Kmetijstvo

INTERNACIONALIZACIJA V KMETIJSTVU IN AGROŽIVILSTVU

E-pošta Natisni

Med glavnimi prednostnimi nalogami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je tudi spodbujanje izvoza, tako na trge Evropske unije kot tudi na trge tretjih držav. Področje internacionalizacije oziroma nudenje podpore slovenskim živilskopredelovalnim podjetjem pri njihovem intenzivnejšem prodiranju in vključevanju v globalne verige vrednosti v zadnjih letih še vedno pridobiva na pomenu.


Za čim učinkovitejšo podporo podjetjem pri sodelovanju s posameznimi prednostnimi državami je MKGP vpeljal projektno vodenje in določil sodelavce po posameznih državah (npr. Kitajska, Ruska federacija, Poljska, Nemčija, države Zahodnega Balkana itn.). Poseben pomen podpori slovenskim živilskopredelovalnim podjetjem daje tudi minister mag. Dejan Židan v okviru vseh svojih mednarodnih aktivnosti, kjer področje internacionalizacije predstavlja stalnico njegovih pogovorov in prizadevanj. Za čim konkretnejše dogovore ministra na obiskih v tujini vedno pogosteje spremljajo gospodarske delegacije, ki jih sestavljajo predstavniki slovenskih živilskopredelovalnih podjetij. MKGP pri izvajanju aktivnosti internacionalizacije in določanju ciljnih trgov sledi predvsem interesu slovenskih živilskopredelovalnih podjetij, vidiku globalne prisotnosti ciljne države, združljivosti njenega gospodarstva, ustrezne konkurenčnosti, napovedane stopnje rasti in tveganja ter skupnim ciljem, ki so opredeljeni v vladnem Programu spodbujanja internacionalizacije 2015–2020 in njegovem akcijskem načrtu Mednarodni izzivi 2017–2018.


Slednji na ravni države opredeljuje naslednje ciljne trge:
– evropski in tradicionalni trgi (države EU in Zahodnega Balkana, Švica, Ruska federacija, Albanija, Romunija in Bolgarija),
– prednostni trgi (Zalivske države, Indija, Kitajska, ZDA, Japonska, Kanada),
– trgi, ki predstavljajo »nove izzive« (Centralna Azija, Koreja, Tajvan, Vietnam, Malezija, Indonezija, Senegal, Egipt, Maroko, Čile, Mehika, Norveška, Avstralija in Nova Zelandija).
Za čim učinkovitejšo podporo vseh vključenih podpornih služb in deležnikov MKGP sodeluje tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. S slednjo MKGP med drugim nudi tudi podporo izvedbi čim bolj enovitih skupnih nastopov podjetij na sejmih in drugih posebnih dogodkih. MKGP je letos z Gospodarsko zbornico Slovenije podpisal tudi poseben dogovor o sodelovanju med obema institucijama na področju spodbujanja in podpore internacionalizaciji kmetijskih, živilskopredelovalnih, gozdarskih in z njimi povezanih dejavnosti.

Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

MKGP ZA MLADE NAMENJA 14 MILIJONOV EVROV

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec aprila 2017 objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
Cilja podukrepa sta izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Okvirna višina razpisanih javnih sredstev je 14 milijonov evrov. Od teh sredstev je 11.520.000 evrov v sklopu A namenjenih mladim kmetom z zaposlitvijo oziroma s predvideno zaposlitvijo na prevzeti kmetiji, samostojnim podjetnikom posameznikom in družbam z enim družbenikom, 2.480.000 evrov v sklopu B pa mladim kmetom, ki niso zaposleni na prevzeti kmetiji niti tega ne načrtujejo. Upravičenec je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo. Na javni razpis se lahko prijavi kot mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva, ali kot družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja. Za ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za prijavo na razpis se šteje, če ima mladi kmet najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu. Lahko pa ima tudi nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti tudi poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem prikaže gospodarski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem. Kmetijsko gospodarstvo, s katerim upravičenec vstopa v podukrep, mora obsegati najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin v upravljanju, če tega ne dosega pa najmanj 15 glav velike živine ali 60 čebeljih družin v upravljanju in največ 80 ha primerljivih kmetijskih površin oziroma 160 glav velike živine ali 200 čebeljih družin v upravljanju. Vlogo na javni razpis je mogoče oddati od 22. maja do 27. junija 2017. Vloge se točkujejo na podlagi meril za izbor. Sredstva se dodeljujejo vlogam, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter s številom doseženih točk presežejo mejo 26 točk, in sicer tistim z višjim številom točk do porabe sredstev.

Besedilo in fotografija arhiv MKGP

LETOS IZ NASLOVA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020 VEČ KOT 110 MILIJONOV EVROV

E-pošta Natisni

Na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavljen terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 milijonov evrov.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014–2020 spodbujati investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe (naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav, energetsko učinkovitost objektov in opreme, proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe obrata – uporabo lesne biomase). Spodbujati želi tudi dejavnost mladih kmetov, sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) ter pospešiti odpravo škode v gozdovih (lubadar). Prav tako namenja sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev in posebej poudarja pomen majhnih kmetij. V planu objave javnih razpisov za leto 2017 so za prvo polletje javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge. V drugem delu plana pa so navedeni tudi vsi ostali predvideni javni razpisi, ki bodo objavljeni v drugi polovici leta 2017. V letu 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 19 javnih razpisov v vrednosti skoraj 180 milijonov evrov, s čimer se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan investicijski cikel.
Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

NOVA UREDBA ZA POMOČ PROIZVAJALCEM MLEKA

E-pošta Natisni

Z novo uredbo do skoraj 2,3 milijona evrov izjemne izravnalne pomoči za proizvajalce mleka, ki v obdobju od januarja do marca 2017 ne bodo povečali proizvodnje v primerjavi z obdobjem od januarja do marca 2016.

Vlada Republike Slovenije je na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdala Uredbo o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka. Višina sredstev, namenjenih za ukrep, znaša 2.291.012 evrov, od tega je polovica evropskih sredstev, polovica pa nacionalnih. Na podlagi zakonodaje EU bo pomoč nediskriminatorno dodeljena vsem proizvajalcem mleka, ki bodo v trimesečnem obdobju od januarja do marca 2017 oddali prvim kupcem mleka enako ali nižjo količino mleka kot v referenčnem obdobju od januarja do marca 2016. Višina pomoči za kmetijska gospodarstva se bo izračunala glede na vključitev kmetijskih gospodarstev v ukrep in se bo izplačala na kilogram oddanega mleka v tekočem obdobju. V primeru, da shema zajame vsa kmetijska gospodarstva, ki oddajajo mleko, bo pomoč znašala 1,6 centa/kg za količine mleka, oddane v trimesečnem obdobju od januarja do marca 2017.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo proizvajalcem mleka, ki bodo izpolnjevali pogoje, posredovala predtiskan obrazec s podatki o njihovi oddaji mleka. Proizvajalec mleka bo moral podpisani obrazec vrniti agenciji. Pomoč bo upravičencem v sektorju mleka in mlečnih proizvodov izplačana do 30. septembra 2017. Ocenjujemo, da se bo oddaja mleka na podlagi ukrepa stabilizirala in bo v tekočem obdobju 2017 v podobnih okvirih ali nižja kot v referenčnem obdobju leta 2016.

Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OZIMNA ŽITA IZ SEMENARNE LJUBLJANA

E-pošta Natisni

Pester in kakovosten izbor ozimnih žit boste tudi letos našli v ponudbi Semenarne Ljubljana, njeni strokovnjaki pa vam bodo svetovali pri izbiri primernega semena. V nadaljevanju so izpostavljene le nekatere sorte s posebnimi značilnostmi. Popolno ponudbo ozimnih žit si oglejte na spletni strani Semenarne Ljubljana in v Katalogu ozimnih žit 2016.

V prvi dekadi oktobra sejemo pšenico OLIMPIJA, srednje zgodnjo resnico izboljševalko, povprečno visoko 89 cm. Hiter mladostni razvoj in dobra odzivnost na dodani mineralni dušik sta njeni odliki, ima pa tudi velik odstotek surovih proteinov in poudarjeno sedimentacijsko vrednost (kakovostna razreda A in A/B). Stabilno krušno kakovost v vseh razmerah zagotavlja sorta pšenice CIMABUE, ki se zaradi svojih reoloških lastnosti uvršča med najbolj priljubljene sorte v mlinskopredelovalni industriji. Tip pšenice z velikim genetskim potencialom za pridelek zrnja je srednje pozna sorta SY MOISSON. Resnica s povprečno višino 75 do 80 cm je izredno zdrava, primerna za setev na vseh tipih tal in tudi za pozne setve. FARMEUR je srednje pozna resnica za najvišje pridelke na srednje težkih in težkih tleh. Z višino 90 cm in visokimi pridelki je zelo primerna za živinorejce. Sorta pšenice ILLICO dosega velike pridelke zdravega zrnja in je zelo tolerantna na fuzarioze. Priporočamo jo pridelovalcem z ozkim kolobarjem. V prvi polovici oktobra sejemo srednje zgoden dvovrstni ječmen MAXIM, ki je izredno produktivna sorta z velikim potencialom rodnosti in povprečno višino 80 cm. Priporočamo ga za setev na produktivnih tleh. Zelo prilagodljiva glede na datum setve je tritikala RAGTAC, saj jo lahko sejemo od začetka oktobra pa vse do sredine novembra. Srednje zgodnja sorta doseže povprečno višino 90 cm. Rastlina je zelo zdrava, z močnim voščenim poprhom in se dobro odziva na mineralni dušik. Sejemo jo lahko na vseh tipih tal.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij