30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

ŠKODA ZARADI DIVJADI IN ZVERI VELIKA TEŽAVA

E-pošta Natisni

Škoda, ki jo divjad, zveri in medved povzročajo v kmetijstvu, postaja vedno večja, saj so se živali čezmerno namnožile. Živali v okviru svojega življenjskega prostora prečkajo kmetijska zemljišča, travnike in gozdove. S svojo prisotnostjo na teh površinah povzročajo škodo na premoženju, kmetijskih zemljiščih, v intenzivnih nasadih in sadovnjakih, vrtovih, domačim živalim, v različnih objektih, na gozdnih zemljiščih in vozilih v prometu. Kmetje in zadružniki vsak dan opozarjajo na nujnost rešitve nastale problematike, saj se dosedanji ukrepi za preprečevanje oziroma znižanje škode se niso izkazali za učinkovite. Prav tako se kmetje pogosto ne odločijo za vlaganje zahtevkov zaradi škode, ki jo povzročijo divjad in zveri, saj so odškodnine zelo nizke. Na to temo je sredi februarja v Hočah potekala tudi javna tribuna o upravljanju z divjadjo in zvermi v Sloveniji z naslovom »Zahtevamo konec škod po divjadi in zvereh«. Prisotni so si bili enotni, da je divjadi in zveri v naših gozdovih preveč in je nujno treba poiskati rešitve, ki bodo zaščitile interese lastnikov gozdov in kmetijskih zemljišč. »Pozivam pristojna ministrstva in organizacije, da se dolgoročno sistemsko uredi problematika škod zaradi divjadi in zveri, da se sprejme ustrezna zakonodaja o gospodarjenju z divjadjo in zvermi in da se zagotovi primerno nadomestilo škode vsem, ki so jih divjad, zveri ali medved prizadejali,« je poudaril Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.
A. J.

 

TERMINSKI NAČRT OBJAVE RAZPISOV PRP 2014–2020

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 milijonov evrov.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI marec 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad je 3. februarja 2017 objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL. Naslednja prijavna roka sta 6. marec 2017 in 27. april 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

Javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Slovenski podjetniški sklad je 10. januarja 2017 objavil javni razpis P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Namen razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij. Naslednji prijavni rok je 10. junij 2017. Več informacij na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=51.

Javni razpis Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. januarja 2017 objavilo prvi javni razpis za podukrep 4.3 Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Programa razvoja podeželja 2014–2020. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 6. februarja 2017 do 21. aprila 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo šesti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 8. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

E-pošta Natisni

Vlada Republike Slovenije je januarja 2017 sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Izvajanje ukrepa bo omogočilo hitrejšo ponovno vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo, saj je nujno treba zaustaviti nenehno zmanjševanje obsega kmetijskih zemljišč, ki so nenadomestljiv vir za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva. Podpora bo namenjena povračilu stroškov, nastalih pri čiščenju zaraščenih površin, torej, pri odpravljanju zaraščanja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Prvi razpis, predvidoma v višini 300.000 evrov, bo objavljen v letu 2017. Finančna pomoč bo izplačana kot enkratni pavšalni znesek 3000 evrov na hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju, s tem da je v uredbi opredeljena najmanjša strnjena površina 0,3 hektarja, za katero se lahko dodeli pomoč, ter postavljena omejitev, da so posamezna zemljišča predmet podpore le enkrat v obdobju desetih let. Pogoje po tej uredbi predvidoma izpolnjuje več kakor 12 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč. Po MKGP povzela V. V.

 

ZADRUŽNA AKADEMIJA 2017

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije v zimskih mesecih pripravlja za svoje članice program izobraževanj za člane organov upravljanja in zaposlene v zadrugah. V letošnjem letu smo pripravili seminarje in delavnice s področja računovodstva, poslovnih financ, trženja ter delavnice za prodajalce v zadružnih trgovinah. V okviru Zadružne akademije se lahko naučite obvladovati stres in omejujoča prepričanja ter poglobite svoje znanje o izboljšanju komunikacije, odnosov, motivacije in učinkovitosti v delovnem okolju. Vsa izobraževanja bodo izvedena na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani. Več informacij in prijave na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Program izobraževanj – ZADRUŽNA AKADEMIJA 2017
I. SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME
1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje
2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje
3. Zadružništvo – izbrane teme
II. OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA
4. Kaj morata vedeti kmet in računovodja o davkih na kmetiji
5. Trening prodajne komunikacije
6. Sestavljanje letnega poročila za leto 2016
7. Delavnica za poslovodje v zadružni trgovini
8. Vodenje računovodstva za kmetije
9. Upravljanje s časom in obvladovanje stresa
10. Tržno komuniciranje

Več na www.zzs.si.

 

RAZPRAVE O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI PO LETU 2020 ŽE POTEKAJO

E-pošta Natisni

V Evropi in tudi v Sloveniji so se že začele razprave o novi skupni kmetijski politiki po letu 2020. Njeni ključni izzivi so usmerjeni v potrebe po boljšem upravljanju tveganj in k dvigu odpornosti kmetijstva, nezadovoljivo stanje okolja, ki se vse bolj usmerja v trajnostno kmetijstvo in krožno ekonomijo, novo tehnološko revolucijo ter potrebe po inovacijah in poenostavitvah. Razprave o novi skupni kmetijski politiki in priložnostih za slovensko kmetijstvo in podeželje so stekle tudi v Sloveniji, kjer njihovo večjo intenzivnost pričakujemo v letu 2017. A. J.

 

PREDSTAVITEV ZADRUŽNIH PROIZVODOV V OKVIRU MESECA ZADRUG

E-pošta Natisni

V oktobru 2016 so se v okviru meseca zadrug v večjih Mercatorjevih trgovinah po Sloveniji s svojimi izdelki predstavile slovenske kmetijske in gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije. Mesec zadrug je bil del uresničevanja zavez iz podpisanega dogovora o dolgoročnem sodelovanju in podpori slovenskemu kmetijstvu in zadružništvu, ki sta ga marca 2016 podpisala Poslovni sistem Mercator in Zadružna zveza Slovenije. Kupci so lahko pobliže spoznali kakovostne izdelke iz slovenskih surovin, ki jih proizvajajo zadruge. V Mercatorjevih poslovalnicah je tako na voljo več kot 80 vrst različnih mlečnih izdelkov, okoli 100 vrst mesnin ter več kakor 100 vrst drugih izdelkov, kot so olje, vino in leseni pripomočki, iz več kot 20 slovenskih zadrug.
V. V.izdelki predstavile slovenske kmetijske in gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije. Mesec zadrug je bil del uresničevanja zavez iz podpisanega dogovora o dolgoročnem sodelovanju in podpori slovenskemu kmetijstvu in zadružništvu, ki sta ga marca 2016 podpisala Poslovni sistem Mercator in Zadružna zveza Slovenije. Kupci so lahko pobliže spoznali kakovostne izdelke iz slovenskih surovin, ki jih proizvajajo zadruge. V Mercatorjevih poslovalnicah je tako na voljo več kot 80 vrst različnih mlečnih izdelkov, okoli 100 vrst mesnin ter več kakor 100 vrst drugih izdelkov, kot so olje, vino in leseni pripomočki, iz več kot 20 slovenskih zadrug.
V. V.

 

NOVELA ZAKONA O GOZDOVIH ODPRAVLJA PREVOZNICE

E-pošta Natisni

Državni zbor Republike Slovenije je novembra 2016 potrdil novelo Zakona o gozdovih, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2017. Novela ureja pravočasno in učinkovito sanitarno sečnjo, preventivna varstvena dela v gozdovih in tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti. Prav tako odpravlja evidenčne liste za prevoz lesa iz gozdov in nadomešča prevoznice s knjigovodsko listino. Lastnikom gozdov bo odslej za prevoz do 10 kubičnih metrov lesa za svoje potrebe zadoščala odločba Zavoda za gozdove Slovenije. Novela določa prosto gibanje obiskovalcev v gozdu, a na lastno odgovornost in v skladu s predpisi, opredeljuje pa tudi kazni za prevelike količine nabranih mahov, plodov in rastlin, ne le gob. Novost je še opredelitev rastiščnega koeficienta, ki je potreben za izračun katastrskega dohodka.
V. V.

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DAN SLOVENSKE HRANE

E-pošta Natisni

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane, ki ga je leta 2012 razglasila Vlada RS, poteka vsak tretji petek v novembru in letos smo ga praznovali 18. novembra 2016. Glavni namen tega dne so podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, pri katerem so letos sodelovali štiri ministrstva in številni partnerji, med njimi tudi Zadružna zveza Slovenije, so otroci v osnovnih šolah in vrtcih zajtrkovali živila iz lokalnega okolja. Tako so za zajtrk jedli kruh, maslo, med, jabolka in mleko. Projektu se je pridružilo tudi veliko kmetijskih in gozdarskih zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije.
V. V.

 

170 LET ZADRUŽNIŠTVA V VOJVODINI

E-pošta Natisni

Zadružni savez Vojvodine je 7. decembra 2016 v Novem Sadu v Srbiji organiziral svečano akademijo ob 170-letnici zadružništva v Vojvodini, na kateri so gostili predsednika Vlade pokrajine Vojvodine in številne vplivne goste iz Vojvodine in Srbije. Zbrane je na prireditvi nagovoril tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, ki je poudaril pomen in vlogo zadrug tako v Sloveniji kot v Evropi ter izpostavil njihov večstranski pomen za kmetijstvo, podeželje in celotno ekonomijo. Ob tej priložnosti je organizator podelil tudi priznanja, med drugimi Zadružni zvezi Slovenije za njen prispevek k razvoju regionalnega sodelovanja med zadrugami. Ob praznovanju jubileja so pripravili še film in izdali monografijo o 170-letnici zadružništva v Vojvodini, katere soavtor je tudi dr. Franci Avsec. A. J.

 

PODELITEV PLAKET DRŽAVNEGA SVETA NAJZASLUŽNEJŠIM PROSTOVOLJCEM

E-pošta Natisni

Decembra 2016 je v Državnem svetu Republike Slovenije potekala slovesna podelitev plaket, ki jih Državni svet RS ob mednarodnem dnevu prostovoljstva vsako leto podeljuje najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem. Med nagrajenci je bila tudi Marija Toplak, ki kot prostovoljka že več kot 40 let deluje preko Društva gospodinj in Društva za ohranjanje in razvijanje dediščine. Obe društvi je ustanovila sama, vzpostavila je tudi svoj izobraževalni center – Gospodinjski dom na svoji kmetiji, napisala je več knjig z recepti, vsako leto 29. julija organizira Gospodinjski praznik in številne druge prireditve. S svojim prostovoljnim delom je Marija Toplak prispevala k razvoju na področju izobraževanja gospodinjstva, humanosti, kulture in k ohranjanju dediščine med ljudmi. V. V.

Nagrajenci Državnega sveta Milena Brešan, Slava Dragolič, Leon Drame, Pavel Groznik, Stanislav Kalan, Liana Kalčina, Janez Koncilija, Jože Kozinc, Marija Osredkar, Andrej Razdrih, Dominik Soban, Marta Toplak, Marijan Velik, Andreja in Lojze Žerak. Foto: Arhiv Kmečki glas

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI - januar 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja iz PRP 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 9. decembra 2016 objavilo drugi javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za ta namen je razpisanih 15 milijonov evrov. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 3. januarja 2016 do vključno 13. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi
Slovenski regionalno razvojni sklad je 14. oktobra 2016 objavil javni razpis Predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je milijon evrov. Na razpis se lahko prijavite do 31. januarja 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. oktobra 2016 objavilo javni razpis 8.6 za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 8 milijonov evrov sredstev. Upravičenci lahko ponudbe oddajo do vključno 1. februarja 2017 do 24. ure. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. oktobra 2016 objavilo peti javni razpis 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Zanj je namenjenih 10 milijonov evrov sredstev. Vlogo je mogoče oddati še do vključno 1. februarja 2017 do 24. ure. Predmet razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v prirejo mleka
Slovenski regionalno razvojni sklad je 28. oktobra 2016 objavil javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v prirejo mleka – AR 2016. Skupna višina razpisanih posojil je 8 milijonov evrov, prijave pa sprejema do 20. januarja 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

Javni razpis Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 12 milijonov evrov sredstev. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo šesti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 8 milijonov evrov. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 8. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo sedmi javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 4 milijone evrov. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 1. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

ZADRUŽNIŠTVO NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije in zadruge članice se predstavljamo na sejmu AGRA, ki bo potekal med 20. in 25. avgustom 2016 v Gornji Radgoni. Na našem razstavnem prostoru v hali B bomo predstavili dejavnosti zadrug s sloganom »Zadruge – tradicija, znanje, razvoj za prihodnost«. Zadruge članice Zadružne zveze Slovenije bodo na ogled in v pokušino ponudile mlečne in mesne izdelke, zelenjavo in sadje ter vino zadružnih vinskih kleti. V hali B bodo razstavljali tudi Deželna banka Slovenije, Časopisno-založniška družba Kmečki glas, Semenarna Ljubljana in drugi. V sredo, 24. avgusta 2016, bo tradicionalni dan slovenskih zadružnikov s svečano podelitvijo priznanj. Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete na zadružnem razstavnem prostoru v hali B.

 

DAN ZADRUŽNIKOV NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Tradicionalni dan slovenskih zadružnikov na sejmu AGRA je sreda, ko so svečano podeljena priznanja zaslužnim zadružnikom. Priznanja pomenijo zahvalo zadružnicam in zadružnikom za trud in prizadevnost, ki ju vlagajo v svoje delo že vrsto let, bodisi na kmetiji, v zadrugi ali v širšem okolju. Hkrati pomenijo tudi zahvalo za gradnjo in krepitev zadružnih vrednot med generacijami in v lokalnem okolju. Letošnja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v sredo, 24. avgusta 2016, z začetkom ob 10. uri v dvorani 1. Podelitve se bodo udeležili številni ugledni gostje, med njimi dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS, Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS, in mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na sejemskem prostoru Zadružne zveze Slovenije se bodo predstavile tudi nagrajene zadruge.

 

NAGRAJENCI ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Priznanje za trajni prispevek k razvoju slovenskega zadružništva prejmeta:
• BRANKO DEJAK, na predlog Deželne banke Slovenije
• FRANC ŠTIH, na predlog Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci

Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejmejo:
• ANTON AVSENEK, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce
• LJUBOMIR ČUČEK, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj
• DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA ŠALEŠKA DOLINA, na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina
• JANJA ERČULJ, na predlog Kmetijske zadruge Dobrepolje
• NADA FLEGO, na predlog Kmetijske zadruge Agraria Koper
• MILAN HROVAT, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenske Konjice
• IVAN KOŽAR, na predlog Kmečke zadruge Bohor
• PETER KRESEVIČ, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka
• EDI LESKOVAR, na predlog Mlekarske zadruge Ptuj
• MIROSLAV LUŽNIK, na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge
• JOŽE PIKELJ, na predlog Kmetijske zadruge Izlake
• ALFONZ PRINČIČ, na predlog Vinske kleti Goriška Brda
• MARTIN PUHEK, na predlog Kmetijske zadruge Krka
• MATJAŽ ROZMAN, na predlog Kmetijske zadruge Naklo
• VIKTOR ZAFOŠNIK, na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica
• DAMJAN ZORE, na predlog Kmetijske zadruge Medvode

Priznanje ob posebnih priložnostih prejmejo zadruge:
• KMETIJSKA ZADRUGA SAVINJSKA DOLINA za 10 let delovanja
• DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA BLEGOŠ za 40 let delovanja
• DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA LUBNIK za 40 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER za 70 let delovanja
• HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA BRASLOVČE za 70 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA LENART za 70 let delovanja
• LOŠKE MESNINE, d.o.o., za 110 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA DOBREPOLJE za 120 let delovanja

Nagrajencem in nagrajenim zadrugam iskreno čestitamo!

 

SEJEM AGRA 2016, STROK RADOŽIVEGA DRUŽENJA, POSLA IN STROKE

E-pošta Natisni

Agra 2016 namenja posebno pozornost mednarodnemu letu stročnic in 25. obletnici zamejstva. Država partnerica je Madžarska, z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami nastopajo Belorusija, Poljska, Srbija z AP Vojvodino ter Hrvaška. 1798 razstavljavcev iz 30 sodelujočih držav na 70.800 m2 razstavnih površin predstavlja najvidnejše svetovne blagovne znamke kmetijske mehanizacije, vse, kar potrebujemo za pridelavo zdravih živil na okolju zdrav način, ter vrhunske domače pridelke, prehranske izdelke, kulinariko in vina. Poudarki so tudi na ekološkem kmetijstvu in živilih, hrani iz bližine, bogastvu naših gozdov ter kmetijski tehniki za varno kmetovanje.

Agrina kuhinja vabi s pokušnjami jedi, Agrine tržnice z dobrotami in izdelki slovenskih kmetij. Vrstile se bodo vodene pokušnje vin iz ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponuja jutranjo kavo z ministrom in individualne nasvete mladim kmetom, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije praktična svetovanja strokovnjakov. Na razstavah govedi, konj, prašičev, drobnice, avtohtonih pasem domačih živali, čebelarstva, malih živali in rib v ribniku bo prikazana vrhunska reja. Maneža ponuja revije konjev pasme posavec, goveje živine in drobnice. Na voljo za pokušino je mleko posavske kobile ter za nakup izdelki iz mesa in mleka slovenskih avtohtonih živali. V osrednjem sejemskem vrtu z več kot 300 rastlinami so na voljo vodeni ogledi, svetovanja strokovnjakov in predstavitve najboljših poljedelskih in vrtičkarskih praks. Zanimiva je razstava nagrajenih izdelkov inovativnih oblačil iz naravnih materialov Ekoci Green design, dobrodošle demonstracije varnega dela z motorno žago, za najmlajše pa igralnica za otroke z delavnicami, ustvarjanjem in presenečenji.

AGRA je še bližja z ugodno vstopnino, brezplačnim parkiranjem in sejemskim avtobusom z ugodnim paketom vstopnice in sejemske malice. Več na www.pomurski-sejem.si

 

ZADRUGE USPEŠNE NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVIL IN PIJAČ

E-pošta Natisni

Na letošnjem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona je Kmečka zadruga Krško prejela veliko zlato medaljo za Laški rizling suhi jagodni izbor, dobila pa je še dve zlati in eno srebrno medaljo. Vinakras Sežana so za svoja vina oziroma penine prejeli osem zlatih in deset srebrnih medalj. Vinska klet Goriška Brda je prejela naziv šampion za suho rdeče vino, mlajše od treh let, za vino Cabernet sauvignon Quercus 2014 ter veliko zlato medaljo za vino Chardonnay Bagueri. Prejela je še štiri zlata in pet srebrnih medalj. Vinska klet Metlika je prejela dve veliki zlati medalji za Kolednik laški rizling in Kolednik sauvignon sji, prejela pa je še pet zlatih in tri srebrne medalje.

Več ...
 

PROMOCIJA SEKTORJA MESA IN MLEKA PRED VRATI

E-pošta Natisni

Sektorja mleka in mesa sta z letošnjim letom vstopila v promocijo po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Namen promocije je izboljšati informiranost in ozaveščenost slovenskih potrošnikov, da bodo pri nakupu mlečnih ter govejih in perutninskih mesnih izdelkov pozornejši na njihovo kakovost in poreklo. Na trgovske police bodo predvidoma jeseni prišli prvi izdelki z označbo »izbrana kakovost - Slovenija«, ki bodo izdelki, pridelani in predelani v Sloveniji. Strogi pogoji pridelave izdelkov, ki so lahko vključeni v to shemo, pa so zapisani v Specifikaciji za sektor mleka ter v Specifikaciji za sektor mesa. Rejci govedi in perutnine, ki bodo želeli vstopiti v shemo, morajo tri mesece pred certificiranjem krmiti živali in voditi evidence skladno s specifikacijo. Prispevek za promocijo bodo prispevali pridelovalci in kupci v skladu z zakonom in si bodo polovično delili plačilo prispevka. Ta bo znašal 0,70 evra za govedo, mlajše od enega leta, 2,40 evra za govedo, starejše od enega leta, ter 0,003 evra na glavo perutnine. Znesek 0,25 evra na 1000 litrov mleka bodo do nadaljnjega za pridelovalce plačevali kupci. V. V.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij