30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

VEČ LOKALNE HRANE V JAVNE ZAVODE

E-pošta Natisni

V Sloveniji je okoli 800 javnih ustanov, ki naročajo hrano preko sistema javnih naročil v vrednosti več kot 100 milijonov evrov na leto. Zakonodaja s področja javnega naročanja omogoča oskrbo javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, oblikovati pa je treba poslovni model, ki bo omogočil njeno izvajanje v praksi. V naslednjih mesecih bo vzpostavljen informacijski sistem, ki bo v pomoč javnim zavodom pri pripravi javnega naročila. Na pobudo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sredi julija 2017 potekal sestanek na temo oskrbe javnih zavodov z lokalno slovensko hrano. Na srečanju so se zbrali predstavniki ministrstva in vodilni vseh ključnih kmetijskih organizacij Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter predstavniki regionalnih razvojnih agencij in drugi. Predstavili so izkušnje in poglede posameznih deležnikov v zvezi z oskrbo s hrano v javnih zavodih ter težave, s katerimi se srečujejo. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je poudaril pomen zadrug pri odkupu kmetijskih pridelkov s kmetij in oskrbi javnih zavodov ter predlagal organizacijo regijskih posvetov. A. J.

 

VINOGRADNIKI IN VINARJI MORAJO BITI IZENAČENI NA TRGU

E-pošta Natisni

Strokovni odbor za vinogradništvo, ki deluje v okviru Zadružne zveze Slovenije, je na julijski seji obravnaval aktualno problematiko vinogradnikov in vinarjev ter razmere v panogi. Opozoril je na težave, s katerimi se srečujejo zadružne vinske kleti na trgu. Predvsem je to neenakopravna obravnava zadružnih vinskih kleti ter malih vinogradnikov in vinarjev na področju obdavčitve. Zato so člani odbora zahtevali, da se ta problematika nemudoma uredi in zagotovi enakopraven položaj vseh vinogradnikov in vinarjev na trgu. Člani odbora so predlagali ministrstvu tudi, da se vse vino, ki se prodaja na trgu, označi z znamkicami oziroma ustrezno registrira. Opozorili so tudi na padanje cene vina na domačem trgu, pozvali k realni oceni škode po pozebi in k spremljanju razmer v vinogradih. Spregovorili so tudi o trsničarstvu v Sloveniji. M. P.

 

 

PODNEBNE SPREMEMBE OGROŽAJO PRIDELAVO HRANE

E-pošta Natisni

Ekstremna vročina in suša, ki v nekaterih delih države trajata že vse od aprila, nato pa še neurja s točo in orkanski veter, ki so zajeli celotno Slovenijo, povzročajo velik izpad kmetijske proizvodnje in ogromno škodo. Zaradi suše so najbolj ogrožene kmetijske rastline, zlasti koruza, vrtnine, travniki, sadovnjaki in vinogradi. Zadružna zveza Slovenije zato poziva vse pristojne, da se hitro in učinkovito lotijo sistemskega ukrepanja in reševanja problematike. Nujno je treba prenoviti in popraviti Vogršček, ki je povsem dotrajan, in zgraditi namakalno mrežo za celotno Vipavsko dolino. Podprli smo pobudo o revitalizaciji celotnega 11-mlinskega potoka, ki bo uredila vodni režim v tem potoku in izpolnila potrebe po vodi za celotno apaško dolino. Nujno je treba bolje izkoristiti vodotok reke Mure in pristopiti h gradnji regijskega namakalnega sistema v Pomurju, ki bo pomenil rešitev za številne pomurske kmete in zagotovil namakanje več tisoč hektarov kmetijskih površin. »Če želimo zagotoviti pridelavo lokalne hrane in s tem prehransko varnost Slovencev, če želimo ublažiti dohodkovna, proizvodna in gospodarska tveganja kmetij in podjetij, bomo morali temu prilagoditi tudi naše kmetijstvo in zagotoviti ustrezne spodbude za kmete, da bodo lahko svojo kmetijsko pridelavo prilagodili podnebnim spremembam,« je povedal Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Pomanjkanje vode ogroža pridelavo lokalne hrane in s tem samooskrbo države. Zaradi suše grozi pomanjkanje krme, saj je bilo odkosa precej manj. S tem je ogrožena osnovna čreda živali, ki jo bodo kmetje prisiljeni zmanjševati, če ne bodo imeli krme oziroma bo ta cenovno nedostopna. Suša vpliva tudi na druge gospodarske panoge, kot je proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn, ki je zaradi nižjih vodotokov bistveno zmanjšana. A. J.

 

ŽETEV PŠENICE 2017

E-pošta Natisni

Po prvih ocenah je letošnja letina pšenice zaradi vremenskih razmer, predvsem pozebe in suše, na nekaterih območjih manjša od lanskoletne do 15 odstotkov. Kakovost pšenice pa je dosti boljša od preteklih let. Letos so pridelovalci in zadruge oblikovali nov predlog parametrov za oblikovanje modela odkupa pšenice, ki pa ni bil sprejemljiv za mlinskopredelovalno industrijo. Zato so za letošnji odkup veljali dosedanji parametri odkupa krušne pšenice z razredi A, B1, B2 in razred C za krmno pšenico. V času žetve je bila odkupna cena pšenice za krmno pšenico razreda C od 130 evrov za tono, za krušno pšenico pa so veljale cene od 140 evrov za tono za razred B2 in 155 evrov za tono za razred B1. Za razred A je veljala cena od 170 evrov za tono navzgor. Nekateri kupci so nagradili pšenico kakovostnega razreda A z večjim odstopanjem beljakovin (A+). Ko bo letina zaključena in pšenica prevzeta ter obračunana, bo znano, kako uspešna je bila letošnja letina. M. A.

 

74 LET TEDNIKA KMEČKI GLAS IN IZID NOVE KNJIGE SKRIVNOSTI DOBREGA VINA

E-pošta Natisni

Časopisno-založniška družba Kmečki glas je 74-letnico izhajanja našega najstarejšega slovenskega tednika s področja kmetijstva in podeželja Kmečki glas obeležila 1. junija 2017 z izidom nove knjige Skrivnosti dobrega vina avtorice Tatjane Košmerl. Vlado Kozak, prvi urednik časopisa Kmečki glas, je 1. junija 1943 v odmaknjeni hiši v kočevski vasici Rampoha, napol porušeni v vojni, na pisalni stroj natipkal in uredil prvo številko Kmečkega glasu. Časopis je takrat obsegal deset ciklostiranih strani in je sprva izhajal občasno, pozneje pa redno vsako sredo. Sveže stiskan časopis še vedno, že 74 let, izhaja tedensko – vsako sredo. Ob tedniku je leta 1947 začela Založba Kmečki glas izdajati prve broširane knjige. Danes slovenskemu bralcu ponujajo več kot 170 naslovov poljudnostrokovnih in leposlovnih knjig. Pozneje so se tedniku in knjigam Založbe Kmečki glas pridružile še revije Moj mali svet, Revija o konjih, Tehnika in narava. B. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI SEPTEMBER 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis – podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 2. junija 2017, objavilo v Uradnem listu RS dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017 do 24. ure.
Več

Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije in je primeren za manjše kmetije, fizične osebe, skupine kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe, samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnim osebam. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017, ki je namenjen predelavi ali trženju kmetijskih proizvodov za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 30. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Terminski načrt objave javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014–2020 v letošnjem letu. Spomladi 2018 pa bo sledil še javni razpis za naložbe v predelavo/trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 milijonov EUR. Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP do konca leta 2017 se nahaja na povezavi.

 

ZAKLJUČKI JAVNEGA POSVETOVANJA EVROPSKE KOMISIJE

E-pošta Natisni

Spletno javno posvetovanje o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike (SKP) je potekalo od 2. februarja do 2. maja 2017. Namen posvetovanja je bil pridobiti stališča kmetov, organizacij in vseh drugih zainteresiranih strani v zvezi s tremi glavnimi vprašanji: kmetijstvo, podeželska območja in skupna kmetijska politika (SKP) danes, cilji in upravljanje SKP ter kmetijstvo, podeželska območja in SKP jutri. Evropski državljani menijo, da bi se morala kmetijska politika še naprej upravljati na ravni EU in le nekatera na nacionalni oziroma lokalni ravni ter da bi morala biti pomoč kmetom in varovanje okolja njena glavna cilja. Glavna zahteva je zagotoviti primerni življenjski standard za kmete, saj večina sodelujočih meni, da so dohodki kmetij nižji od povprečja EU ter da kmetje prejmejo le majhen znesek končne maloprodajne cene hrane. Po mnenju 66 odstotkov sodelujočih bi se to najbolje doseglo z neposredno dohodkovno podporo za kmete. Drugi glavni cilj SKP bi morala biti zagotovitev spodbude kmetom za prilagoditev na podnebne spremembe, varstvo okolja, varovanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje degradacije tal ter za bolj trajnostno uporabo pesticidov in gnojil. Poleg tega ugotovitve kažejo, da tako državljani kot tudi kmetje želijo, da bi bila prihodnja SKP bolj enostavna in manj birokratska. Evropska komisija bo do konca leta 2017 oziroma v začetku leta 2018 pripravila Sporočilo z zaključki o trenutnem stanju skupne kmetijske politike in možnih ciljih politike, zakonodajni predlogi pa naj bi bili pripravljeni spomladi prihodnjega leta. Več na povezavi. Povzela A. J. po gradivu MKGP

 

KMETIJSTVO PRIZADELA POZEBA

E-pošta Natisni

Konec aprila 2017 je slovensko kmetijstvo že drugo leto zapored prizadela pozeba, ki je najbolj uničila pridelek sadnega drevja, vinsko trto, povrtnine, oljno ogrščico, ozimna žita, zgodnji krompir in akacijo. Temperature so se spustile tudi do minus 8 stopinj Celzija, prizadeta pa je bila celotna Slovenija, razen delov Primorske in nekaterih višje ležečih krajev, kjer zaradi naravno nižjih temperatur rastline v tem času še niso bile razvite. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, si je skupaj z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij ogledal prizadete kmetije in podjetja v Savinjski dolini. Na skupnem srečanju so oblikovali posebno ekspertno akcijsko skupino, ki bo pripravila načrt za odpravo posledic pozebe. »Številne kmetije so že drugo leto zapored zaradi pozebe ostale brez pridelka, zato jim je nujno treba priskočiti na pomoč takoj,« je po ogledu škode poudaril Vrisk in dodal: »Pomembno je prizadetim takoj izplačati škodo po pozebi ter poiskati dolgoročne rešitve tako v smeri gradnje oroševalnih sistemov, večjega sofinanciranja in oblikovanja drugih mehanizmov pomoči.«
A. J., V. V.

 

OBČNI ZBOR ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

V Lukovici je aprila 2017 potekal 45. Redni občni zbor Zadružne zveze Slovenije. Na njem so se zadruge članice seznanile z delom zveze v preteklem letu, sprejele letno poročilo zveze za leto 2016 in razpravljale o delu v prihodnje. Članice so podale pobudo za ureditev masnih bilanc in redno spremljanje podatkov o prodaji slovenskih živil. Ključne aktivnosti zveze so bile usmerjene v krepitev poslovnega sodelovanja zadrug, oblikovanje zadružne blagovne znamke, vstopanje v shemo Izbrana kakovost Slovenije, digitalizacijo, sodelovanje s trgovskimi sistemi, problematiko naročanja slovenskih živil v javnih zavodih in sodelovanje pri oblikovanju skupne kmetijske politike po letu 2020. Zelo dejavno je bilo tudi delo strokovnih odborov in delovnih skupin, prav tako je Zadružna zveza Slovenije sodelovala pri številnih mednarodnih aktivnostih.
A. J.

 

PODPISNIKI IZJAVE O SODELOVANJU NA PODROČJU DIGITALIZACIJE ZAČRTALI DELO

E-pošta Natisni

V začetku aprila so se na Zadružni zvezi Slovenije v Ljubljani sestali vsi podpisniki izjave o sodelovanju na področju digitalizacije, ki je bila podpisana 7. marca 2017 na posvetu zadružnikov v Portorožu. Oblikovali so koordinacijski odbor, katerega naloga bo pripraviti izhodišča in program aktivnosti za nadaljnje delo.

 

MEDNARODNI ZADRUŽNI DAN 2017

E-pošta Natisni

Vsako prvo soboto v juliju obeležujemo mednarodni zadružni dan. Letos bo v soboto, 1. julija 2017, in bo potekal s sloganom »Zadruge zagotavljajo vključenost«. Njegov namen je širiti ozaveščenost o zadružništvu ter promovirati zadružne uspehe in ideje mednarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti in enakopravnosti. Osrednja tema letošnjega mednarodnega zadružnega dne je vključitev, ki dopolnjuje prednostne naloge trajnostnega razvoja za leto 2017, predvsem izkoreninjanje revščine in spodbujanje blaginje v spreminjajočem se svetu.
V. V.

 

AKADEMIJA RADI IMAMO DOMAČE

E-pošta Natisni

Poslovni sistem Mercator je v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in zadrugami pripravil akademije Radi imamo domače (RID), ki bodo potekale med 11. majem in 22. junijem 2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Devet srečanj karavane RID je izobraževalne in družabne narave, namenjena pa so obstoječim in potencialnim novim lokalnim dobaviteljem. Prve akademije RID v Škofji Loki so se poleg Tomislava Čizmića, predsednika uprave Mercatorja, s sodelavci in Petra Vriska, predsednika Zadružne zveze Slovenije, udeležili predstavniki kmetijskih zadrug z območja Gorenjske, več lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev, seveda pa tudi krajanke in krajani. Na srečanju je Peter Vrisk povedal: »Zadruge smo pomemben del podeželja in kratkih verig preskrbe s hrano, saj prek zadrug potekajo kar tri četrtine odkupa in prodaje slovenske hrane, ki se pridela na kmetijah. Zavedamo se, da moramo sodelovati v verigi od kmeta, zadruge, živilskopredelovalne industrije in trgovine in tu smo zadruge ključnega pomena že 145 let. Samo Mercator od naših zadrug letno odkupi več kot 10 tisoč ton sadja in zelenjave. Z Mercatorjem že dolga leta uspešno sodelujemo, skupaj z našimi partnerji pa bomo prek akademije Radi imamo domače še dodatno okrepili sodelovanje, vse za podporo pridelavi domače hrane in slovenskega kmetijstva.« Tudi Tomislav Čizmić je poudaril pomen dobrega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji in zadrugami in dodal: »Mercator je daleč največji kupec izdelkov tako kmetijskih zadrug kot manjših proizvajalcev. Še naprej si želimo dolgoročnega sodelovanja z domačimi dobavitelji. Prav zato smo domače izdelke pristnih okusov združili v projekt Radi imamo domače, s katerim omogočamo dolgoročni razvoj slovenskega podeželja in ga z letošnjo akademijo nadgrajujemo.«
A. J. in V. V.

 

MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM V NOVEM SADU

E-pošta Natisni

Med 13. in 19. majem 2017 je v Novem Sadu v Srbiji potekal 84. Mednarodni kmetijski sejem, ki sodi med največje sejme v jugovzhodni Evropi. Na sejmu se je predstavilo več kot 1500 razstavljavcev, poleg predstavitvenega programa so potekali tudi dražba živine, razstava kmetijske mehanizacije, predstavitev ekološkega kmetovanja, poslovna srečanja B2B in zabavni dogodki. Otvoritve sejma se je udeležil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Več ...
 

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU

E-pošta Natisni

Med 19. in 21. majem 2017 je v minoritskem samostanu na Ptuju potekala tradicionalna 28. Državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki jo organizirajo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije z lokalnimi zavodi, Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zbrane je na otvoritvi pozdravil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, ki je poudaril pomen dobrot s kmetij in lokalno pridelane hrane za potrošnike ter za ohranjanje poseljenega in obdelanega podeželja. Na letošnje ocenjevanje so kmetije iz Slovenije in zamejstva prijavile več kot 1100 izdelkov iz 15 skupin. Poleg razstave je potekal bogat kulturni, sejemski in strokovni program ter različne delavnice.
V. V. in A. J.

 

VINOGRADNIŠKO-VINARSKI KONGRES V ŠENTJERNEJU

E-pošta Natisni

V Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je 12. maja 2017 potekal 5. Vinogradniško-vinarski kongres, ki ga organizirajo Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarski zavod iz Novega mesta. Na kongresu so udeleženci pregledali izzive, povezane s trsnim izborom, možnosti uvajanja tolerantnih sort, pridelavo vina z geografskim poreklom in uvajanje tržno zanimivih vin. Spregovorili so tudi o pozebi, ki je letos prizadela med 70 in 100 odstotki slovenskih vinogradov, tako da bo v prihodnje treba premisliti o tehnološkem prilagajanju za okrepitev trt, o pravih legah vinogradov in grozdnih sortah. Strokovnemu delu kongresa je sledila še prireditev Vina in kulinarika vinorodne dežele Posavje, na kateri se je predstavilo 80 dolenjskih, belokranjskih in bizeljsko-sremiških vin.
Po MKGP povzela V. V.

 

SREČANJE Z NOVO UPRAVO MERCATORJA

E-pošta Natisni

Po menjavi predsednika uprave Mercatorja se je vodstvo Zadružne zveze Slovenije sestalo z novo upravo Mercatorja in sodelavci. Na srečanju so predstavniki Mercatorja predstavili aktualne informacije o dogajanju v Mercatorju in poudarili pomen dobrega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji hrane. Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, je poudaril, da želi Mercator nadaljevati dobro sodelovanje z dobavitelji ter krepiti sodelovanje z zadrugami in kmeti. »Lokalni dobavitelji so naša konkurenčna prednost, zato nameravamo v prihodnje naše sodelovanje še razširiti,« je dodal Čizmić. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je predstavil pomen kakovostne pridelave lokalne hrane, ki mora najti pot do potrošnika, in se zavzel za dobro sodelovanje zadrug s trgovskim sistemom Mercator tudi v prihodnje. »Zadruge že vrsto let sodelujemo z Mercatorjem tako na nabavni kot na prodajni strani in želimo, da sodelovanje dobro poteka tudi v prihodnje. Zadruge namreč odkupimo okoli 80 odstotkov tržne pridelave hrane s kmetij, v lasti imamo številne predelovalne obrate za meso, mleko in vino. Po zagotovilih vodstva Mercatorja sem prepričan, da bo naše sodelovanje z Mercatorjem dobro potekalo tudi v prihodnje, saj slovenski potrošnik vedno bolj povprašuje po kakovostni lokalno pridelani hrani, pridelava te pa zagotavlja delovna mesta na podeželju, v pridelavi, predelavi in trgovini,« je poudaril Peter Vrisk.
A. J.

 

SKUPŠČINA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Na skupščini delničarjev Deželne banke Slovenije aprila 2017 so se člani seznanili z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in predlogom uporabe bilančnega dobička. Banka je poslovno leto 2016 zaključila uspešno. Delničarji so se seznanili tudi s strategijo banke za obdobje 2017–2021, ki jo je nadzorni svet sprejel v letu 2016, in izvolili Jožeta Strgarja za člana nadzornega sveta.
A. J.

 

OBČNI ZBOR KAPITALSKE ZADRUGE

E-pošta Natisni

Na Lukovici je aprila 2017 potekal redni letni občni zbor Kapitalske zadruge. Na njem so se članice seznanile s poročilom o delu upravnega in nadzornega odbora, potrdile letno poročilo Kapitalske zadruge za leto 2016 z revizorjevim poročilom, sprejele sklep o dodelitvi nerazdelnega kapitala Kapitalske zadruge in sprejele spremembo pravil Kapitalske zadruge.
A. J.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij