30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

E-pošta Natisni

Na predlog Evropske komisije, je Evropski parlament aprila 2017 potrdil in razglasil leto 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine. Osrednji slogan Evropskega leta kulturne dediščine, ki se glasi "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost", želi spomniti, da nam kulturna dediščina pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost. Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Spremlja nas povsod, v domovih, stavbah vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Vonj dediščine pa veje tudi iz tradicionalnih veščin in obrti, šeg in navad, iz tradicionalnih jedi, vtkan je v zgodbe in pesmi naših dedkov in babic in filmov, ki jih gledamo. Cilj Evropskega leta kulturne dediščine je povečati zavedanje o pozitivnih učinkih, ki jih ima evropska kulturna dediščina na gospodarstvo, družbo, turizem, zaposlovanje, mednarodne odnose, kulturno raznolikost, vključenost v družbo in medkulturni dialog. V letu 2018 bodo po vsej Evropi potekali številni dogodki in projekti, organizirani z namenom vzbuditve zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih. V Sloveniji aktivnosti v zvezi Evropskim letom kulturne dediščine koordinira Ministrstvo za kulturo RS, ki je v ta namen pripravilo tudi spletno stran: http://www.zvkds.si/sl/elkd.
Povzela B. J.

 

SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSTVU

E-pošta Natisni

Letos se Zakon o kmetijstvu spreminja in dopolnjuje že drugič. Tokratne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo zlasti na področje verige preskrbe s hrano, na začasno ali občasno delo v kmetijstvu ter na izobraževanje na področju čebelarstva.
V predlogu zakona sta urejeni pravna domneva znatne tržne moči in podrobnejša opredelitev nedovoljenega ravnanja, uvajajo se obvezne pisne pogodbe in obvezne sestavine pogodbe ter določa višina glob za nedovoljena ravnanja. Predlog zakona vpeljuje možnost začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, saj naj bi se s tem omogočilo kmetijski panogi, da s pomočjo izvajalcev del opravi potrebno delo v točno določenem časovnem obdobju glede na proizvodni proces v panogi. Zaradi vse večjega zanimanja za slovensko znanje na področju čebelarstva, predlog zakona uvaja pravno podlago za šolo čebelarstva, ki bo namenjena usposabljanju domačih in tujih čebelarjev.

Zadružna zveza Slovenije ima na predlog zakona pripombe, zlasti v delu, ki opredeljuje subjekte z znatno tržno močjo in obveznosti, ki jih ti subjekti po zakonu morajo izpolnjevati. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je o tokratni spremembi Zakona o kmetijstvu povedal: »Zadruge ostro nasprotujemo posameznim členom, ki nas enačijo s trgovskimi sistemi in bistveno posegajo v zadružno delovanje. Želimo, da zakon, ki je temeljni zakon v kmetijstvu, upošteva zadruge kot skupine kmetov, ki se prostovoljno povezujejo med sabo, da okrepijo svoj položaj ravno nasproti močnejši stranki v verigi. Nikakor se zadruge ne morejo enačiti s trgovskimi sistemi, ki so, kot je vsem znano, zelo koncentrirani in imajo izjemno moč na trgu. Težko si predstavljam zadrugo, ki bi izvajala znatno tržno moč in nepoštene prakse nad svojimi člani, saj so člani njeni lastniki, upravljavci in poslovni partnerji. In če bi kdo to počel, ga v zadrugi zagotovo ne bi bilo več. A zadruge se srečujemo s partnerji, ki so precej močnejši v verigi, in zoper te bi se morali usmeriti zakonodajni ukrepi in aktivnosti. Zadruge si že vrsto let močno prizadevamo okrepiti položaj kmeta in zadrug v verigi preskrbe s hrano. Trudimo se odpraviti neravnovesja v prehranski verigi in zagotoviti primerne odkupne cene kmetijskih proizvodov.« A. J.

 

ZA VEČ LOKALNE HRANE V VRTCIH IN ŠOLAH

E-pošta Natisni

Povpraševanje slovenskih kupcev po hrani in izdelkih slovenskega porekla, po lokalno pridelanem sezonskem sadju in zelenjavi raste. Na to se odzivajo tudi trgovski sistemi, ki ponujajo vedno več lokalno pridelane slovenske hrane. Pomembno pa je, da se iz lokalnih in sezonskih sestavin pripravljena hrana ponudi tudi našim otrokom v vrtcih in šolah in drugim varovancem javnih zavodov, kot so bolnišnice, domovi za ostarele, kjer morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja.

Za spodbujanje naročanja lokalne hrane v javnih zavodih v Sloveniji v zadnjem obdobju potekajo številne aktivnosti. Tako je že leta 2002 Vlada Republike Slovenije razglasila tretji petek v novembru za dan slovenske hrane. Ena od pomembnih aktivnosti tega dneva je tradicionalni slovenski zajtrk, ki so ga vrtci in osnovne šole v letu 2017 pripravili že sedmo leto zapored. Kot pomoč organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečujejo z javnim naročanjem živil, je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije pripravila Katalog živil za javno naročanje. Katalog je pripravljen z željo, da se javnim zavodom poenostavi priprava javnih naročil in da se povežejo z lokalnimi ponudniki, dostopen pa je na spletni povezavi https://www.katalogzivil.si/. A. J. in B. J.

 

SPREJET DOGOVOR O DOBAVI ZELENJAVE IN PRAVILIH ZA PREVZEM ZELENJAVE

E-pošta Natisni

Člani Odbora zelenjavne verige, ki ga sestavljajo predstavniki Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, G.I.Z. Slovenska zelenjava in predstavniki dveh trgovcev, Mercatorja in Tuša, so v drugi polovici leta 2017 sprejeli dva dokumenta, Dogovor o dobavi zelenjave in Pravila za prevzem zelenjave, ki urejata medsebojna razmerja pri dobavi in prevzemu zelenjave ter bosta v pomoč tako pridelovalcem zelenjave kot trgovcem. Dokumenta sta prva tovrstna dokumenta v Sloveniji, ki v razmerju kmet-dobavitelj-trgovec urejata pravila igre pri dobavi in prevzemu zelenjave.

Partnerji zelenjavne verige so oblikovali tudi Dogovor o informiranju potrošnikov. Ker ima lokalno pridelana zelenjava, obrana v času zrelosti ter še sveža dostavljena na prodajna mesta, višjo hranilno vrednost, se predstavniki zelenjavne verige strinjajo, da je pri trženju treba potrošnika informirati in z označbami zagotoviti ustrezno prepoznavnost slovenske zelenjave. Potrošnika je treba seznanjati o shemah kakovosti ter tudi o pomenu uživanja sezonske zelenjave in možnostih njene uporabe.
B. J.

 

ZAVEZA MLEKARN ZA ZNIŽANJE SLADKORJA V MLEČNIH IZDELKIH

E-pošta Natisni

Sedem podjetij iz mlečnopredelovalnega sektorja je konec lanskega leta na Gospodarski zbornici Slovenije podpisalo listino zavez odgovornosti, s katerimi želijo opozoriti na svojo proaktivnost in pripravljenost na konstruktiven dialog z ostalimi deležniki za doseganje ciljev nacionalne prehranske politike. Mlekarne Planika Kobarid, Loška mlekarna, Mlekarna Celeia ter Mlekarna Krepko, Pomurske mlekarne, Ljubljanske mlekarne in vipavski Ekolat so se s podpisom listine med drugim zavezali k izboljšanju sestave nekaterih kategorij mlečnih izdelkov, predvsem tistih, ki vsebujejo dodani sladkor. Njihov cilj je zmanjšati vsebnost dodanega sladkorja v izbranih kategorijah mlečnih izdelkov, in sicer za 10 % do konca leta 2020.
B. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI - JANUAR 2018

E-pošta Natisni

3 MILIJONE EVROV ZA NALOŽBE V UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) je 29. septembra 2017 objavilo javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2017. Za ta namen je razpisanih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšati stroške spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci, to so lastniki gozda in agrarne skupnosti, ki so natančno opredeljeni v javnem razpisu, lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 10. januarja 2018 do 24. ure.

ZA POMOČ MAJHNIM KMETOM NA VOLJO 20 MILIJONOV EVROV
Letos prvič in izjemoma je MKGP objavil javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, v skupni višini 20 milijonov evrov. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca. Z razpisanimi sredstvi bo ministrstvo lahko podprlo 4.000 majhnih kmetij, kar predstavlja približno dve tretjini obstoječih majhnih kmetij, ki izpolnjujejo pogoje. Upravičenci lahko oddajo vloge do 31. januarja 2018.

ZA NALOŽBE V IZVEDBO AGROMELIORACIJ NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH RAZPISANA 2 MILIJONA EVROV
MKGP želi s tem razpisom, kjer ima na voljo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev, krepiti aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti in povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji ter prispevati k večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka do vključno 9. marca 2018 do 24. ure.

PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI V LETU 2017
MKGP je 8. decembra 2017 objavil drugi javni razpis za podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017, s katerim se razpisuje 700.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. Glede na to, da je vnos vlog na javni razpis mogoč do vključno 26. 1. 2018 do 24. ure, je zelo pomembno, da se upravičenci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pri kontrolnih organizacijah prijavijo v postopek certificiranja najpozneje do 31. 12. 2017.

Več informacij o vseh razpisih MKGP na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

RAZPIS ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI
Slovenski regionalni razvojni sklad je v novembru 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi, kjer sta na voljo 2 milijona evrov sredstev. Predmet razpisa so ugodna premostitvena posojila kmetijskim gospodarstvom, ki so že prejela sklep oziroma odločbo o odobrenih evropskih sredstvih in podpisala pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt od 18. decembra 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 4. 2018. Več na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

RAZPIS ZA BREZOBRESTNE KREDITE PRIZADETIM PO SPOMLADANSKI POZEBI V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU
Slovenski regionalno razvojni sklad je v decembru 2017 objavil javni razpis, katerega predmet je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka. Višina razpisanih sredstev je pet milijonov evrov. Obdobje upravičenosti je od 23. 4. 2017 do 31. 12. 2018. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018. Več informacij na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

 

NAGRAJENCI ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Priznanje za trajni prispevek k razvoju slovenskega zadružništva prejmeta:
• ERVIN ČAS, na predlog Hmezad Kmetijske zadruge Petrovče
• ALOJZ STERNAD, na predlog Kmetijske zadruge Rače

Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejmejo:
• DARINKA PIKL, na predlog Kmetijske zadruge Savinjska dolina
• JANKO PEČOVNIK, na predlog Kmetijske zadruge Vransko
• JOŽKO TOMŠIČ, na predlog Kmetijske zadruge Trebnje
• SILVO CIGALE, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge M SORA Žiri
• JOŽE ČADEŽ, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka
• MARJAN COLJA, na predlog Kmetijske zadruge VINAKRAS Sežana
• MARKO BEČAN, na predlog Kmetijske zadruge Medvode
• MATEJ GORENŠEK, na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec
• TOMAŽ BREGAR, na predlog Kmetijske zadruge Stična
• MILAN BOLE, na predlog Kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka
• ALOJZ COLARIČ, na predlog Kmečke zadruge Kostanjevica
• JOŽE TOMAŽIČ, na predlog Kmetijske zadruge Radgona
• FRANC MOHORIČ, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj
• BRIGITA JAZBEC, na predlog Perutninarske zadruge Ptuj
• JOŽEF MAROLT, na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina
• MILOŠ JAKONČIČ, na predlog Vinske kleti Goriška Brda
• JOŽEF BRGLEZ, na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica
• MARINKA GLAVAČ, na predlog Deželne banke Slovenije

Priznanje ob posebnih priložnostih prejmejo zadruge in društvo
• KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽANA za 70 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE za 70 let delovanja
• VINSKA KLET GORIŠKA BRDA za 60 let delovanja
• DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA KRANJ za 40 let delovanja

Nagrajencem in nagrajenim zadrugam iskreno čestitamo!

 

DAN ZADRUŽNIKOV NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Tradicionalni dan slovenskih zadružnikov na sejmu AGRA je sreda, ko so svečano podeljena priznanja zaslužnim zadružnikom. Priznanja pomenijo zahvalo zadružnicam in zadružnikom za trud in prizadevnost, ki ju vlagajo v svoje delo že vrsto let, bodisi na kmetiji, v zadrugi ali v širšem okolju. Hkrati pomenijo tudi zahvalo za gradnjo in krepitev zadružnih vrednot med generacijami in v lokalnem okolju. Letošnja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v sredo, 30. avgusta 2017, z začetkom ob 10. uri v dvorani 1. Podelitve se bodo udeležili številni ugledni gostje. Na sejemskem prostoru Zadružne zveze Slovenije se bodo predstavile tudi nagrajene zadruge.

 

ZADRUGE NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Letošnji 55. sejem AGRA, ki bo potekal med 26. in 31. avgustom 2017 v Gornji Radgoni, želi med drugim izpostaviti prednosti hrane iz naše bližine, pomen trajnostnega kmetovanja in gospodarjenje z gozdovi. Zadružna zveza Slovenije in zadruge članice se na njem predstavljamo tudi letos. Na našem razstavnem prostoru v hali B bomo prikazali dejavnosti zadrug s sloganom »145 let zadružništva na Slovenskem«. Zadruge članice Zadružne zveze Slovenije bodo na ogled in v pokušino ponudile mlečne in mesne izdelke, zelenjavo in sadje ter vino zadružnih vinskih kleti. V hali B bodo razstavljali tudi Deželna banka Slovenije, Časopisno-založniška družba Kmečki glas, Semenarna Ljubljana in drugi. V sredo, 30. avgusta 2017, bo tradicionalni dan slovenskih zadružnikov s svečano podelitvijo priznanj. Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete na zadružnem razstavnem prostoru v hali B.

 

AGRA, SVEŽA ŽE PETINPETDESETIČ!

E-pošta Natisni

Jubilejni sejem AGRA, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Srednji Evropi, bo postregel s številnimi novostmi na področju kmetijstva in živilstva, z atraktivnimi razstavami kmetijskih živali in z vzorčnimi rastlinskimi nasadi. Od sobote, 26. avgusta, do četrtka, 31. avgusta 2017, se bo v Gornji Radgoni predstavilo več kakor 1800 razstavljavcev iz 36 držav na skupaj 71.300 m2 razstavnih površin. Država partnerica sejma bo Kitajska.

Več ...
 

ZADRUGE USPEŠNE NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVIL IN PIJAČ AGRA

E-pošta Natisni

Na letošnjem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona je Vinska klet Goriška Brda prejela naziv šampion za suho nearomatično belo vino, za vino Rebula Bagueri Superior 2013. Prejela je še štiri zlate medalje in devet srebrnih medalj. Kmetijska zadruga Vinakras Sežana je prejela naziv šampion za vino teran PTP, za izbrani teran elite 2016. Za svoja vina oziroma penine je prejela šest zlatih in osem srebrnih medalj. Kmečka zadruga Krško je prejela veliko zlato medaljo za Sauvignon suhi jagodni izbor, dobila pa je še tri zlate in štiri srebrne medalje. Vinska klet Metlika je prejela veliko zlato medaljo za Kolednik sauvignon sji, prejela pa je še pet zlatih in sedem srebrnih medalj.

Več ...
 

VEČ LOKALNE HRANE V JAVNE ZAVODE

E-pošta Natisni

V Sloveniji je okoli 800 javnih ustanov, ki naročajo hrano preko sistema javnih naročil v vrednosti več kot 100 milijonov evrov na leto. Zakonodaja s področja javnega naročanja omogoča oskrbo javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, oblikovati pa je treba poslovni model, ki bo omogočil njeno izvajanje v praksi. V naslednjih mesecih bo vzpostavljen informacijski sistem, ki bo v pomoč javnim zavodom pri pripravi javnega naročila. Na pobudo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sredi julija 2017 potekal sestanek na temo oskrbe javnih zavodov z lokalno slovensko hrano. Na srečanju so se zbrali predstavniki ministrstva in vodilni vseh ključnih kmetijskih organizacij Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter predstavniki regionalnih razvojnih agencij in drugi. Predstavili so izkušnje in poglede posameznih deležnikov v zvezi z oskrbo s hrano v javnih zavodih ter težave, s katerimi se srečujejo. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je poudaril pomen zadrug pri odkupu kmetijskih pridelkov s kmetij in oskrbi javnih zavodov ter predlagal organizacijo regijskih posvetov. A. J.

 

VINOGRADNIKI IN VINARJI MORAJO BITI IZENAČENI NA TRGU

E-pošta Natisni

Strokovni odbor za vinogradništvo, ki deluje v okviru Zadružne zveze Slovenije, je na julijski seji obravnaval aktualno problematiko vinogradnikov in vinarjev ter razmere v panogi. Opozoril je na težave, s katerimi se srečujejo zadružne vinske kleti na trgu. Predvsem je to neenakopravna obravnava zadružnih vinskih kleti ter malih vinogradnikov in vinarjev na področju obdavčitve. Zato so člani odbora zahtevali, da se ta problematika nemudoma uredi in zagotovi enakopraven položaj vseh vinogradnikov in vinarjev na trgu. Člani odbora so predlagali ministrstvu tudi, da se vse vino, ki se prodaja na trgu, označi z znamkicami oziroma ustrezno registrira. Opozorili so tudi na padanje cene vina na domačem trgu, pozvali k realni oceni škode po pozebi in k spremljanju razmer v vinogradih. Spregovorili so tudi o trsničarstvu v Sloveniji. M. P.

 

 

PODNEBNE SPREMEMBE OGROŽAJO PRIDELAVO HRANE

E-pošta Natisni

Ekstremna vročina in suša, ki v nekaterih delih države trajata že vse od aprila, nato pa še neurja s točo in orkanski veter, ki so zajeli celotno Slovenijo, povzročajo velik izpad kmetijske proizvodnje in ogromno škodo. Zaradi suše so najbolj ogrožene kmetijske rastline, zlasti koruza, vrtnine, travniki, sadovnjaki in vinogradi. Zadružna zveza Slovenije zato poziva vse pristojne, da se hitro in učinkovito lotijo sistemskega ukrepanja in reševanja problematike. Nujno je treba prenoviti in popraviti Vogršček, ki je povsem dotrajan, in zgraditi namakalno mrežo za celotno Vipavsko dolino. Podprli smo pobudo o revitalizaciji celotnega 11-mlinskega potoka, ki bo uredila vodni režim v tem potoku in izpolnila potrebe po vodi za celotno apaško dolino. Nujno je treba bolje izkoristiti vodotok reke Mure in pristopiti h gradnji regijskega namakalnega sistema v Pomurju, ki bo pomenil rešitev za številne pomurske kmete in zagotovil namakanje več tisoč hektarov kmetijskih površin. »Če želimo zagotoviti pridelavo lokalne hrane in s tem prehransko varnost Slovencev, če želimo ublažiti dohodkovna, proizvodna in gospodarska tveganja kmetij in podjetij, bomo morali temu prilagoditi tudi naše kmetijstvo in zagotoviti ustrezne spodbude za kmete, da bodo lahko svojo kmetijsko pridelavo prilagodili podnebnim spremembam,« je povedal Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Pomanjkanje vode ogroža pridelavo lokalne hrane in s tem samooskrbo države. Zaradi suše grozi pomanjkanje krme, saj je bilo odkosa precej manj. S tem je ogrožena osnovna čreda živali, ki jo bodo kmetje prisiljeni zmanjševati, če ne bodo imeli krme oziroma bo ta cenovno nedostopna. Suša vpliva tudi na druge gospodarske panoge, kot je proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn, ki je zaradi nižjih vodotokov bistveno zmanjšana. A. J.

 

ŽETEV PŠENICE 2017

E-pošta Natisni

Po prvih ocenah je letošnja letina pšenice zaradi vremenskih razmer, predvsem pozebe in suše, na nekaterih območjih manjša od lanskoletne do 15 odstotkov. Kakovost pšenice pa je dosti boljša od preteklih let. Letos so pridelovalci in zadruge oblikovali nov predlog parametrov za oblikovanje modela odkupa pšenice, ki pa ni bil sprejemljiv za mlinskopredelovalno industrijo. Zato so za letošnji odkup veljali dosedanji parametri odkupa krušne pšenice z razredi A, B1, B2 in razred C za krmno pšenico. V času žetve je bila odkupna cena pšenice za krmno pšenico razreda C od 130 evrov za tono, za krušno pšenico pa so veljale cene od 140 evrov za tono za razred B2 in 155 evrov za tono za razred B1. Za razred A je veljala cena od 170 evrov za tono navzgor. Nekateri kupci so nagradili pšenico kakovostnega razreda A z večjim odstopanjem beljakovin (A+). Ko bo letina zaključena in pšenica prevzeta ter obračunana, bo znano, kako uspešna je bila letošnja letina. M. A.

 

74 LET TEDNIKA KMEČKI GLAS IN IZID NOVE KNJIGE SKRIVNOSTI DOBREGA VINA

E-pošta Natisni

Časopisno-založniška družba Kmečki glas je 74-letnico izhajanja našega najstarejšega slovenskega tednika s področja kmetijstva in podeželja Kmečki glas obeležila 1. junija 2017 z izidom nove knjige Skrivnosti dobrega vina avtorice Tatjane Košmerl. Vlado Kozak, prvi urednik časopisa Kmečki glas, je 1. junija 1943 v odmaknjeni hiši v kočevski vasici Rampoha, napol porušeni v vojni, na pisalni stroj natipkal in uredil prvo številko Kmečkega glasu. Časopis je takrat obsegal deset ciklostiranih strani in je sprva izhajal občasno, pozneje pa redno vsako sredo. Sveže stiskan časopis še vedno, že 74 let, izhaja tedensko – vsako sredo. Ob tedniku je leta 1947 začela Založba Kmečki glas izdajati prve broširane knjige. Danes slovenskemu bralcu ponujajo več kot 170 naslovov poljudnostrokovnih in leposlovnih knjig. Pozneje so se tedniku in knjigam Založbe Kmečki glas pridružile še revije Moj mali svet, Revija o konjih, Tehnika in narava. B. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI SEPTEMBER 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis – podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 2. junija 2017, objavilo v Uradnem listu RS dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017 do 24. ure.
Več

Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije in je primeren za manjše kmetije, fizične osebe, skupine kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe, samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnim osebam. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017, ki je namenjen predelavi ali trženju kmetijskih proizvodov za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 30. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Terminski načrt objave javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014–2020 v letošnjem letu. Spomladi 2018 pa bo sledil še javni razpis za naložbe v predelavo/trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 milijonov EUR. Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP do konca leta 2017 se nahaja na povezavi.

 

ZAKLJUČKI JAVNEGA POSVETOVANJA EVROPSKE KOMISIJE

E-pošta Natisni

Spletno javno posvetovanje o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike (SKP) je potekalo od 2. februarja do 2. maja 2017. Namen posvetovanja je bil pridobiti stališča kmetov, organizacij in vseh drugih zainteresiranih strani v zvezi s tremi glavnimi vprašanji: kmetijstvo, podeželska območja in skupna kmetijska politika (SKP) danes, cilji in upravljanje SKP ter kmetijstvo, podeželska območja in SKP jutri. Evropski državljani menijo, da bi se morala kmetijska politika še naprej upravljati na ravni EU in le nekatera na nacionalni oziroma lokalni ravni ter da bi morala biti pomoč kmetom in varovanje okolja njena glavna cilja. Glavna zahteva je zagotoviti primerni življenjski standard za kmete, saj večina sodelujočih meni, da so dohodki kmetij nižji od povprečja EU ter da kmetje prejmejo le majhen znesek končne maloprodajne cene hrane. Po mnenju 66 odstotkov sodelujočih bi se to najbolje doseglo z neposredno dohodkovno podporo za kmete. Drugi glavni cilj SKP bi morala biti zagotovitev spodbude kmetom za prilagoditev na podnebne spremembe, varstvo okolja, varovanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje degradacije tal ter za bolj trajnostno uporabo pesticidov in gnojil. Poleg tega ugotovitve kažejo, da tako državljani kot tudi kmetje želijo, da bi bila prihodnja SKP bolj enostavna in manj birokratska. Evropska komisija bo do konca leta 2017 oziroma v začetku leta 2018 pripravila Sporočilo z zaključki o trenutnem stanju skupne kmetijske politike in možnih ciljih politike, zakonodajni predlogi pa naj bi bili pripravljeni spomladi prihodnjega leta. Več na povezavi. Povzela A. J. po gradivu MKGP

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij