BODIMO POŠTENI DO SEBE IN POGLEJMO V SVOJE SRCE

BODIMO POŠTENI DO SEBE...

INTERVJU S KMETICO LETA 2017 KAROLINO DRAGICO...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

74 LET TEDNIKA KMEČKI GLAS IN IZID NOVE KNJIGE SKRIVNOSTI DOBREGA VINA

E-pošta Natisni

Časopisno-založniška družba Kmečki glas je 74-letnico izhajanja našega najstarejšega slovenskega tednika s področja kmetijstva in podeželja Kmečki glas obeležila 1. junija 2017 z izidom nove knjige Skrivnosti dobrega vina avtorice Tatjane Košmerl. Vlado Kozak, prvi urednik časopisa Kmečki glas, je 1. junija 1943 v odmaknjeni hiši v kočevski vasici Rampoha, napol porušeni v vojni, na pisalni stroj natipkal in uredil prvo številko Kmečkega glasu. Časopis je takrat obsegal deset ciklostiranih strani in je sprva izhajal občasno, pozneje pa redno vsako sredo. Sveže stiskan časopis še vedno, že 74 let, izhaja tedensko – vsako sredo. Ob tedniku je leta 1947 začela Založba Kmečki glas izdajati prve broširane knjige. Danes slovenskemu bralcu ponujajo več kot 170 naslovov poljudnostrokovnih in leposlovnih knjig. Pozneje so se tedniku in knjigam Založbe Kmečki glas pridružile še revije Moj mali svet, Revija o konjih, Tehnika in narava. B. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI SEPTEMBER 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis – podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 2. junija 2017, objavilo v Uradnem listu RS dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017 do 24. ure.
Več

Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije in je primeren za manjše kmetije, fizične osebe, skupine kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe, samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnim osebam. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017, ki je namenjen predelavi ali trženju kmetijskih proizvodov za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 30. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Terminski načrt objave javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014–2020 v letošnjem letu. Spomladi 2018 pa bo sledil še javni razpis za naložbe v predelavo/trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 milijonov EUR. Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP do konca leta 2017 se nahaja na povezavi.

 

ZAKLJUČKI JAVNEGA POSVETOVANJA EVROPSKE KOMISIJE

E-pošta Natisni

Spletno javno posvetovanje o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike (SKP) je potekalo od 2. februarja do 2. maja 2017. Namen posvetovanja je bil pridobiti stališča kmetov, organizacij in vseh drugih zainteresiranih strani v zvezi s tremi glavnimi vprašanji: kmetijstvo, podeželska območja in skupna kmetijska politika (SKP) danes, cilji in upravljanje SKP ter kmetijstvo, podeželska območja in SKP jutri. Evropski državljani menijo, da bi se morala kmetijska politika še naprej upravljati na ravni EU in le nekatera na nacionalni oziroma lokalni ravni ter da bi morala biti pomoč kmetom in varovanje okolja njena glavna cilja. Glavna zahteva je zagotoviti primerni življenjski standard za kmete, saj večina sodelujočih meni, da so dohodki kmetij nižji od povprečja EU ter da kmetje prejmejo le majhen znesek končne maloprodajne cene hrane. Po mnenju 66 odstotkov sodelujočih bi se to najbolje doseglo z neposredno dohodkovno podporo za kmete. Drugi glavni cilj SKP bi morala biti zagotovitev spodbude kmetom za prilagoditev na podnebne spremembe, varstvo okolja, varovanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje degradacije tal ter za bolj trajnostno uporabo pesticidov in gnojil. Poleg tega ugotovitve kažejo, da tako državljani kot tudi kmetje želijo, da bi bila prihodnja SKP bolj enostavna in manj birokratska. Evropska komisija bo do konca leta 2017 oziroma v začetku leta 2018 pripravila Sporočilo z zaključki o trenutnem stanju skupne kmetijske politike in možnih ciljih politike, zakonodajni predlogi pa naj bi bili pripravljeni spomladi prihodnjega leta. Več na povezavi. Povzela A. J. po gradivu MKGP

 

KMETIJSTVO PRIZADELA POZEBA

E-pošta Natisni

Konec aprila 2017 je slovensko kmetijstvo že drugo leto zapored prizadela pozeba, ki je najbolj uničila pridelek sadnega drevja, vinsko trto, povrtnine, oljno ogrščico, ozimna žita, zgodnji krompir in akacijo. Temperature so se spustile tudi do minus 8 stopinj Celzija, prizadeta pa je bila celotna Slovenija, razen delov Primorske in nekaterih višje ležečih krajev, kjer zaradi naravno nižjih temperatur rastline v tem času še niso bile razvite. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, si je skupaj z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij ogledal prizadete kmetije in podjetja v Savinjski dolini. Na skupnem srečanju so oblikovali posebno ekspertno akcijsko skupino, ki bo pripravila načrt za odpravo posledic pozebe. »Številne kmetije so že drugo leto zapored zaradi pozebe ostale brez pridelka, zato jim je nujno treba priskočiti na pomoč takoj,« je po ogledu škode poudaril Vrisk in dodal: »Pomembno je prizadetim takoj izplačati škodo po pozebi ter poiskati dolgoročne rešitve tako v smeri gradnje oroševalnih sistemov, večjega sofinanciranja in oblikovanja drugih mehanizmov pomoči.«
A. J., V. V.

 

OBČNI ZBOR ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

V Lukovici je aprila 2017 potekal 45. Redni občni zbor Zadružne zveze Slovenije. Na njem so se zadruge članice seznanile z delom zveze v preteklem letu, sprejele letno poročilo zveze za leto 2016 in razpravljale o delu v prihodnje. Članice so podale pobudo za ureditev masnih bilanc in redno spremljanje podatkov o prodaji slovenskih živil. Ključne aktivnosti zveze so bile usmerjene v krepitev poslovnega sodelovanja zadrug, oblikovanje zadružne blagovne znamke, vstopanje v shemo Izbrana kakovost Slovenije, digitalizacijo, sodelovanje s trgovskimi sistemi, problematiko naročanja slovenskih živil v javnih zavodih in sodelovanje pri oblikovanju skupne kmetijske politike po letu 2020. Zelo dejavno je bilo tudi delo strokovnih odborov in delovnih skupin, prav tako je Zadružna zveza Slovenije sodelovala pri številnih mednarodnih aktivnostih.
A. J.

 

PODPISNIKI IZJAVE O SODELOVANJU NA PODROČJU DIGITALIZACIJE ZAČRTALI DELO

E-pošta Natisni

V začetku aprila so se na Zadružni zvezi Slovenije v Ljubljani sestali vsi podpisniki izjave o sodelovanju na področju digitalizacije, ki je bila podpisana 7. marca 2017 na posvetu zadružnikov v Portorožu. Oblikovali so koordinacijski odbor, katerega naloga bo pripraviti izhodišča in program aktivnosti za nadaljnje delo.

 

MEDNARODNI ZADRUŽNI DAN 2017

E-pošta Natisni

Vsako prvo soboto v juliju obeležujemo mednarodni zadružni dan. Letos bo v soboto, 1. julija 2017, in bo potekal s sloganom »Zadruge zagotavljajo vključenost«. Njegov namen je širiti ozaveščenost o zadružništvu ter promovirati zadružne uspehe in ideje mednarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti in enakopravnosti. Osrednja tema letošnjega mednarodnega zadružnega dne je vključitev, ki dopolnjuje prednostne naloge trajnostnega razvoja za leto 2017, predvsem izkoreninjanje revščine in spodbujanje blaginje v spreminjajočem se svetu.
V. V.

 

AKADEMIJA RADI IMAMO DOMAČE

E-pošta Natisni

Poslovni sistem Mercator je v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in zadrugami pripravil akademije Radi imamo domače (RID), ki bodo potekale med 11. majem in 22. junijem 2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Devet srečanj karavane RID je izobraževalne in družabne narave, namenjena pa so obstoječim in potencialnim novim lokalnim dobaviteljem. Prve akademije RID v Škofji Loki so se poleg Tomislava Čizmića, predsednika uprave Mercatorja, s sodelavci in Petra Vriska, predsednika Zadružne zveze Slovenije, udeležili predstavniki kmetijskih zadrug z območja Gorenjske, več lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev, seveda pa tudi krajanke in krajani. Na srečanju je Peter Vrisk povedal: »Zadruge smo pomemben del podeželja in kratkih verig preskrbe s hrano, saj prek zadrug potekajo kar tri četrtine odkupa in prodaje slovenske hrane, ki se pridela na kmetijah. Zavedamo se, da moramo sodelovati v verigi od kmeta, zadruge, živilskopredelovalne industrije in trgovine in tu smo zadruge ključnega pomena že 145 let. Samo Mercator od naših zadrug letno odkupi več kot 10 tisoč ton sadja in zelenjave. Z Mercatorjem že dolga leta uspešno sodelujemo, skupaj z našimi partnerji pa bomo prek akademije Radi imamo domače še dodatno okrepili sodelovanje, vse za podporo pridelavi domače hrane in slovenskega kmetijstva.« Tudi Tomislav Čizmić je poudaril pomen dobrega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji in zadrugami in dodal: »Mercator je daleč največji kupec izdelkov tako kmetijskih zadrug kot manjših proizvajalcev. Še naprej si želimo dolgoročnega sodelovanja z domačimi dobavitelji. Prav zato smo domače izdelke pristnih okusov združili v projekt Radi imamo domače, s katerim omogočamo dolgoročni razvoj slovenskega podeželja in ga z letošnjo akademijo nadgrajujemo.«
A. J. in V. V.

 

MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM V NOVEM SADU

E-pošta Natisni

Med 13. in 19. majem 2017 je v Novem Sadu v Srbiji potekal 84. Mednarodni kmetijski sejem, ki sodi med največje sejme v jugovzhodni Evropi. Na sejmu se je predstavilo več kot 1500 razstavljavcev, poleg predstavitvenega programa so potekali tudi dražba živine, razstava kmetijske mehanizacije, predstavitev ekološkega kmetovanja, poslovna srečanja B2B in zabavni dogodki. Otvoritve sejma se je udeležil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Več ...
 

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU

E-pošta Natisni

Med 19. in 21. majem 2017 je v minoritskem samostanu na Ptuju potekala tradicionalna 28. Državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki jo organizirajo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije z lokalnimi zavodi, Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zbrane je na otvoritvi pozdravil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, ki je poudaril pomen dobrot s kmetij in lokalno pridelane hrane za potrošnike ter za ohranjanje poseljenega in obdelanega podeželja. Na letošnje ocenjevanje so kmetije iz Slovenije in zamejstva prijavile več kot 1100 izdelkov iz 15 skupin. Poleg razstave je potekal bogat kulturni, sejemski in strokovni program ter različne delavnice.
V. V. in A. J.

 

VINOGRADNIŠKO-VINARSKI KONGRES V ŠENTJERNEJU

E-pošta Natisni

V Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je 12. maja 2017 potekal 5. Vinogradniško-vinarski kongres, ki ga organizirajo Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarski zavod iz Novega mesta. Na kongresu so udeleženci pregledali izzive, povezane s trsnim izborom, možnosti uvajanja tolerantnih sort, pridelavo vina z geografskim poreklom in uvajanje tržno zanimivih vin. Spregovorili so tudi o pozebi, ki je letos prizadela med 70 in 100 odstotki slovenskih vinogradov, tako da bo v prihodnje treba premisliti o tehnološkem prilagajanju za okrepitev trt, o pravih legah vinogradov in grozdnih sortah. Strokovnemu delu kongresa je sledila še prireditev Vina in kulinarika vinorodne dežele Posavje, na kateri se je predstavilo 80 dolenjskih, belokranjskih in bizeljsko-sremiških vin.
Po MKGP povzela V. V.

 

SREČANJE Z NOVO UPRAVO MERCATORJA

E-pošta Natisni

Po menjavi predsednika uprave Mercatorja se je vodstvo Zadružne zveze Slovenije sestalo z novo upravo Mercatorja in sodelavci. Na srečanju so predstavniki Mercatorja predstavili aktualne informacije o dogajanju v Mercatorju in poudarili pomen dobrega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji hrane. Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, je poudaril, da želi Mercator nadaljevati dobro sodelovanje z dobavitelji ter krepiti sodelovanje z zadrugami in kmeti. »Lokalni dobavitelji so naša konkurenčna prednost, zato nameravamo v prihodnje naše sodelovanje še razširiti,« je dodal Čizmić. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je predstavil pomen kakovostne pridelave lokalne hrane, ki mora najti pot do potrošnika, in se zavzel za dobro sodelovanje zadrug s trgovskim sistemom Mercator tudi v prihodnje. »Zadruge že vrsto let sodelujemo z Mercatorjem tako na nabavni kot na prodajni strani in želimo, da sodelovanje dobro poteka tudi v prihodnje. Zadruge namreč odkupimo okoli 80 odstotkov tržne pridelave hrane s kmetij, v lasti imamo številne predelovalne obrate za meso, mleko in vino. Po zagotovilih vodstva Mercatorja sem prepričan, da bo naše sodelovanje z Mercatorjem dobro potekalo tudi v prihodnje, saj slovenski potrošnik vedno bolj povprašuje po kakovostni lokalno pridelani hrani, pridelava te pa zagotavlja delovna mesta na podeželju, v pridelavi, predelavi in trgovini,« je poudaril Peter Vrisk.
A. J.

 

SKUPŠČINA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Na skupščini delničarjev Deželne banke Slovenije aprila 2017 so se člani seznanili z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in predlogom uporabe bilančnega dobička. Banka je poslovno leto 2016 zaključila uspešno. Delničarji so se seznanili tudi s strategijo banke za obdobje 2017–2021, ki jo je nadzorni svet sprejel v letu 2016, in izvolili Jožeta Strgarja za člana nadzornega sveta.
A. J.

 

OBČNI ZBOR KAPITALSKE ZADRUGE

E-pošta Natisni

Na Lukovici je aprila 2017 potekal redni letni občni zbor Kapitalske zadruge. Na njem so se članice seznanile s poročilom o delu upravnega in nadzornega odbora, potrdile letno poročilo Kapitalske zadruge za leto 2016 z revizorjevim poročilom, sprejele sklep o dodelitvi nerazdelnega kapitala Kapitalske zadruge in sprejele spremembo pravil Kapitalske zadruge.
A. J.

 

RAZPRAVA O PRIHODNJI SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI SE ZAČENJA

E-pošta Natisni

Po javni razpravi Evropske komisije, ki je trajala do začetka maja, so se v Sloveniji začele aktivnosti in delavnice na temo prihodnje skupne kmetijske politike in stališč Slovenije. Prva delavnica z nevladnimi partnerji je potekala na Lukovici, kjer so se različni udeleženci seznanili z izzivi prihodnje skupne kmetijske politike skozi prizmo danosti slovenskega kmetijstva, pregledali ključne vsebinske poudarke razprave o prihodnji organiziranosti skupne kmetijske politike ter se seznanili z možnimi scenariji razvoja, prednostmi in tveganji njihove uveljavitve za Slovenijo. V sklopu petih delavnic, ki so obravnavale ključne problemske sklope (stabilnost poslovanja in odpornost, okolje, verige vrednosti, povezovanje in sodelovanje, kmetija prihodnosti in vitalno podeželje), so udeleženci iskali rešitve in izrazili svoja razmišljanja, kako v prihodnje stanje izboljšati in prilagoditi potrebam slovenskega kmetijstva. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti problematike se bo razprava nadaljevala. Ugotovitve in predlogi bodo izhodišče za pripravo stališč Slovenije do nove skupne kmetijske politike. A. J.

 

SPREJETA UREDBA O IZVAJANJU UKREPA SODELOVANJE

E-pošta Natisni

Vlada Republike Slovenije je aprila 2017 sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. Z njo je vzpostavljena podlaga za objavo javnih razpisov v okviru tega ukrepa, ki bodo namenjeni vzpostavitvi in razvoju kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter diverzifikaciji dejavnosti na kmetijah. Zadruge bodo tako dobile možnost, da se prijavijo na javni razpis in v svojih trgovinah odprejo t. i. domače kotičke, v katerih prodajajo lokalno pridelano hrano in druge izdelke.
Po MKGP povzela V. V.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI

E-pošta Natisni

Javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. aprila 2017 objavilo javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 14 milijonov evrov. Upravičenci lahko vloge oddajo od 22. maja 2017 do vključno 27. junija 2017 do 24. ure. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. aprila 2017 objavilo 2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 1,5 milijona evrov. Upravičenci lahko vloge oddajo od 22. maja 2017 do vključno 31. julija 2017 do 24. ure. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. aprila 2017 objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Za ta namen sta razpisana 2 milijona evrov sredstev. Upravičenci lahko vloge oddajo od 10. maja 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga bo na svoji spletni strani objavilo ministrstvo. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. marca 2017 objavilo javni razpis Podukrep 8.6 Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2017. Za ta razpis je namenjenih 5 milijonov evrov sredstev. Upravičenci lahko vloge oddajo od 18. aprila do vključno 19. junija 2017 do 24. ure. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad je 3. februarja 2017 objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL. Naslednja prijavna roka sta 11. junij 2017 in 31. avgust 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

VABILO NA 44. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV »RAZVOJNI TRENDI KMETIJSTVA IN ZADRUŽNIŠTVA«

E-pošta Natisni

Portorož, Grand hotel Bernardin, 7. in 8. marec 2017

V Portorožu bo 7. in 8. marca 2017 potekal štiriinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja razvojnim trendom na področju kmetijstva in zadružništva. Osvetljuje poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020, seznanja nas s pogledi mladih o prihodnosti, posebno mesto namenja digitalizaciji kmetijstva ter predstavlja aktualno dogajanje v kmetijstvu in celotni prehranski verigi.

Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihodnost.

Prijavnice in dodatna po¬jasnila so na voljo v vaši za¬drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

PROGRAM POSVETA

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij