30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

NOVI ZAKON O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA RAZBURJA

E-pošta Natisni

Predlog novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka močno razburja širšo javnost. Predlog zakona namreč pomeni bistveno povečanje davčnih obveznosti, poleg tega pa so na katastrski dohodek vezane še druge dajatve oziroma pravice (na primer iz socialne varnosti). Večje davčne obremenitve glede na dejanski dohodkovni položaj kmetijstva niso sprejemljive.
Povečanje je najvišje na območjih z omejenimi dejavniki ter na hribovsko-gorskih območjih, ki sta jih poleg žledoloma prizadela še znatno zmanjšanje neposrednih plačil iz naslova kmetijske politike ter padec cen mleka, mesa in lesa. Kmetijstvo in gozdarstvo se soočata s posledicami podnebnih sprememb, ki prinašajo vedno večje tveganje in izpad dohodkov, zato je pomembno, da je obdavčitev kmetijstva odraz dejanskega dohodkovnega položaja v kmetijstvu. Zadružna zveza Slovenije je že v aprilu o svojem nestrinjanju s predlaganim zakonom s posebnim dopisom obvestila finančno ministrstvo. O predlogu zakona sta razpravljala na skupni seji 3. maja 2016 odbora državnega zbora za finance ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zakon je bil osrednja tema tudi na izredni seji sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Zadružna zveza Slovenije ostro nasprotuje vsakršnemu povečevanju davčnih bremen za kmete in predlaga, da se pri oblikovanju zakona sprejmejo rešitve, ki bodo sledile priporočilom delovne skupine za pripravo izhodišč za izračun katastrskega dohodka in zahtevam nevladnih organizacij. Povzela A. J. po različnih virih

 

POTRJENA PRVA SPREMEMBA PRP ZA OBDOBJE 2014–2020

E-pošta Natisni

Evropska komisija je 29. marca 2016 uradno posredovala potrditev prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. Največ sprememb se nanaša na ukrepe kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, ekološko kmetovanje, dobrobit živali, podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in podukrep podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, kjer se zvišuje prag za opredelitev zahtevnih naložb na 200.000 evrov. V podukrepu podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov so se spremenili najvišji zneski podpore, ki jih upravičenci lahko pridobijo v celotnem programskem obdobju. Tako se v primeru, ko so upravičenci kmetije in mikro podjetja, vrednost povišuje z 1 na 1,5 milijona evrov, kadar so upravičenci srednja in velika podjetja, pa s 3 na 5 milijonov evrov. Vrednost za majhna podjetja ostaja enaka na višini 3 milijonov evrov. Pri ukrepu KOPOP so uvedene spremembe pri operacijah sadjarstvo, vinogradništvo, vodovarstvena območja in habitatne operacije. S spremembo PRP 2014–2020 so se opredelila problemska območja, s katerimi se želi doseči uravnotežen teritorialni razvoj podeželskih gospodarstev in skupnosti. Več na http://www.program-podezelja.si Po novicah iz Prepleta povzela A. J.

 

KRIZA NA TRGU MLEKA IN MESA

E-pošta Natisni

Razmere na trgu z mlekom so se po uvedbi embarga Ruske federacije zelo zaostrile. Po ukinitvi kvot v letu 2015 se je proizvodnja mleka v EU izjemno povečala. Onemogočeno trgovanje z mlekom in mlečnimi izdelki v Rusko federacijo je ponudbo mleka in mlečnih izdelkov močno povečalo tako v državah članicah EU kot na svetovnih trgih. Odkupne cene mleka se posledično zelo znižujejo in so dosegle raven, ki ne krije stroškov prireje mleka. Mlekarne odkupljenega mleka, ki ga predelajo v mlečne izdelke, ne uspejo prodati na trgih, zato so začele omejevati odkup mleka. Naravne danosti Slovenije, 80 odstotkov kmetij deluje na območjih z omejenimi dejavniki za pridelavo, omogočajo le dejavnost živinoreje in pridelave mleka. Pridelovalci mleka in mlekarne močno občutijo posledice uvedbe embarga tako glede možnosti neposrednega izvoza mleka in mlečnih izdelkov kot pritiska ponudbe mleka in mlečnih izdelkov mlekarn iz drugih evropskih držav. Cene mleka so se v marcu 2016 znižale skoraj za tretjino in onemogočajo rentabilnost prireje mleka zlasti pri manjših in hribovskih kmetijah. V velikih težavah so pridelovalci, ki so v zadnjem letu izvedli večje investicije na področju prireje mleka, zlasti z najetimi viri financiranja, ki jih niso zmožni odplačevati. Ukrepi za reševanje nastalih razmer do sedaj ne kažejo učinkovitosti. Evropska komisija sicer pripravlja nabor aktivnosti, s katerimi bi priskočila na pomoč prizadetemu sektorju, vendar pa dolgotrajni postopki in predvideni ukrepi kmalu ne bodo imeli večjega učinka za pridelovalce mleka v Sloveniji. Upravni odbor Zadružne zveze Slovenije je zato podal pobudo, da se v okviru Državnega sveta RS organizira posvet, ki bi osvetlil nastale razmere na trgu z mlekom v Sloveniji in skupaj z različnimi deležniki (vlado, ministrstvi, nevladnimi organizacijami, državnim svetom, stroko in širšo javnostjo) skušal najti rešitve, ki bi omilile nastale razmere in postavile temelje za dolgoročno rešitev mlečne problematike. M. P.

 

POTRJEN ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

E-pošta Natisni

Državni zbor RS je konec marca 2016 potrdil besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ključne spremembe novele zakona poenostavljajo postopke, odpravljajo administrativne ovire in skrajšujejo roke. Te spremembe med drugim vključujejo hitrejšo določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v lokalnih skupnostih s poenostavitvijo strokovne podlage za njihovo določitev, dopustno načrtovanje kmetijskih objektov na vseh kmetijskih zemljiščih in preselitev kmetijskih gospodarstev v okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta ter novo ureditev področja namakanja in osuševanja, ki uvaja možnost prenosa osuševalnih oziroma državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti oziroma zadruge. Novela zakona med drugim dopušča lokalnim skupnostim odločitve o gradnji določenih objektov, ključnih za kmetijska gospodarstva, kot so čebelnjak, staja in dostop do objekta. Prav tako bo lokalna skupnost lahko dopustila gradnjo enostavnih pomožnih objektov na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano načrtuje v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in drugimi nevladnimi organizacijami tudi predstavitve vsebine novele zakona kmetom, lokalnim skupnostim, upravnim enotam in drugi zainteresirani javnosti. Povzela J. K. po sporočilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

JAVNI RAZPIS ZA OPERACIJO UREDITEV GOZDNIH VLAK IZ PRP 2014–2020

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 29. aprila 2016, objavilo prvi javni razpis za operacijo ureditev gozdnih vlak iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen so razpisani 3 milijoni EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vloge vložijo od 23. maja 2016 do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKGP. Razpis omogoča pridobitev sredstev za izvedbo naložb v ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe, z najnižjim zneskom v višini 500 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. J.K.

 

PROMOCIJA VINA NA TRETJIH TRGIH

E-pošta Natisni

V pripravi je nova Uredba o ureditvi trga z vinom, ki predvideva hitrejše sprejetje programa za promocijo vina na tretjih trgih. Po veljavni pravni podlagi je MKGP konec marca objavil javni poziv za zbiranje predlogov, na podlagi katerega so vlagatelji predložili predlog programa za naslednje vinsko leto. Z novo ureditvijo javni poziv ne bo objavljen, ampak bodo vlagatelji svoje predloge lahko vložili kar neposredno na podlagi uredbe. J. K.

 

IZVOLJENI NOVI ORGANI ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Na 44. rednem občnem zboru Zadružne zveze Slovenije 22. marca 2016 v Lukovici so zadruge izvolile nov 16-članski upravni odbor in petčlanski nadzorni odbor zveze. V prihodnjih štirih letih bo Zadružno zvezo Slovenije vodil upravni odbor v sestavi Peter Vrisk, predsednik, in člani Anton Kuzman, Matjaž Brezovar, Slavko Rabič, Nikolaj Maver, Marjan Colja, Janez Šušteršič, Matjaž Krevh, Samo Mohorčič, Matej Biščak, Borut Florjančič, Jožef Bračko, Marjan Hergan, Ivan Drev, Janez Rajšp in Sonja Anadolli. Petčlanski nadzorni odbor Zadružne zveze Slovenije sestavljajo predsednik Ivan Kure in člani Marija Čebin Prašnikar, Silvan Peršolja, Danica Ramšak in Milena Vrhovec. Mesec pozneje sta upravni in nadzorni odbor na ustanovni seji izvolila še podpredsednike. Podpredsednika upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije sta Marjan Hergan in Jožef Bračko, podpredsednica nadzornega odbora pa je postala Danica Ramšak. Upravni odbor je med drugim potrdil program dela zveze za mandatno obdobje 2016–2020 in razpisal priznanja Zadružne zveze Slovenije. A. J.

 

MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM V NOVEM SADU

E-pošta Natisni

V Novem Sadu je v začetku maja potekal 83. Mednarodni kmetijski sejem, ki sodi med največje sejme v jugovzhodni Evropi. Na njem so se predstavila tudi podjetja iz Slovenije, ki iščejo svoje poslovne priložnosti na tem trgu. V času sejma so se na srečanju sestali tudi predstavniki zadružnih organizacij iz nekdanje skupne države, ki so izmenjali svoje izkušnje in govorili o aktualni zadružni problematiki v posamezni državi. A. J.

 

OKRONANA NOVA MLEČNA KRALJICA

E-pošta Natisni

Mlekarna Celeia je na slavnostnem dogodku v Slovenj Gradcu razglasila zmagovalko izbora za mlečno kraljico Zelene doline Slovenije. S svojim znanjem s področja kmetijstva in mlekarstva si je krono prislužila 20-letna Urška Pevec iz Zibike, Šmarje pri Jelšah. V času svojega mandata bo Urška svoje delo opravljala odgovorno in poslanstvo usmerila k ozaveščanju ljudi o pomenu zdravega načina prehranjevanja, aktivno promovirala uživanje mleka in mlečnih izdelkov ter ne nazadnje ozaveščala o kakovosti domačega, slovenskega mleka brez gensko spremenjenih organizmov. 

Svoje razmišljanje je povzela z besedami: »Danes vedno več potrošnikov želi poznati izvor izdelka, ki ga uživajo oziroma uporabljajo za pripravo odličnih obrokov. Poleg poznavanja izvora izdelka sta pomembna njegova kakovost oziroma način njegove pridelave in predelave. Uravnotežena in kakovostno prehrana je odlična popotnica k dobremu počutju, medtem ko je poznavanje oznak »Brez GSO – pridelano/proizvedeno brez gensko spremenjenih organizmov« in »višja kakovost« odločilno pri izbiri pravega izdelka.

 

MEDNARODNI ZADRUŽNI DAN 2016 - ZADRUGE IMAJO MOČ DELOVANJA ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST

E-pošta Natisni

Vsako prvo soboto v juliju poteka mednarodni zadružni dan. Letos praznik, ki slavi zgodovino zadružnega gibanja, obeležujemo v soboto, 2. julija 2016. Njegov namen je razširiti ozaveščenost o zadružništvu ter promovirati zadružne uspehe in ideje mednarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti in enakopravnosti. Osrednja tema letošnjega mednarodnega zadružnega dne je moč delovanja zadrug za trajnostno prihodnost in spodbuja program Združenih narodov v sklopu ciljev trajnostnega razvoja in vzpostavitev agende za leto 2030. Praznik poziva k večjemu priznanju edinstvenega pristopa zadrug k trajnostnemu ekonomskemu, socialnemu in ekološkemu razvoju. J. K.

 

SKUPŠČINA DBS

E-pošta Natisni

Konec marca 2016 je potekala 32. Redna skupščina Deželne banke Slovenije. Na njej so se delničarji seznanili z letnim poročilom Deželne banke Slovenje d.d. za poslovno leto 2015, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila DBS za poslovno leto 2015 s pozitivnim stališčem revizorja. Podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2015. Imenovali so revizorja za DBS za poslovna leta 2016–2018. Skupščina je imenovala tudi petčlanski nadzorni svet, katerega člani so postali Peter Vrisk, Marjan Janžekovič, Ivan Lenart, Nikolaj Maver in Bernarda Babič. A. J.

 

ZVEZO SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE BO ŠE NAPREJ VODIL ROK DAMIJAN

E-pošta Natisni

V soboto, 12. marca 2016, je potekala v Žireh redna volilna skupščina Zveze slovenske podeželske mladine. Na njej so se člani seznanili z delom zveze v minulem letu ter sprejeli finančno poročilo in program dela zveze za leto 2016. Tokratna skupščina je bila tudi volilna, kjer so za predsednika zveze ponovno izvolili Roka Damijana. A. J.

 

OTVORITEV KMETIJSKO-VRTNEGA CENTA V NAKLEM

E-pošta Natisni

Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka je v začetku marca 2016 odprla Kmetijsko-vrtni center v Naklem. Na otvoritvi so številne zbrane nagovorili predsednika obeh zadrug in direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka. Center je že peti kmetijsko-vrtni center, ki poleg vrtnega programa, kmetijskega repromateriala in cvetličarne ponuja tudi mlečne in mesne izdelke zadruge ter domači kotiček. Center je zadruga odprla v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Naklo. A. J.

 

VABILO NA 43. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV »SPREMEMBE NA KMETIJSKIH TRGIH IN NJIHOV VPLIV NA PRIHODNOST ZADRUŽNIŠTVA IN PODEŽELJA«

E-pošta Natisni

Portorož, Grand hotel Bernardin, 8. in 9. marec 2016

V Portorožu bo 8. in 9. marca 2016 potekal triinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja spremembam na kmetijskih trgih, predstavlja razmere v Sloveniji in tujini, govori o razvoju zadrug in njihovem odzivanju na negotove razmere. Osvetljuje ukrepe, povezane z novo skupno kmetijsko politiko in Programom razvoja podeželja RS, ter predstavlja aktualno dogajanje v kmetijstvu in celotni prehranski verigi. Osredotoča se na znanje, sodelovanje, inovativnost, ki lahko v okviru kmetijske in drugih politik pripomorejo k večji konkurenčnosti in ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju.

Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihod Shrani nost.

Prijavnice in dodatna po¬jasnila so na voljo v vaši za¬drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

REŠEVANJE TEŽAV V SEKTORJU MLEKA

E-pošta Natisni

Velik padec cen mleka in povečevanje proizvodnje mleka v vseh državah EU, tudi v Sloveniji, sta glavna razloga za težave, s katerimi se srečujejo kmetje v mlečnem sektorju. Cene mleka so v letu 2015 padle za več kot 20 % zaradi ruskega embarga, povečanja svetovne proizvodnje mleka in zmanjšanja porabe, ukinitve mlečnih kvot aprila 2015 in presežkov mleka na evropskem trgu. Po podatkih Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja se je proizvodnja mleka v Sloveniji od novembra 2015 do decembra 2015 povečala za 8 %, na evropski ravni se je od januarja do novembra 2015 v primerjavi z enakim obdobjem leto prej proizvodnja mleka povečala za 2,2 %. Mlekarne v Sloveniji beležijo 10 do 15 % večji odkup mleka v decembru in januarju.


Za ublažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka in likvidnostnih težav je Evropska komisija državam članicam namenila finančno pomoč. Sprejeta je bila uredba za pomoč sektorju mleka in mesa, ki z dodanimi nacionalnimi sredstvi zagotavlja do 2,7 milijona evrov sredstev pomoči, od tega je 80 % sredstev namenjenih reševanju težav v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, 20 % pa za sektor prašičjega mesa, ki se prav tako spopada z velikimi težavami. O predlogih za reševanje krize mlečnega sektorja in za izboljšanje dohodkovnega položaja slovenskih kmetij so se dogovarjali deležniki mlečne verige tudi na februarskih srečanjih.

Več ...
 

DBS NAJCENEJŠA MED BANKAMI V SLOVENIJI

E-pošta Natisni

Po zadnji analizi, ki jo je objavila Zveza potrošnikov Slovenije, Deželna banka Slovenije tako pri poslovanju na bančnem okencu kot tudi pri spletnem bančništvu ostaja najcenejša med bankami v Sloveniji.

Zveza potrošnikov Slovenije redno spremlja cene plačilnih storitev, ki jih potrošniki uporabljamo najpogosteje, v obdobju od januarja 2015 do januarja 2016 je zabeležila več kot 80 podražitev in 10 pocenitev. Zveza potrošnikov Slovenije v svoji analizi, ki je dostopna na spletnih straneh www.zps.si, posameznikom svetuje, da v njenem spletnem primerjalniku bančnih storitev ocenijo, koliko na letni ravni plačujejo za vsakodnevno plačilno poslovanje in kakšne prihranke lahko pričakujejo, če poiščejo ugodnejšo banko.
Kot že več let poprej so v Deželni banki Slovenije tudi v obdobju zadnje analize Zveze potrošnikov Slovenije upravičili slogan, da so svojim strankam »vedno blizu« – ne le s 85 poslovalnicami po vsej Sloveniji, ampak tudi s cenovno zelo ugodnimi produkti. V nasprotju s predstavo večine potrošnikov je postopek zamenjave banke hiter, enostaven in brezplačen ter ob izpolnjenih pogojih za zaprtje računa traja največ dva tedna. S. V.

 

Z NOVIM DRŽAVNIM PODJETJEM KONEC KONCESIJ ZA DRŽAVNE GOZDOVE

E-pošta Natisni

Z novim Zakonom o gospodarjenju z državnimi gozdovi, ki je bil sprejet v Državnem zboru 2. februarja 2016, se ukinja podeljevanje koncesij, namesto njih pa se bo za gospodarjenje z državnimi gozdovi ustanovila družba Slovenski državni gozdovi. Država ima namreč v lasti petino vseh gozdov v Sloveniji, s katerimi bo v prihodnje upravljala družba, ki bo izključno v lasti države. Osrednje naloge družbe bodo v skladu z določili sprejetega zakona razpolaganje z državnimi gozdovi, upravljanje državnih gozdov ter pridobivanje gozdov v imenu in za račun RS, lahko pa bo opravljala še dejavnosti organiziranja centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno-lesnih verig s čim večjo dodano vrednostjo. Matej Biščak, direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka in član strokovnega odbora za gozdarstvo pri Zadružni zvezi Slovenije, o tem razlaga: »V okviru strokovnega odbora za gozdarstvo smo pripravljavcu zakona podali pripombe, da se z novim zakonom položaj kmetov lastnikov gozdov in gozdarskih zadrug ne sme poslabšati. Predlagali smo, da nova zakonodaja zagotovi pravne podlage in spodbude, da se kmetijsko-gozdarske zadruge, zlasti v gorskih in hribovitih predelih, po svojih članih in delavcih lahko organizirano vključujejo v posamezne naloge gospodarjenja z državnimi gozdovi. Prav tako smo predlagali, da se slovenska gozdarska zakonodaja, ki na področju združevanja trenutno izrecno omenja spodbude samo za društva lastnikov gozdov, tudi pri spodbudah proizvodnemu in poslovnemu povezovanju lastnikov gozdov, zlasti v zadrugah, bolj zgleduje po primerljivih ureditvah.« B. J.

 

S 1. APRILOM ZAČNE VELJATI NOV ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

E-pošta Natisni

Državni zbor je nov Zakon o javnem naročanju ZJN-3 sprejel 18. novembra 2015, določila zakona pa začnejo veljati s 1. aprilom 2016. Zakon prinaša spremembe na področju javnega naročanja hrane, zlasti glede meril za oddajo javnega naročila, kjer naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer po novem zakonu naj cena ne bo edino merilo pri primerjavi ponudbe, ampak se prednostno upoštevajo živila iz shem kakovosti, živila iz nacionalnih predpisov o kakovosti ter živila, ki so trajnostno pridelana ali predelana, zaradi česar je zagotovljena večja svežina, prav tako pa tudi manj okoljskih obremenitev pri prevozu. Pomembna možnost, ki jo zakon daje javnim zavodom, je, da lahko enega ali več sklopov naročila izločijo in naročijo po enostavnem postopku pri lokalnem ponudniku.

Pri takem naročilu je sicer javni zavod omejen, saj na ta način lahko naroči največ za petino vrednosti vseh sklopov, pri čemer mora vrednost vsakega posameznega izločenega sklopa znašati manj kot 80 tisoč evrov. To daje javnim zavodom možnost neposredne nabave lokalnih živil pri kmetu, zadrugi, mlekarni in drugih ponudnikih lokalne hrane. B. J.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij