PESTROST IN RAZNOLIKOST PRIHODNJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

PESTROST IN RAZNOLIKOST...

Intervju z dr. Tassosom Haniotisom, direktorjem...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN ZADRUŽNIŠTVO

E-pošta Natisni

Socialno podjetništvo in zadružništvo temeljita na istih ali podobnih načelih. Vendar se po slovenskem Zakonu o socialnem podjetništvu iz leta 2011 lahko kot socialna podjetja organizirajo samo podjetja, ki v pomembnem obsegu opravljajo bodisi dejavnosti socialnega podjetništva (na primer nekatere socialne in okoljske storitve, pridelava ekološke hrane in trgovina z ekološkimi proizvodi, socialni turizem), ali podjetja, ki ne glede na pretežno dejavnost zaposlujejo najmanj eno tretjino delavcev iz najranljivejših skupin. Glede na te določbe in tržne niše za socialna podjetja na podeželju je pričakovati, da se bodo tudi v kmetijskem in gozdarskem zadružništvu socialna podjetja večinoma ustanavljala na novo, kjer pa lahko kot ustanovitelji ali člani nastopajo tudi že delujoče kmetijske zadruge, manj pa s preoblikovanjem že delujoče celotne zadruge v socialno podjetje. Nekatera novo ustanovljena socialna podjetja delujejo tudi na kmetijah (na primer terapevtske kmetije). Na nacionalnem forumu socialnega podjetništva 2. decembra 2013 je bilo napovedano, da bo konec leta po Strategiji socialnega podjetništva, sprejeti 25. julija letos, objavljen tudi predlog za program ukrepov v podporo socialnemu podjetništvu, ki bi moral biti sprejet že pred 1. januarjem 2012, ko se je Zakon o socialnem podjetništvu začel uporabljati. Tudi Evropska unija je sredi leta 2013 sprejela Uredbo št. 346/2013, ki določa pravila, v skladu s katerimi lahko skladi za socialno podjetništvo po imenom EuSEF zbirajo sredstva vlagateljev za naložbe v socialna podjetja. F. A.

 

ZADRUGE VKLJUČENE V PODPORNO OKOLJE ZA PODJETNIŠTVO

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije si je vse od sprejema Zakona o podpornem okolju za podjetništvo prizadevala, da se zadruge pri določanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti in pri dodeljevanju državnih pomoči obravnavajo na način, ki ne bo manj ugoden v primerjavi z gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki. Vse resnejše gospodarske razmere in kriza so spodbudile Vlado RS, da prisluhne pobudam Zadružne zveze Slovenije, da se tudi zadrugam omogoči sodelovanje v ukrepih iz tega zakona. Novela zakona je bila v Državnem zboru sprejeta 23. septembra 2013 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 82, z dne 8. oktobra 2013. Z njo se spreminja opredelitev izraza podjetje v zakonu ter s tem razširja krog upravičencev sredstev tudi na druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, npr. zadruge, zavode in posameznike, ki samostojno opravljajo registrirano dejavnost oziroma s predpisom določeno dejavnost kot samozaposlene osebe. Sprememba zakona tako omogoča, da bodo v prihodnje lahko na javnih razpisih kandidirale na podlagi tega zakona tudi zadruge, ki po sedaj veljavnem zakonu te možnosti niso imele. S tem sta odpravljena neenakopravna obravnava zadrug na trgu v primerjavi z gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki ter omogočen enakovreden razvoj. A. J.

 

OB ZAKLJUČKU PROMOCIJSKE AKCIJE »PREVERITE LOKALNO KAKOVOST«

E-pošta Natisni

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so v letošnjem letu izvedli promocijsko akcijo s sloganom »Bodite pozorni na lokalno kakovost«, s katero so želeli povečati lokalno samooskrbo in potrošnjo lokalno pridelanih in predelanih proizvodov, povečati obveščenost potrošnikov za kakovostno izbiro pred prodajno polico ter vzgojiti predšolsko in šolsko mladino za odgovorno prehranjevanje. V projekt so vključili različne ciljne skupine in tako inovativno povezali celotno verigo »od vil do vilic«. Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA OHRANITI ZA PRIDELAVO HRANE

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je bil v javni razpravi do sredine novembra 2013, nadaljujejo pa se usklajevanja z deležniki iz različnih dejavnosti. Za Slovenijo je pomembno, da ohranja kmetijska zemljišča in s tem možnosti za pridelavo hrane, zato je treba v zakonu urediti trajno varovana kmetijska zemljišča, namenjena pridelavi hrane, ter jih zaščititi pred pozidavo in spremembo njihove namembnosti. A. J.

 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA POSLAN V BRUSELJ

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni strani www.program-podezelja.si objavilo prvi osnutek programa razvoja podeželja 2014–2020, ki ga je novembra 2013 posredovalo Evropski komisiji v neformalno usklajevanje. Namen neformalnega usklajevanja je čim prej pridobiti odziv Evropske komisije na predlagano vsebino, da bo dovolj časa za pripravo in uskladitev programa s socialnimi partnerji. A. J.

 

DR. FRANCI AVSEC, PREJEMNIK PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA

E-pošta Natisni

Dr. Franci Avsec, doktor pravnih znanosti in magister ekonomije, sicer pa že več kot tri desetletja sodelavec Zadružne zveze Slovenije, je eden od letošnjih dobitnikov plaket najzaslužnejšim prostovoljcem, ki jih je v decembru podelil Državni svet RS. Velja za enega največjih poznavalcev kmetijskega in zadružnega prava v Evropi, ki je samostojno ali skupaj s sodelavci objavil že več knjig in strokovnih prispevkov s področja kmetijskega prava, kot habilitirani visokošolski učitelj pa že vrsto let na mnoge generacije šolajoče mladine prenaša znanje, pomembno za širše razumevanje kmetijstva in zadružništva. Z aktivnim udejstvovanjem na številnih forumih, konferencah, okroglih mizah ter posvetih doma in na tujem širi kompleksnejše razumevanje kmetijske dejavnosti in zadružništva tudi znotraj civilne družbe. Najsi bo to kmet, študent, zadružnik, sodelavec ali pripadnik katere od civilnodružbenih organizacij, vedno je pripravljen prisluhniti in pomagati prav vsakomur. S svojim strokovnim delom je pomembno prispeval k razvoju kmetijskopravne stroke, s prostovoljnim pa pomagal mnogim ljudem. A. J.
Fotografija Milan Skledar

 

 

 

O VZDRŽEVANJU GOZDNIH CEST IN PREVOZNICAH ZA LES

E-pošta Natisni

Vlada RS je na svoji 38. redni seji 18. decembra 2013 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih.

Zakon o gozdovih določa, da lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina je prihodek lokalne skupnosti, ki jo mora lokalna skupnost nameniti za vzdrževanje gozdnih cest. Višino pristojbine predpiše vlada v odvisnosti od katastrskega dohodka. Vzdrževanje gozdnih cest je nujno za gospodarjenje z gozdovi, prav tako pa tudi za zagotavljanje številnih javnih funkcij (za izvedbo preventivnih ukrepov ter za učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požari, poplave, plazovi, snegolom, vetrolom, poplave, karantenske bolezni, škodljivci), marsikje pa so gozdne ceste predstavljajo edini dostop do hribovsko gorskih kmetij.

Ker nov zakon, ki bo urejal davek na nepremičnine, ukinja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, se v zakonu določa pravno podlago za razdelitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova zbranega davka od gozdnih zemljišč na ravni lokalnih skupnosti.20. oktobra 2010 je bila sprejeta evropska Uredba 995/2010/EU, ki se je začela uporabljati 3. marca 2013. Da bi zagotovili izvajanje te uredbe in njene izvedbene uredbe (Uredba 607/2012/EU), se s spremembami in dopolnitvami Zakona o gozdovih določa učinkovite ukrepe za sledljivost gozdno lesnih sortimentov. Lastnikom gozdov, ki prevažajo gozdno lesne sortimente iz svojih gozdov za lastne potrebe do količine 6 m3, se z novelo zakona omogoča, da gozdno lesne sortimente prevažajo brez prevoznice, zakonitost prevoza pa dokazujejo z originalom odločbe o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki gozdov morajo voditi evidenčni list s podatki o porabi in prometu z lesom. Iz sporočila Vlade RS in MKO povzela M. A.

 

ZADRUŽNIKI O MLEČNI PROBLEMATIKI

E-pošta Natisni

V Lukovici so se predsedniki in direktorji zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, sredi decembra 2013 zbrali na kolegiju, kjer so se seznanili z opravljenim delom Zadružne zveze Slovenije in njenih strokovnih odborov. Pomembna tema srečanja je bila namenjena mlečni problematiki, zlasti cenam in organiziranju odkupa mleka. Proizvodnja mleka je v Sloveniji in sosednjih državah upadla, sočasno se je povečalo povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih, kar je spodbudilo rast cen mleka. V Evropi se cene mleka gibljejo na visoki ravni, zlasti na odprtem trgu. Za ureditev razmer na trgu mleka pri nas, kjer trenutno primanjkuje domačega mleka, zadruge razmišljajo o organiziranju skupnega odkupa slovenskega mleka. Udeleženci kolegija so se seznanili tudi z novostmi, ki jih ponuja zakonodaja na področju socialnega podjetništva za obstoječe zadruge, zlasti na področju ekološke pridelave ter zaposlovanja invalidnih in drugih oseb. Seznanili so se tudi s poslovanjem in načrti podjetij v zadružnem poslovnem sistemu in novostmi pri vodenju računovodstva na kmetijah.

Z letom 2014 bo veliko kmetij zavezanih izvajati obveznosti računovodstva na kmetijah. Storitve vodenja računovodstva za svoje člane in kmete bodo ponujale tudi številne zadruge. Če zadruga storitev ne bo opravljala, se kmetje lahko obrnejo tudi na kmetijsko-gozdarske zavode KGZS.
B.J. in M.P.

 

LOMBERGARJEVI DNEVI

E-pošta Natisni

V okviru Lombergarjevih dni so v Mariboru na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede od 4. do 6. decembra 2013 potekali trije strokovni posveti: zelenjadarski, vinogradniški in sadjarski. Prvi dan je bil namenjen zelenjadarstvu, ko so bile predstavljene praktične izkušnje iz pridelave avtohtonih sort čebule ptujski luk, kako obvarovati kapusnice pred naletom nekaterih škodljivcev in možnosti novih tehnologij gojenja sadik s krajšo rastno dobo. Prikazano je bilo semenarstvo v Sloveniji, možnosti za namakanje ter tehnološke izkušnje za pridelavo zelenjave in promocijo. Na vinogradniškem posvetu so pozornost namenili povezovanju v pridelavi, predstavitvi zadružnega vinogradništva in vinarstva na globalnem trgu, skupnemu nastopu na trgu in promociji slovenskih vin. V tehnološkem delu so bile obravnavane novosti za obstojnost arome pri sorti sauvignon, uporaba bakra pri pridelavi grozdja in vina ter dvojno namensko zorenje grozdja. Na sadjarskem posvetu so se udeleženci seznanili s trženjem sadja v okviru zadrug in možnostih uspeha na trgu, tehnološkimi novostmi pri pridelavi jabolk, prilagoditvijo agrotehničnih ukrepov obdelave tal, gnojenja, vpliva rezi in redčenja jablan na količino in kakovost ter čas obiranja in spravila. Predstavljeni so bili učinkovitejši tehnološki ukrepi zaščite v sadjarskih nasadih in izkušnje z zatiranjem jabolčnega škrlupa. M. A.

 

VABILO NA ZADRUŽNO AKADEMIJO

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije je pripravila izbor izobraževanj o zadružništvu in z različnih strokovnih področij. Izobraževanja Zadružne akademije so prilagojena ciljnim skupinam v zadrugah in članom organov upravljanja za učinkovito gospodarjenje. V januarju in februarju 2014 vas vabimo na naslednja izobraževanja:

I. SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME
1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje – 15. januar 2014
– Posebnosti zadruge
– Organiziranost in upravljanje zadruge
– Članstvo v zadrugi
2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje – 22. januar 2014
– Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov v organih vodenja in nadzora zadruge
– Pogodbeno sodelovanje z zadrugo
– Branje in razumevanje računovodskih izkazov
3. Zadružništvo – izbrane teme – po dogovoru januarja ali februarja 2014
– Nastanek in prenehanje članstva, zadružna pravila
– Vzorci pristopnih in izstopnih izjav
– Prenos članskih deležev

II. OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA:
4. Trening prodajne komunikacije (za prodajalce) – 7. januar 2014
5. Z aktivnim nadzorom in vodenjem do stabilnega podjetja – 9. januar 2014
6. Učinkovito vodenje skupine – 14. januar 2014
7. Upravljanje s časom in obvladovanje stresa na delovnem mestu – 21. januar 2014
8. Odnosi z javnostmi – 23. januar 2014
9. Sestavljanje letnega poročila za leto 2013 – 28. januar 2014
10. Kaj mora vedeti vsak delodajalec – 30. januar 2014

Regijska izobraževanja zadružnikov
Zadružna zveza Slovenije bo v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja 2014 organizirala regijska izobraževanja zadružnikov, s katerimi že vrsto let izobražujemo in obveščamo svoje članice o aktualnem dogajanju v vseh slovenskih regijah. Tudi letos načrtujemo sodelovanje s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, saj smo ministrstvo povabili, da predstavi ključne vsebine programa razvoja podeželja 2014–2020, novosti na področju kmetijske zakonodaje in aktivnosti, povezane z uvajanjem Zakona o promociji. Prestavili bomo aktualne zadružne teme in se pogovorili o vprašanjih, ki zadevajo posamezno regijo. A.J.

Posvet zadružnikov 2014
Zadružna zveza Slovenije kot krovna organizacija kmetijskih in gozdarskih zadrug bo v letu 2014 organizirala že enainštirideseti tradicionalni posvet zadružnikov. Posvet sodi med najpomembnejše dogodke v slovenskem prostoru na področju kmetijstva in zadružništva. Namenjen je zadružnikom in vsem, ki jih zadružništvo zanima, predstavlja aktualna dogajanja ter napoveduje smernice v kmetijstvu in zadružništvu v prihodnje. Letošnji posvet bo potekal 11. in 12. marca 2014 v Portorožu. Vsebine posveta bodo objavljene na spletni strani Zadružne zveze Slovenije www.zzs.si.

Za več informacij nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

IZVAJANJE UKREPOV OSI 2 IZ PRP RS 2007–2013 V LETU 2014

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sporoča, da se bo v letu 2014 nadaljevalo izvajanje ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja 2007–2013. Ministrstvo pripravlja uredbo, ki bo urejala plačila za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in kmetijsko-okoljske podukrepe – podukrep KOP v letu 2014. Upravičenci, ki so zaključeno petletno obveznost izvajanja podukrepov KOP v letu 2012 podaljšali za dve leti, in upravičenci, ki se jim petletna obveznost za izvajanje podukrepov KOP zaključi z letom 2013, lahko v letu 2014 obveznost izvajanja podukrepov KOP podaljšajo še za eno leto. Obveznosti izvajanja podukrepov integrirane pridelave v letu 2014 je mogoče podaljšati za eno leto. V letu 2014 bo mogoče na novo vstopati tudi v podukrepe KOP za ekološko kmetovanje, neprezimne posevke, travniške sadovnjake, strme vinograde, rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov, posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, stelnikov in ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000. Upravičenci, katerih zemljišča se nahajajo na območjih vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Lendavsko jezero, lahko v letu 2014 prevzamejo nove obveznosti tudi za podukrepa 214-I/1 ohranjanje kolobarja in 214-L/2 ozelenitev njivskih površin. B. J.

 

ZADRUŽNIŠTVO SE PREDSTAVI NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

V Gornji Radgoni bo od 24. do 29. avgusta 2013 pod sloganom »Tradicionalno svež!« potekal 51. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Največji sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji ter v sosedskih regijah štirih držav bo postregel s tradicijo dobrega kmetovanja in kakovostne hrane z inovativno svežino novih tehnologij, znanja in s široko mednarodno udeležbo ter številnimi dogodki. Poudarek letošnjega sejma je na mednarodnem letu voda in kvinoje – matere vseh semen. Na sejmu se v hali B predstavljata zadružni poslovni sistem s številnimi slovenskimi zadrugami s svojimi proizvodi in ponudbo ter Zadružna zveza Slovenije s skupnim sloganom »Povezani za prihodnost«. Obiskovalci bodo lahko okušali mesne, mlečne, zelenjavne in sadne dobrote naših zadrug, spoznali vina zadružnih vinskih kleti in si približali dejavnosti, ki jih za člane in širše podeželje opravljajo zadruge. V hali B razstavljajo tudi Deželna banka Slovenije, časopisno-založniška družba Kmečki glas, Semenarna Ljubljana, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in drugi. B. J.

 

DAN ZADRUŽNIKOV JE SREDA, 28. AVGUST 2013

E-pošta Natisni

Na sejmu AGRA je sreda tradicionalno dan slovenskih zadružnikov. Osrednja prireditev dneva zadružnikov v sredo, 28. avgusta 2013, bo svečana podelitev priznanj zaslužnim zadružnikom in zadružnicam, ki se bo začela ob 10. uri v dvorani 1. Prireditve se bodo udeležili številni ugledni gostje, med njimi Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje, in drugi. Na sejemskem prostoru Zadružne zveze Slovenije se bodo predstavile štiri nagrajene zadruge.

Nagrajenci Zadružne zveze Slovenije
Priznanje za trajen prispevek k razvoju slovenskega zadružništva prejmejo:
Bogomir Bajd, na predlog Kmetijske zadruge Križe
Janez Šušteršič, na predlog Kmetijske zadruge Medvode
Stane Cvetežar, na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Litija

Letno priznanje za razvoj zadružništva prejmejo:
• Franc Delakorda, na predlog Hmezad Kmetijske zadruge Petrovče
• Anka Delakorda, na predlog Hmezad Kmetijske zadruge Gotovlje
• Anton Pirnar, na predlog Kmetijske zadruge Krka Novo mesto
• Tatjana Zupan, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce
• Matjaž Volk, na predlog Vinakras Sežana
• Valentin Babnik, na predlog Kmetijske zadruge Medvode
• mag. Jožef Pratnekar, na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec
• Franc Perhaj, na predlog Kmetijske zadruge Velike Lašče
• Vladimir Povšič, na predlog Kmetijske zadruge perutninarjev Pivka
• Božidar Beci, na predlog Kmečke zadruge Sevnica
• Alojz Vrzel, na predlog Kmetijske zadruge Radgona
• Ivan Majerič, na predlog Mlekarske zadruge Ptuj
• Vladimir Toš, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj
• Ivan Kumer, na predlog Zgornjesavinjske kmetijske zadruge Mozirje
• Darjo Sirk, na predlog Vinske kleti Goriška Brda
• Silvo Frešer, na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica
• Irena Klinkon, na predlog Deželne banke Slovenije
Priznanje ob posebnih priložnostih prejmejo zadruge:
• Kmetijska zadruga Naklo za 110 let delovanja
• Kmetijska zadruga Velike Lašče za 100 let delovanja
• Kmetijska zadruga Laško za 60 let delovanja
• Kmetijska zadruga perutninarjev Pivka za 20 let delovanja
Nagrajencem in nagrajenim zadrugam iskreno čestitamo!

 

PRIPRAVLJA SE PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020

E-pošta Natisni

V prvi polovici julija 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na spletni strani (http://www.program-podezelja.si/sl/) objavilo predlog Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP).

PRP je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ključne nacionalne prioritete prihodnjega Programa razvoja podeželja do leta 2020 se osredotočajo na prenos znanja in inovacij, prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe, spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti in razvoj potencialov podeželja in delovnih mest. Pomembno je, da so zadruge v predlaganih ukrepih ustrezno ovrednotene. Zadruge so oblika organiziranja kmetov, ki ima v Sloveniji več kot 140-letno tradicijo, znanje in izkušnje ter predstavljajo eno od najbolj razširjenih in tradicionalnih oblik poslovnega sodelovanja v kmetijskem sektorju, zato je treba z ukrepi spodbujati in nadgrajevati obstoječo obliko organiziranja. Smiselno bi bilo več usklajenega sodelovanja tako ukrepov kmetijskega kot ukrepov drugih skladov (regionalni, kohezijski) na ravni države. A. J. in B. J.

 

Z DOGOVOROM DO VEČJE PRIDELAVE ZELENJAVE

E-pošta Natisni

V okviru sejma AGRA bo 27. avgusta 2013 potekal podpis »Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi«. Dogovor bodo podpisali predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružne zveze Slovenije, GIZ Slovenska zelenjava in Poslovnega sistema Mercator, d.d. Dogovor o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi ureja odnose med deležniki zelenjavne verige, temelji na enakopravnosti pogodbenih strank, vzpostavitvi organizirane pridelave in trženja slovenske zelenjave, zagotovitvi »slovenske police« v trgovinah, zagotovitvi prepoznavnosti shem kakovosti, po katerih je slovenska zelenjava pridelana ter enotnosti in prepoznavnosti embalaže, v kateri bo izključno slovenska zelenjava. Pomemben segment dogovora je tudi optimalno zagotavljanje sledljivosti zelenjave od pridelave do končnega potrošnika. B. J. In A. J.

 

ZADRUGE IN ZADRUŽNA PODJETJA DOBITNIKI NAGRAD NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Zadruge in zadružna podjetja so s svojimi izdelki sodelovali na mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov ter vin, ki je potekalo pod okriljem mednarodnega kmetijskega sejma AGRA. Številni šampioni in medalje dokazujejo najvišjo kakovost zadružne pridelave in predelave.

Na mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov je bilo podeljenih deset šampionov, od tega je štiri prejela Mlekarna Celeia za Desert - kavni jogurt, 5,5 % m.m., Desert - jogurt z vanilijo in podloženimi jagodami, 4,9 % m.m., Desert - jogurt z vanilijo in podloženimi višnjami, 4,9 % m.m. in Desert - jogurt z vanilijo in podloženimi marelicami, 4,9 % m.m. Poleg šampionov je Mlekarna Celeia prejela še veliko zlato medaljo za 11 izdelkov, zlato medaljo za osem izdelkov in srebrno medaljo za 12 izdelkov.

Mlekarna Planika je prejela veliko zlato medaljo za tri izdelke (pasterizirano nehomogenizirano mleko Planika, 3,5 % m.m, sirotko in ekološko pasterizirano nehomogenizirano mleko Planika, 3,5 % m.m.). Pomurska mlekarna je prejela veliko zlato medaljo za sedem izdelkov (UHT homogenizirana sladka smetana, 33 % m.m., surovo maslo (Ljutomersko maslo), Čokoladno mleko, Mlečni desert okus vanilija in lešnik, surovo maslo (Slovensko čajno maslo) in Ementalec ter mleko v prahu) in bronaste medalje za štiri izdelke.

Štiri zadruge so prejele medalje na ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov. Kmetijska zadruga Laško je prejela zlate medalje za Goveji pršut in za Jagnječji file ter Jagnječji hrbet s kostjo, srebrno medaljo za Pivsko rezino in bronasti medalji za Laško domačo salamo in Domače prekajeno meso – šunka. Alpija, d.o.o. – KZ Tolmin je prejela srebrne medalje za Tolminski želodec, Domačo salamo in Planinsko salamo s sirom. Kmetijska zadruga Krka je prejela srebrno medaljo za Tlačenko in bronasti medalji za Navadno klobaso in Tirolsko salamo ter Kmečka zadruga Sevnica je prejela bronasti medalji za Sevniško rožco in Sevniško klobaso za kuhanje - mini.

Na mednarodnem ocenjevanju vin je šampiona za vino teran PTP osvojila klet Vinakras, z.o.o., Sežana, za Izbrani teran 1 2012. Zadruge so osvojile tudi dve veliki zlati medalji, in sicer Kmetijska zadruga Metlika za Kolednik sauvignon letnik 2011 in Kmečka zadruga Krško za Sauvignon letnik 2009. Zlate medalje so dobile Agroind Vipava 1894 Vipava za Cabernet sauvignon Lanthieri letnik 2007 in Merlot Lanthieri letnik 2009, Kmetijska zadruga Metlika za Kolednik rumeni muškat 2009 in Kolednik rumeni muškat 2011 ter Metliško črnino PTP 2012, Vinakras, z.o.o., Sežana, za Teranton 2009, Izbrani teran 2 2012 in Teranov liker 2011 in Vinska klet Goriška Brda, z.o.o., Dobrovo, za Bagueri merlot letnik 2008. Zadruge so osvojile še 24 srebrnih medalj. B. J. in A. J.

 

OBDAVČITEV NEPREMIČNIN NESPREJEMLJIVA

E-pošta Natisni

Predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek se je s svojo ekipo konec julija sestala s predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij, da se podrobno seznani z aktualnimi vprašanji. Osrednja tema srečanja je bila povezana z dodatnimi obdavčitvami kmetijstva, zlasti z obdavčitvijo nepremičnin. Nevladne kmetijske organizacije so se poenotile glede novega predloga zakona o obdavčitvi nepremičnin. Predlog zakona je za kmetijstvo nesprejemljiv, kot so nesprejemljive vse dodatne obdavčitve kmetijstva. Na srečanju s predsednico vlade so se dogovorili, da se oblikuje posebna delovna skupina strokovnjakov, ki bo do septembra pregledala zakonodajo in pripravila predloge rešitev ter jih predstavila vladi RS. Poleg širših kmetijskih vprašanj je Zadružna zveza Slovenije izpostavila tudi težave zadružništva. Ne pristajamo na nobene dodatne obdavčitve kmetijstva. Želimo, da so zadruge obravnavane enakopravno z drugimi gospodarskimi subjekti na področju podpornega okolja, da se s primerno zakonodajo omogoči delovanje zadružništva tudi zunaj kmetijstva in da se zagotovi ustrezno podporno okolje za zadruge. Najresnejšo in najkonkretnejšo obliko socialnega podjetništva vidimo prav v zadružništvu. V prihodnjih tednih bodo o predstavljenih temah tekli pogovori z ministrstvi za posamezna področja. A. J.

 

PRIPRAVLJAJO SE SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSTVU

E-pošta Natisni

Sredi julija 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu, ki je bil v javni obravnavi do 12. avgusta 2013. Predlog zakona o kmetijstvu na področju prometa s kmetijskimi pridelki in živili skrajšuje 60-dnevni rok za plačilo na 30 dni za pokvarljivo blago. Uvaja varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, katerega glavna naloga bo mediacija med strankama. Zakon proti zavajanju pri prodaji kmetijskih pridelkov za dva- do trikrat povišuje kazni v primerjavi z veljavno zakonodajo in predlaga, da lahko inšpektor izda višjo globo od najnižje predpisane. Predlagane so tudi omejitve pri prodaji kmetijskih pridelkov in živil končnim potrošnikom, kjer je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za prodajo kmetijskih pridelkov. Ureja se registracija nosilcev živilske dejavnosti. Zakon opredeljuje novo shemo kakovosti »Preverjena kakovost«, ki jo lahko dosežejo proizvodi, ki sledijo nadstandardnim kriterijem. S ciljem večje varnosti in manj delovnih nesreč v kmetijstvu je bolje urejeno delovanje strojnih krožkov, uvaja pa se tudi varstvo pri delu na kmetijskih gospodarstvih. M. P.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij