BODIMO POŠTENI DO SEBE IN POGLEJMO V SVOJE SRCE

BODIMO POŠTENI DO SEBE...

INTERVJU S KMETICO LETA 2017 KAROLINO DRAGICO...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

SANACIJA POSLEDIC ŽLEDOLOMA V SLOVENSKIH GOZDOVIH

E-pošta Natisni

Po končani ujmi je čas za oceno povzročene škode in začetek sanacije poškodovanih gozdov. Načrt sanacije pripravlja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), izvedba sanacije pa je naloga lastnikov gozdov.

Varnost ljudi je prva prioriteta, zato velja na lastno varnost in varnost drugih pomisliti, preden se lastniki gozdov lotijo sečnje in spravila poškodovanega drevja. Kdor za dela v gozdu ni usposobljen ali nima ustrezne gozdarske in varnostne opreme, naj se sam ne loteva nevarnega odstranjevanja poškodovanega drevja in naj ga raje prepusti usposobljenim gozdnim delavcem. Polomljeno drevje je pod velikimi nateznimi napetostmi, zato pri nepravilnem delu z motorno žago prihaja do nevarnih poškodb delavcev. Kot pomoč lastnikom gozdov na Zavodu za gozdove načrtujemo izvedbe demonstracij varnega dela sečnje v ujmah poškodovanega drevja.

Več ...
 

MLEČNA KONFERENCA V LJUBLJANI

E-pošta Natisni

Po skoraj 30-letnem obdobju omejevanja proizvodnje mleka v EU z mlečnimi kvotami bo naslednje leto v mlečnem sektorju prišlo do sprememb. Za sektor mleka se bo začelo novo obdobje, ki mu lahko prinese nove izzive in priložnosti, zato Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odpira javno razpravo v okviru konference »Izgledi in priložnosti prireje in pridelave mleka«, ki bo potekala 7. marca 2014 ob 9.30 uri na Biotehniški fakulteti – Živilska tehnologija, Jamnikarjeva 101 v Ljubljani. S 1. aprilom 2015 preneha delovati sistem mlečnih kvot, ki je deloval za zaščito sektorja in zagotavljal stabilnost. Za stabilen prehod sektorja v novo obdobje so bili poleg obstoječih ukrepov že sprejeti nekateri dodatni ukrepi, od septembra leta 2013 pa v EU poteka razprava, v okviru katere se želijo poiskati odgovori, ali bodo sprejeti ukrepi zadostni oziroma kateri so tisti ukrepi v sektorju, ki bi omogočali stabilno obdobje po letu 2015. Več na http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/mleko_mlecni_proizvodi_in_mlecne_kvote/konferenca_izgledi_in_priloznosti_prireje_in_predelave_mleka_v_sloveniji/

 

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

E-pošta Natisni

Za kmetijska gospodarstva sta v marcu 2014 aktualna dva razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kjer je mogoče dobiti nepovratna sredstva. Zadnji rok za prijavo na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe, namenjene ureditvi malih individualnih namakalnih sistemov in nakupu namakalne opreme ter nakupu in postavitvi mrež proti toči, je 12. marec 2014. Aktualen je tudi javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za namen podpore kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v upravičeni shemi kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije za delno pokritje stalnih stroškov, nastalih zaradi vključitve in sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti. Za oba razpisa lahko vlagatelj pridobite informacije na ARSKTRP, tel. 01/580 7792, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
Povzela B. J.

 

 

IZBIRA MODELA NEPOSREDNIH PLAČIL ZA OBDOBJE 2015–2020

E-pošta Natisni

Slovenija mora najpozneje do 1. avgusta 2014 Evropski uniji priglasiti izbran model neposrednih plačil za obdobje 2015–2020 in v ta namen je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v preteklem mesecu pripravilo več javnih predstavitev različnih modelov neposrednih plačil.

Z reformo skupne kmetijske politike sistem neposrednih plačil uvaja shemo osnovnega plačila, zeleno plačilo, redistributivno plačilo, shemo za mlade kmete, shemo za male kmete in prostovoljno proizvodno vezana plačila. Udeleženci javnih predstavitev so se seznanili z možnimi modeli sheme neposrednih plačil in izračuni na njihovi podlagi, to so čisti regionalni model, model delne konvergence in redistributivno plačilo. Vsi trije modeli kažejo močne učinke prerazporeditve neposrednih plačil, tako po posameznih sektorjih kmetijske proizvodnje kot po regijah.

Po izračunih različnih modelov na kmetiji, ki jih je predstavilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, je prerazporeditveni učinek največji pri regionalnem modelu, najmanjši pa pri modelu delne konvergence. Reforma skupne kmetijske politike prinaša zmanjšanje nacionalne ovojnice za neposredna plačila s 138,9 milijona evrov v letu 2014 na 134,3 milijona evrov v letu 2019. Za vse primere izračunov velja, da so najmočnejši redistributivni učinki pri kmetijskih gospodarstvih z velikim deležem njiv v strukturi kmetijskih zemljišč v uporabi, izgubljajo gospodarstva z velikimi zgodovinskimi plačili, medtem ko na drugi strani pridobivajo tisti, ki imajo velik delež travinja in hkrati nizka zgodovinska plačila.

V razpravah so udeleženci opozarjali na velike prerazporeditve neposrednih plačil, predlagali, da se izkoristijo prostovoljno vezane podpore in spodbuja pridelava hrane. Opozorili so na možnosti določitve izračuna za male kmete in na opredelitev aktivnega kmeta. Kritični so bili glede razmerja plačilnih pravic za njive in travinje ter do regijske porazdelitve neposrednih plačil. Predstavniki vinogradnikov pa so predlagali, da se prouči možnost vključitve vinogradov v sistem neposrednih plačil. M. A.

 

PROBLEMATIKA MLEČNEGA SEKTORJA

E-pošta Natisni

V sredini januarja 2014 so se na kolegiju zbrali predsedniki in direktorji zadrug članic Zadružne zveze Slovenije ter razpravljali o problematiki sektorja mleka in o aktualnih vsebinah v kmetijstvu in zadružništvu.

Seznanili so se z razmerami in trendi na področju odkupa mleka v Sloveniji, EU in svetu. Velike spremembe lahko pričakujemo s 1. aprilom 2015, ko bo prenehal delovati sistem mlečnih kvot, ki je ščitil in zagotavljal stabilnost sektorja. Evropa je za stabilen prehod sektorja v novo obdobje že sprejela nekatere dodatne ukrepe, odvija pa se razprava, ali bodo sprejeti ukrepi zadostni in kateri so tisti ukrepi v sektorju, ki bi omogočali stabilnost sektorja mleka po letu 2015.

Fotografija: Udeleženci kolegija predsednikov in direktorjev zadrug članic Zadružne zveze Slovenije in predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Udeleženci kolegija so se seznanili z možnostmi za skupno sodelovanje pri odkupu in prodaji mleka ter izhodišči za oblikovanje zadruge druge stopnje na področju mleka. Ena od možnosti, ki jih lahko zadruge izberejo na področju mlekarstva, je oblikovanje t. i. organizacij proizvajalcev mleka, ki bodo v skladu z novo zakonodajo lahko imele do 33-odstotni tržni delež brez težav s pravili konkurenčne zakonodaje in bodo tako zagotavljale boljše pogajalske pogoje do kupcev mleka. V Sloveniji se razmišlja, da bi priznanje organizacije proizvajalcev mleka lahko pridobila organizacija, ki bo imela najmanj 20 pridelovalcev mleka in bo odkupila najmanj 2000 ton mleka. Zadružna zveza Slovenije je pripravila pravne podlage za oblikovanje organizacij proizvajalcev v skladu z različnimi možnostmi, ki jih omogoča evropska zakonodaja. Razprave o možnostih za povezovanje mlečnih proizvajalcev v Sloveniji gredo z upoštevanjem posebnosti posameznih območij v smeri oblikovanja zadruge druge stopnje, v kateri bi se pridelovalci povezali preko obstoječih zadrug v organizacijo proizvajalcev. Kljub številnim odprtim vprašanjem je med udeleženci prevladalo mnenje, da je sodelovanje zadrug pri odkupu in prodaji mleka nujno potrebno. V okviru izvajanja Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov so udeleženci pozvali k spremembi zakona, ki naj bi med zavezance za prispevek umestila vse pridelovalce mleka, tudi tiste, ki mleko izvažajo. M. P. in A. J.

 

 

ZADRUŽNI POSVETI V REGIJAH

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije je v januarju in februarju 2014 že 11. leto zapored organizirala regijske posvete zadružnikov v vseh slovenskih regijah. Posveti, ki se jih udeležujejo predsedniki, direktorji, člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter zaposleni v zadrugah, so namenjeni informiranju, izobraževanju, izmenjavi mnenj in druženju.
Na posvetih so ključne usmeritve prihodnje ureditve skupne kmetijske politike, tako prvega stebra kot programa razvoja podeželja, ter aktivnosti na področju sprejemanja aktualne kmetijske zakonodaje in izvajanja promocijskih aktivnosti predstavili sodelavci Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zadružniki so govorili tudi o možnostih za skupno trženje mleka, kjer so poudarili nujnost za čim prejšnje organiziranje, in o problematiki posamezne regije ter se seznanili z možnostmi za skupno sodelovanje.

Udeleženci posveta v Benediktu

Vprašanja zadružnikov so se nanašala na reformo neposrednih plačil, novosti na področju javnih razpisov in na možnosti za pridobivanje sredstev iz novega programa razvoja podeželja za zadruge, na novosti na področju Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o kmetijstvu, na sodelovanje s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Zadružniki se srečujejo s težavami pri pridobivanju dovoljenj za namakanje, pridobivanju veterinarskih spričeval za živali med vikendi. Prizadevajo si za razvoj lesnopredelovalne verige in pričakujejo možnost pridobivanja koncesij v državnih gozdovih v prihodnje. Opozorili so na problematiko vodovarstvenih območij in njihovo vlogo v prihodnji skupni kmetijski politiki ter na težave vinogradnikov. Glede modela neposrednih plačil so predlagali, da je treba izbrati model, ki bo zagotavljal pridelavo hrane za trg in s tem prispeval k povečanju samooskrbe. Opozorili so na težave, ki jih imajo zaščitene kmetije pri svojem delovanju, in na težave v zvezi z obveznim knjigovodstvom na kmetijah. Izrazili so veliko zaskrbljenost nad škodo v gozdarstvu po žledu in poudarili nujnost za njeno čim prejšnjo sanacijo, ki bo trajala več let.

Več ...
 

VABILO NA ZADRUŽNO AKADEMIJO

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije je pripravila izbor izobraževanj o zadružništvu in z različnih strokovnih področij. Izobraževanja Zadružne akademije so prilagojena ciljnim skupinam v zadrugah in članom organov upravljanja za učinkovito gospodarjenje. V januarju in februarju 2014 vas vabimo na naslednja izobraževanja:

I. SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME
1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje – 15. januar 2014
– Posebnosti zadruge
– Organiziranost in upravljanje zadruge
– Članstvo v zadrugi
2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje – 22. januar 2014
– Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov v organih vodenja in nadzora zadruge
– Pogodbeno sodelovanje z zadrugo
– Branje in razumevanje računovodskih izkazov
3. Zadružništvo – izbrane teme – po dogovoru januarja ali februarja 2014
– Nastanek in prenehanje članstva, zadružna pravila
– Vzorci pristopnih in izstopnih izjav
– Prenos članskih deležev

II. OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA:
4. Trening prodajne komunikacije (za prodajalce) – 7. januar 2014
5. Z aktivnim nadzorom in vodenjem do stabilnega podjetja – 9. januar 2014
6. Učinkovito vodenje skupine – 14. januar 2014
7. Upravljanje s časom in obvladovanje stresa na delovnem mestu – 21. januar 2014
8. Odnosi z javnostmi – 23. januar 2014
9. Sestavljanje letnega poročila za leto 2013 – 28. januar 2014
10. Kaj mora vedeti vsak delodajalec – 30. januar 2014

Za več informacij nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

LETO 2014 PROGLAŠENO ZA MEDNARODNO LETO DRUŽINSKEGA KMETOVANJA

E-pošta Natisni

Na več kot 12 milijonih kmetijskih gospodarstev v EU skrbi za pridelavo hrane skoraj 25 milijonov delovno aktivnih oseb ali povprečno vsak dvajseti prebivalec EU, v Sloveniji pa vsak deseti. Med kmetijskimi gospodarstvi je daleč največ družinskih kmetij, kar 97 odstotkov, in prav tem je namenjeno mednarodno leto družinskega kmetovanja. Družinske kmetije skrbijo za pridelavo kakovostne in varne hrane, ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine, pomembno vlogo pa imajo tudi s socialnega vidika in ohranitve vitalnega podeželja.

Cilj mednarodnega leta družinskega kmetovanja, ki ga je Organizacija združenih narodov začela s slovesnim dogodkom 22. novembra 2013 v New Yorku, je ponovno postaviti družinsko kmetovanje v središče kmetijskih, okoljskih in socialnih politik nacionalnih načrtov. Združeni narodi želijo z mednarodnim letom družinskega kmetovanja povezati ključne akterje po vsem svetu in spodbuditi države članice, da pripravijo aktivnosti v okviru svojih nacionalnih razvojnih programov in podprejo mednarodno leto družinskega kmetovanja. Mednarodnemu letu družinskega kmetovanja se bomo pridružili tudi v Sloveniji. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sprejelo zavezo, da bo v naslednji finančni perspektivi 2014–2020 posebno pozornost namenilo razvoju družinskih kmetij. B. J.

 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN ZADRUŽNIŠTVO

E-pošta Natisni

Socialno podjetništvo in zadružništvo temeljita na istih ali podobnih načelih. Vendar se po slovenskem Zakonu o socialnem podjetništvu iz leta 2011 lahko kot socialna podjetja organizirajo samo podjetja, ki v pomembnem obsegu opravljajo bodisi dejavnosti socialnega podjetništva (na primer nekatere socialne in okoljske storitve, pridelava ekološke hrane in trgovina z ekološkimi proizvodi, socialni turizem), ali podjetja, ki ne glede na pretežno dejavnost zaposlujejo najmanj eno tretjino delavcev iz najranljivejših skupin. Glede na te določbe in tržne niše za socialna podjetja na podeželju je pričakovati, da se bodo tudi v kmetijskem in gozdarskem zadružništvu socialna podjetja večinoma ustanavljala na novo, kjer pa lahko kot ustanovitelji ali člani nastopajo tudi že delujoče kmetijske zadruge, manj pa s preoblikovanjem že delujoče celotne zadruge v socialno podjetje. Nekatera novo ustanovljena socialna podjetja delujejo tudi na kmetijah (na primer terapevtske kmetije). Na nacionalnem forumu socialnega podjetništva 2. decembra 2013 je bilo napovedano, da bo konec leta po Strategiji socialnega podjetništva, sprejeti 25. julija letos, objavljen tudi predlog za program ukrepov v podporo socialnemu podjetništvu, ki bi moral biti sprejet že pred 1. januarjem 2012, ko se je Zakon o socialnem podjetništvu začel uporabljati. Tudi Evropska unija je sredi leta 2013 sprejela Uredbo št. 346/2013, ki določa pravila, v skladu s katerimi lahko skladi za socialno podjetništvo po imenom EuSEF zbirajo sredstva vlagateljev za naložbe v socialna podjetja. F. A.

 

ZADRUGE VKLJUČENE V PODPORNO OKOLJE ZA PODJETNIŠTVO

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije si je vse od sprejema Zakona o podpornem okolju za podjetništvo prizadevala, da se zadruge pri določanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti in pri dodeljevanju državnih pomoči obravnavajo na način, ki ne bo manj ugoden v primerjavi z gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki. Vse resnejše gospodarske razmere in kriza so spodbudile Vlado RS, da prisluhne pobudam Zadružne zveze Slovenije, da se tudi zadrugam omogoči sodelovanje v ukrepih iz tega zakona. Novela zakona je bila v Državnem zboru sprejeta 23. septembra 2013 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 82, z dne 8. oktobra 2013. Z njo se spreminja opredelitev izraza podjetje v zakonu ter s tem razširja krog upravičencev sredstev tudi na druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, npr. zadruge, zavode in posameznike, ki samostojno opravljajo registrirano dejavnost oziroma s predpisom določeno dejavnost kot samozaposlene osebe. Sprememba zakona tako omogoča, da bodo v prihodnje lahko na javnih razpisih kandidirale na podlagi tega zakona tudi zadruge, ki po sedaj veljavnem zakonu te možnosti niso imele. S tem sta odpravljena neenakopravna obravnava zadrug na trgu v primerjavi z gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki ter omogočen enakovreden razvoj. A. J.

 

OB ZAKLJUČKU PROMOCIJSKE AKCIJE »PREVERITE LOKALNO KAKOVOST«

E-pošta Natisni

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so v letošnjem letu izvedli promocijsko akcijo s sloganom »Bodite pozorni na lokalno kakovost«, s katero so želeli povečati lokalno samooskrbo in potrošnjo lokalno pridelanih in predelanih proizvodov, povečati obveščenost potrošnikov za kakovostno izbiro pred prodajno polico ter vzgojiti predšolsko in šolsko mladino za odgovorno prehranjevanje. V projekt so vključili različne ciljne skupine in tako inovativno povezali celotno verigo »od vil do vilic«. Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA OHRANITI ZA PRIDELAVO HRANE

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je bil v javni razpravi do sredine novembra 2013, nadaljujejo pa se usklajevanja z deležniki iz različnih dejavnosti. Za Slovenijo je pomembno, da ohranja kmetijska zemljišča in s tem možnosti za pridelavo hrane, zato je treba v zakonu urediti trajno varovana kmetijska zemljišča, namenjena pridelavi hrane, ter jih zaščititi pred pozidavo in spremembo njihove namembnosti. A. J.

 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA POSLAN V BRUSELJ

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni strani www.program-podezelja.si objavilo prvi osnutek programa razvoja podeželja 2014–2020, ki ga je novembra 2013 posredovalo Evropski komisiji v neformalno usklajevanje. Namen neformalnega usklajevanja je čim prej pridobiti odziv Evropske komisije na predlagano vsebino, da bo dovolj časa za pripravo in uskladitev programa s socialnimi partnerji. A. J.

 

DR. FRANCI AVSEC, PREJEMNIK PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA

E-pošta Natisni

Dr. Franci Avsec, doktor pravnih znanosti in magister ekonomije, sicer pa že več kot tri desetletja sodelavec Zadružne zveze Slovenije, je eden od letošnjih dobitnikov plaket najzaslužnejšim prostovoljcem, ki jih je v decembru podelil Državni svet RS. Velja za enega največjih poznavalcev kmetijskega in zadružnega prava v Evropi, ki je samostojno ali skupaj s sodelavci objavil že več knjig in strokovnih prispevkov s področja kmetijskega prava, kot habilitirani visokošolski učitelj pa že vrsto let na mnoge generacije šolajoče mladine prenaša znanje, pomembno za širše razumevanje kmetijstva in zadružništva. Z aktivnim udejstvovanjem na številnih forumih, konferencah, okroglih mizah ter posvetih doma in na tujem širi kompleksnejše razumevanje kmetijske dejavnosti in zadružništva tudi znotraj civilne družbe. Najsi bo to kmet, študent, zadružnik, sodelavec ali pripadnik katere od civilnodružbenih organizacij, vedno je pripravljen prisluhniti in pomagati prav vsakomur. S svojim strokovnim delom je pomembno prispeval k razvoju kmetijskopravne stroke, s prostovoljnim pa pomagal mnogim ljudem. A. J.
Fotografija Milan Skledar

 

 

 

O VZDRŽEVANJU GOZDNIH CEST IN PREVOZNICAH ZA LES

E-pošta Natisni

Vlada RS je na svoji 38. redni seji 18. decembra 2013 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih.

Zakon o gozdovih določa, da lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina je prihodek lokalne skupnosti, ki jo mora lokalna skupnost nameniti za vzdrževanje gozdnih cest. Višino pristojbine predpiše vlada v odvisnosti od katastrskega dohodka. Vzdrževanje gozdnih cest je nujno za gospodarjenje z gozdovi, prav tako pa tudi za zagotavljanje številnih javnih funkcij (za izvedbo preventivnih ukrepov ter za učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požari, poplave, plazovi, snegolom, vetrolom, poplave, karantenske bolezni, škodljivci), marsikje pa so gozdne ceste predstavljajo edini dostop do hribovsko gorskih kmetij.

Ker nov zakon, ki bo urejal davek na nepremičnine, ukinja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, se v zakonu določa pravno podlago za razdelitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova zbranega davka od gozdnih zemljišč na ravni lokalnih skupnosti.20. oktobra 2010 je bila sprejeta evropska Uredba 995/2010/EU, ki se je začela uporabljati 3. marca 2013. Da bi zagotovili izvajanje te uredbe in njene izvedbene uredbe (Uredba 607/2012/EU), se s spremembami in dopolnitvami Zakona o gozdovih določa učinkovite ukrepe za sledljivost gozdno lesnih sortimentov. Lastnikom gozdov, ki prevažajo gozdno lesne sortimente iz svojih gozdov za lastne potrebe do količine 6 m3, se z novelo zakona omogoča, da gozdno lesne sortimente prevažajo brez prevoznice, zakonitost prevoza pa dokazujejo z originalom odločbe o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki gozdov morajo voditi evidenčni list s podatki o porabi in prometu z lesom. Iz sporočila Vlade RS in MKO povzela M. A.

 

ZADRUŽNIKI O MLEČNI PROBLEMATIKI

E-pošta Natisni

V Lukovici so se predsedniki in direktorji zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, sredi decembra 2013 zbrali na kolegiju, kjer so se seznanili z opravljenim delom Zadružne zveze Slovenije in njenih strokovnih odborov. Pomembna tema srečanja je bila namenjena mlečni problematiki, zlasti cenam in organiziranju odkupa mleka. Proizvodnja mleka je v Sloveniji in sosednjih državah upadla, sočasno se je povečalo povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih, kar je spodbudilo rast cen mleka. V Evropi se cene mleka gibljejo na visoki ravni, zlasti na odprtem trgu. Za ureditev razmer na trgu mleka pri nas, kjer trenutno primanjkuje domačega mleka, zadruge razmišljajo o organiziranju skupnega odkupa slovenskega mleka. Udeleženci kolegija so se seznanili tudi z novostmi, ki jih ponuja zakonodaja na področju socialnega podjetništva za obstoječe zadruge, zlasti na področju ekološke pridelave ter zaposlovanja invalidnih in drugih oseb. Seznanili so se tudi s poslovanjem in načrti podjetij v zadružnem poslovnem sistemu in novostmi pri vodenju računovodstva na kmetijah.

Z letom 2014 bo veliko kmetij zavezanih izvajati obveznosti računovodstva na kmetijah. Storitve vodenja računovodstva za svoje člane in kmete bodo ponujale tudi številne zadruge. Če zadruga storitev ne bo opravljala, se kmetje lahko obrnejo tudi na kmetijsko-gozdarske zavode KGZS.
B.J. in M.P.

 

LOMBERGARJEVI DNEVI

E-pošta Natisni

V okviru Lombergarjevih dni so v Mariboru na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede od 4. do 6. decembra 2013 potekali trije strokovni posveti: zelenjadarski, vinogradniški in sadjarski. Prvi dan je bil namenjen zelenjadarstvu, ko so bile predstavljene praktične izkušnje iz pridelave avtohtonih sort čebule ptujski luk, kako obvarovati kapusnice pred naletom nekaterih škodljivcev in možnosti novih tehnologij gojenja sadik s krajšo rastno dobo. Prikazano je bilo semenarstvo v Sloveniji, možnosti za namakanje ter tehnološke izkušnje za pridelavo zelenjave in promocijo. Na vinogradniškem posvetu so pozornost namenili povezovanju v pridelavi, predstavitvi zadružnega vinogradništva in vinarstva na globalnem trgu, skupnemu nastopu na trgu in promociji slovenskih vin. V tehnološkem delu so bile obravnavane novosti za obstojnost arome pri sorti sauvignon, uporaba bakra pri pridelavi grozdja in vina ter dvojno namensko zorenje grozdja. Na sadjarskem posvetu so se udeleženci seznanili s trženjem sadja v okviru zadrug in možnostih uspeha na trgu, tehnološkimi novostmi pri pridelavi jabolk, prilagoditvijo agrotehničnih ukrepov obdelave tal, gnojenja, vpliva rezi in redčenja jablan na količino in kakovost ter čas obiranja in spravila. Predstavljeni so bili učinkovitejši tehnološki ukrepi zaščite v sadjarskih nasadih in izkušnje z zatiranjem jabolčnega škrlupa. M. A.

 

VABILO NA ZADRUŽNO AKADEMIJO

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije je pripravila izbor izobraževanj o zadružništvu in z različnih strokovnih področij. Izobraževanja Zadružne akademije so prilagojena ciljnim skupinam v zadrugah in članom organov upravljanja za učinkovito gospodarjenje. V januarju in februarju 2014 vas vabimo na naslednja izobraževanja:

I. SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME
1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje – 15. januar 2014
– Posebnosti zadruge
– Organiziranost in upravljanje zadruge
– Članstvo v zadrugi
2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje – 22. januar 2014
– Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov v organih vodenja in nadzora zadruge
– Pogodbeno sodelovanje z zadrugo
– Branje in razumevanje računovodskih izkazov
3. Zadružništvo – izbrane teme – po dogovoru januarja ali februarja 2014
– Nastanek in prenehanje članstva, zadružna pravila
– Vzorci pristopnih in izstopnih izjav
– Prenos članskih deležev

II. OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA:
4. Trening prodajne komunikacije (za prodajalce) – 7. januar 2014
5. Z aktivnim nadzorom in vodenjem do stabilnega podjetja – 9. januar 2014
6. Učinkovito vodenje skupine – 14. januar 2014
7. Upravljanje s časom in obvladovanje stresa na delovnem mestu – 21. januar 2014
8. Odnosi z javnostmi – 23. januar 2014
9. Sestavljanje letnega poročila za leto 2013 – 28. januar 2014
10. Kaj mora vedeti vsak delodajalec – 30. januar 2014

Regijska izobraževanja zadružnikov
Zadružna zveza Slovenije bo v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja 2014 organizirala regijska izobraževanja zadružnikov, s katerimi že vrsto let izobražujemo in obveščamo svoje članice o aktualnem dogajanju v vseh slovenskih regijah. Tudi letos načrtujemo sodelovanje s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, saj smo ministrstvo povabili, da predstavi ključne vsebine programa razvoja podeželja 2014–2020, novosti na področju kmetijske zakonodaje in aktivnosti, povezane z uvajanjem Zakona o promociji. Prestavili bomo aktualne zadružne teme in se pogovorili o vprašanjih, ki zadevajo posamezno regijo. A.J.

Posvet zadružnikov 2014
Zadružna zveza Slovenije kot krovna organizacija kmetijskih in gozdarskih zadrug bo v letu 2014 organizirala že enainštirideseti tradicionalni posvet zadružnikov. Posvet sodi med najpomembnejše dogodke v slovenskem prostoru na področju kmetijstva in zadružništva. Namenjen je zadružnikom in vsem, ki jih zadružništvo zanima, predstavlja aktualna dogajanja ter napoveduje smernice v kmetijstvu in zadružništvu v prihodnje. Letošnji posvet bo potekal 11. in 12. marca 2014 v Portorožu. Vsebine posveta bodo objavljene na spletni strani Zadružne zveze Slovenije www.zzs.si.

Za več informacij nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij