Aktualno

Vesel božič in srečno novo leto 2018!

E-pošta Natisni

Čas praznikov naj bo čas veselja in prijetnih druženj.


Želimo vam veliko sreče, zdravja,
zadovoljstva v osebnem življenju in uspehov na poslovni poti.

Vesel božič in srečno novo leto 2018!
Zadružna zveza Slovenije

 

PRIHODNOST PRESKRBE S HRANO IN KMETIJSTVA PO LETU 2020

E-pošta Natisni

Konec novembra je Evropska komisija izdala sporočilo z naslovom »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«. Dokument predstavlja temeljne usmeritve prihodnje skupne kmetijske politike po letu 2020, ki gredo v smeri poenostavitev, prilagajanja kmetij podnebnim spremembam in upravljanja s tveganji ter varovanja okolja. Nanj se je odzval tudi Svet za kmetijstvo in razvoj podeželja RS.

V sporočilu Komisija ugotavlja, da je Evropa med vodilnimi proizvajalci hrane, saj zagotavlja prehransko varnost več kot pol milijarde ljudi v EU. Kmetje skrbijo za naravne vire tal, vode, zraka in biotske raznovrstnosti na 48 % kopne površine EU, zato so prvi skrbniki okolja, za dodatnih 36 % kopne površine pa skrbijo gozdarji. Evropsko kmetijstvo zagotavlja 22 milijonov delovnih mest, predelava hrane in z njo povezana maloprodaja in storitve pa še enkrat toliko, so zapisali v poročilu Evropske komisije. Na podeželskih območjih EU prebiva 55 % vsega prebivalstva EU.

Prihodnja skupna kmetijska politika po letu 2020 še naprej predvideva dva stebra financiranja, in sicer za neposredna plačila in za razvoj podeželja. Neposredna plačila omogočajo stabilizacijo dohodka 7 milijonom kmetom v EU, ki obdelujejo 90 % zemlje. Z njimi si kmetje blažijo tržne nestabilnosti in omogočajo razmeroma stabilne dohodke, v prihodnje pa bodo morala biti neposredna plačila bolj enostavna in ciljno usmerjena. Velik poudarek bo tudi na varstvu okolja in podnebnih spremembah ter trajnostnem kmetijstvu, zmanjšanju pretirane birokracije, ustvarjanju ugodnih okoliščin za inovacije ter na dostopu do zanesljivega in novega znanja. V prihodnje bo pomembna vpeljava digitalizacije v kmetijstvo, kjer bi lahko kmetje uporabili precizno kmetovanje, velepodatke, trajnostno energijo itd. Na Komisiji se tudi zavedajo pomena kmeta in kmetijstva v živilski verigi, saj so kmetje primarni pridelovalci hrane. Poročilo predvideva tudi večjo suverenost držav članic pri izpolnjevanju ciljev skupne kmetijske politike, ki jih bo določila EU, in pripravo Strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko za posamezno državo članico.
Za Slovenijo je pomembno, da v pogovorih z Evropsko komisijo zagotovi ustrezne finančne vire in ukrepe, ki bodo omogočali ohranitev in razvoj slovenskega kmetijstva in zadružništva. Zagotoviti pa bo treba tudi ustrezne finančne vire za obvladovanje podnebnih in tržnih tveganj za preživetje naših kmetij. Ker slovenski kmetje kmetujemo v bistveno težjih razmerah za kmetovanje, potrebujemo učinkovito in slovenskim razmeram prilagojeno kmetijsko politiko, ki bo sledila potrebam našega kmetijstva, zadružništva in podeželja. M. P. in A. J.

 

ZADRUŽNA AKADEMIJA 2018

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije v zimskih mesecih pripravlja za svoje članice program izobraževanj za člane organov upravljanja in zaposlene v zadrugah. V letošnjem letu smo pripravili seminarje in delavnice s področja računovodstva, poslovnih financ, trženja ter delavnice za prodajalce v zadružnih trgovinah. V okviru treh seminarjev iz zadružnih tem bomo obravnavali poslanstvo, organiziranost, upravljanje in poslovanje zadruge, urejanje sodelovanja članov z zadrugo, članstvo v zadrugi, pravice, dolžnosti in odgovornosti članov organov upravljanja zadruge ter osnove poznavanja računovodskih izkazov zadruge. V okviru Zadružne akademije si lahko pridobite znanje tudi s področja pogodbenega prava, racionalizacije poslovnih procesov in digitalizacije. Pripravili smo tudi delavnico, na kateri se lahko seznanite in obnovite pravila obnašanja v poslovnem svetu.

Vsa izobraževanja bodo izvedena na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani. Več informacij dobite na spletni strani www.zzs.si in na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Program izobraževanj Zadružne akademije 2018

SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME:
1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje
2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje
3. Zadružništvo – izbrane teme

OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA:
4. Sestavljanje letnega poročila za leto 2017
5. Trening prodajne komunikacije
6. Osnove poslovnih financ za nefinančnike
7. Vodstvena komunikacija za motivacijo sodelavcev
8. Vitki (lean) procesi in agilno delovanje so temelj učinkovite digitalizacije
9. Poslovni bonton
10. Pogodbeno pravo za nepravnike

 

NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

E-pošta Natisni

Na predlog Evropske komisije, je Evropski parlament aprila 2017 potrdil in razglasil leto 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine. Osrednji slogan Evropskega leta kulturne dediščine, ki se glasi "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost", želi spomniti, da nam kulturna dediščina pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost. Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Spremlja nas povsod, v domovih, stavbah vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Vonj dediščine pa veje tudi iz tradicionalnih veščin in obrti, šeg in navad, iz tradicionalnih jedi, vtkan je v zgodbe in pesmi naših dedkov in babic in filmov, ki jih gledamo. Cilj Evropskega leta kulturne dediščine je povečati zavedanje o pozitivnih učinkih, ki jih ima evropska kulturna dediščina na gospodarstvo, družbo, turizem, zaposlovanje, mednarodne odnose, kulturno raznolikost, vključenost v družbo in medkulturni dialog. V letu 2018 bodo po vsej Evropi potekali številni dogodki in projekti, organizirani z namenom vzbuditve zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih. V Sloveniji aktivnosti v zvezi Evropskim letom kulturne dediščine koordinira Ministrstvo za kulturo RS, ki je v ta namen pripravilo tudi spletno stran: http://www.zvkds.si/sl/elkd.
Povzela B. J.

 

SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSTVU

E-pošta Natisni

Letos se Zakon o kmetijstvu spreminja in dopolnjuje že drugič. Tokratne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo zlasti na področje verige preskrbe s hrano, na začasno ali občasno delo v kmetijstvu ter na izobraževanje na področju čebelarstva.
V predlogu zakona sta urejeni pravna domneva znatne tržne moči in podrobnejša opredelitev nedovoljenega ravnanja, uvajajo se obvezne pisne pogodbe in obvezne sestavine pogodbe ter določa višina glob za nedovoljena ravnanja. Predlog zakona vpeljuje možnost začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, saj naj bi se s tem omogočilo kmetijski panogi, da s pomočjo izvajalcev del opravi potrebno delo v točno določenem časovnem obdobju glede na proizvodni proces v panogi. Zaradi vse večjega zanimanja za slovensko znanje na področju čebelarstva, predlog zakona uvaja pravno podlago za šolo čebelarstva, ki bo namenjena usposabljanju domačih in tujih čebelarjev.

Zadružna zveza Slovenije ima na predlog zakona pripombe, zlasti v delu, ki opredeljuje subjekte z znatno tržno močjo in obveznosti, ki jih ti subjekti po zakonu morajo izpolnjevati. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je o tokratni spremembi Zakona o kmetijstvu povedal: »Zadruge ostro nasprotujemo posameznim členom, ki nas enačijo s trgovskimi sistemi in bistveno posegajo v zadružno delovanje. Želimo, da zakon, ki je temeljni zakon v kmetijstvu, upošteva zadruge kot skupine kmetov, ki se prostovoljno povezujejo med sabo, da okrepijo svoj položaj ravno nasproti močnejši stranki v verigi. Nikakor se zadruge ne morejo enačiti s trgovskimi sistemi, ki so, kot je vsem znano, zelo koncentrirani in imajo izjemno moč na trgu. Težko si predstavljam zadrugo, ki bi izvajala znatno tržno moč in nepoštene prakse nad svojimi člani, saj so člani njeni lastniki, upravljavci in poslovni partnerji. In če bi kdo to počel, ga v zadrugi zagotovo ne bi bilo več. A zadruge se srečujemo s partnerji, ki so precej močnejši v verigi, in zoper te bi se morali usmeriti zakonodajni ukrepi in aktivnosti. Zadruge si že vrsto let močno prizadevamo okrepiti položaj kmeta in zadrug v verigi preskrbe s hrano. Trudimo se odpraviti neravnovesja v prehranski verigi in zagotoviti primerne odkupne cene kmetijskih proizvodov.« A. J.

 

ZA VEČ LOKALNE HRANE V VRTCIH IN ŠOLAH

E-pošta Natisni

Povpraševanje slovenskih kupcev po hrani in izdelkih slovenskega porekla, po lokalno pridelanem sezonskem sadju in zelenjavi raste. Na to se odzivajo tudi trgovski sistemi, ki ponujajo vedno več lokalno pridelane slovenske hrane. Pomembno pa je, da se iz lokalnih in sezonskih sestavin pripravljena hrana ponudi tudi našim otrokom v vrtcih in šolah in drugim varovancem javnih zavodov, kot so bolnišnice, domovi za ostarele, kjer morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja.

Za spodbujanje naročanja lokalne hrane v javnih zavodih v Sloveniji v zadnjem obdobju potekajo številne aktivnosti. Tako je že leta 2002 Vlada Republike Slovenije razglasila tretji petek v novembru za dan slovenske hrane. Ena od pomembnih aktivnosti tega dneva je tradicionalni slovenski zajtrk, ki so ga vrtci in osnovne šole v letu 2017 pripravili že sedmo leto zapored. Kot pomoč organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečujejo z javnim naročanjem živil, je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije pripravila Katalog živil za javno naročanje. Katalog je pripravljen z željo, da se javnim zavodom poenostavi priprava javnih naročil in da se povežejo z lokalnimi ponudniki, dostopen pa je na spletni povezavi https://www.katalogzivil.si/. A. J. in B. J.

 

SPREJET DOGOVOR O DOBAVI ZELENJAVE IN PRAVILIH ZA PREVZEM ZELENJAVE

E-pošta Natisni

Člani Odbora zelenjavne verige, ki ga sestavljajo predstavniki Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, G.I.Z. Slovenska zelenjava in predstavniki dveh trgovcev, Mercatorja in Tuša, so v drugi polovici leta 2017 sprejeli dva dokumenta, Dogovor o dobavi zelenjave in Pravila za prevzem zelenjave, ki urejata medsebojna razmerja pri dobavi in prevzemu zelenjave ter bosta v pomoč tako pridelovalcem zelenjave kot trgovcem. Dokumenta sta prva tovrstna dokumenta v Sloveniji, ki v razmerju kmet-dobavitelj-trgovec urejata pravila igre pri dobavi in prevzemu zelenjave.

Partnerji zelenjavne verige so oblikovali tudi Dogovor o informiranju potrošnikov. Ker ima lokalno pridelana zelenjava, obrana v času zrelosti ter še sveža dostavljena na prodajna mesta, višjo hranilno vrednost, se predstavniki zelenjavne verige strinjajo, da je pri trženju treba potrošnika informirati in z označbami zagotoviti ustrezno prepoznavnost slovenske zelenjave. Potrošnika je treba seznanjati o shemah kakovosti ter tudi o pomenu uživanja sezonske zelenjave in možnostih njene uporabe.
B. J.

 

ZAVEZA MLEKARN ZA ZNIŽANJE SLADKORJA V MLEČNIH IZDELKIH

E-pošta Natisni

Sedem podjetij iz mlečnopredelovalnega sektorja je konec lanskega leta na Gospodarski zbornici Slovenije podpisalo listino zavez odgovornosti, s katerimi želijo opozoriti na svojo proaktivnost in pripravljenost na konstruktiven dialog z ostalimi deležniki za doseganje ciljev nacionalne prehranske politike. Mlekarne Planika Kobarid, Loška mlekarna, Mlekarna Celeia ter Mlekarna Krepko, Pomurske mlekarne, Ljubljanske mlekarne in vipavski Ekolat so se s podpisom listine med drugim zavezali k izboljšanju sestave nekaterih kategorij mlečnih izdelkov, predvsem tistih, ki vsebujejo dodani sladkor. Njihov cilj je zmanjšati vsebnost dodanega sladkorja v izbranih kategorijah mlečnih izdelkov, in sicer za 10 % do konca leta 2020.
B. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI - JANUAR 2018

E-pošta Natisni

3 MILIJONE EVROV ZA NALOŽBE V UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) je 29. septembra 2017 objavilo javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2017. Za ta namen je razpisanih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšati stroške spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci, to so lastniki gozda in agrarne skupnosti, ki so natančno opredeljeni v javnem razpisu, lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 10. januarja 2018 do 24. ure.

ZA POMOČ MAJHNIM KMETOM NA VOLJO 20 MILIJONOV EVROV
Letos prvič in izjemoma je MKGP objavil javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, v skupni višini 20 milijonov evrov. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca. Z razpisanimi sredstvi bo ministrstvo lahko podprlo 4.000 majhnih kmetij, kar predstavlja približno dve tretjini obstoječih majhnih kmetij, ki izpolnjujejo pogoje. Upravičenci lahko oddajo vloge do 31. januarja 2018.

ZA NALOŽBE V IZVEDBO AGROMELIORACIJ NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH RAZPISANA 2 MILIJONA EVROV
MKGP želi s tem razpisom, kjer ima na voljo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev, krepiti aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti in povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji ter prispevati k večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka do vključno 9. marca 2018 do 24. ure.

PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI V LETU 2017
MKGP je 8. decembra 2017 objavil drugi javni razpis za podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017, s katerim se razpisuje 700.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. Glede na to, da je vnos vlog na javni razpis mogoč do vključno 26. 1. 2018 do 24. ure, je zelo pomembno, da se upravičenci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pri kontrolnih organizacijah prijavijo v postopek certificiranja najpozneje do 31. 12. 2017.

Več informacij o vseh razpisih MKGP na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

RAZPIS ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI
Slovenski regionalni razvojni sklad je v novembru 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi, kjer sta na voljo 2 milijona evrov sredstev. Predmet razpisa so ugodna premostitvena posojila kmetijskim gospodarstvom, ki so že prejela sklep oziroma odločbo o odobrenih evropskih sredstvih in podpisala pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt od 18. decembra 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 4. 2018. Več na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

RAZPIS ZA BREZOBRESTNE KREDITE PRIZADETIM PO SPOMLADANSKI POZEBI V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU
Slovenski regionalno razvojni sklad je v decembru 2017 objavil javni razpis, katerega predmet je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka. Višina razpisanih sredstev je pet milijonov evrov. Obdobje upravičenosti je od 23. 4. 2017 do 31. 12. 2018. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018. Več informacij na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

 

NAGRAJENCI ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Priznanje za trajni prispevek k razvoju slovenskega zadružništva prejmeta:
• ERVIN ČAS, na predlog Hmezad Kmetijske zadruge Petrovče
• ALOJZ STERNAD, na predlog Kmetijske zadruge Rače

Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejmejo:
• DARINKA PIKL, na predlog Kmetijske zadruge Savinjska dolina
• JANKO PEČOVNIK, na predlog Kmetijske zadruge Vransko
• JOŽKO TOMŠIČ, na predlog Kmetijske zadruge Trebnje
• SILVO CIGALE, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge M SORA Žiri
• JOŽE ČADEŽ, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka
• MARJAN COLJA, na predlog Kmetijske zadruge VINAKRAS Sežana
• MARKO BEČAN, na predlog Kmetijske zadruge Medvode
• MATEJ GORENŠEK, na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec
• TOMAŽ BREGAR, na predlog Kmetijske zadruge Stična
• MILAN BOLE, na predlog Kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka
• ALOJZ COLARIČ, na predlog Kmečke zadruge Kostanjevica
• JOŽE TOMAŽIČ, na predlog Kmetijske zadruge Radgona
• FRANC MOHORIČ, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj
• BRIGITA JAZBEC, na predlog Perutninarske zadruge Ptuj
• JOŽEF MAROLT, na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina
• MILOŠ JAKONČIČ, na predlog Vinske kleti Goriška Brda
• JOŽEF BRGLEZ, na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica
• MARINKA GLAVAČ, na predlog Deželne banke Slovenije

Priznanje ob posebnih priložnostih prejmejo zadruge in društvo
• KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽANA za 70 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE za 70 let delovanja
• VINSKA KLET GORIŠKA BRDA za 60 let delovanja
• DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA KRANJ za 40 let delovanja

Nagrajencem in nagrajenim zadrugam iskreno čestitamo!

 

DAN ZADRUŽNIKOV NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Tradicionalni dan slovenskih zadružnikov na sejmu AGRA je sreda, ko so svečano podeljena priznanja zaslužnim zadružnikom. Priznanja pomenijo zahvalo zadružnicam in zadružnikom za trud in prizadevnost, ki ju vlagajo v svoje delo že vrsto let, bodisi na kmetiji, v zadrugi ali v širšem okolju. Hkrati pomenijo tudi zahvalo za gradnjo in krepitev zadružnih vrednot med generacijami in v lokalnem okolju. Letošnja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v sredo, 30. avgusta 2017, z začetkom ob 10. uri v dvorani 1. Podelitve se bodo udeležili številni ugledni gostje. Na sejemskem prostoru Zadružne zveze Slovenije se bodo predstavile tudi nagrajene zadruge.

 

ZADRUGE NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Letošnji 55. sejem AGRA, ki bo potekal med 26. in 31. avgustom 2017 v Gornji Radgoni, želi med drugim izpostaviti prednosti hrane iz naše bližine, pomen trajnostnega kmetovanja in gospodarjenje z gozdovi. Zadružna zveza Slovenije in zadruge članice se na njem predstavljamo tudi letos. Na našem razstavnem prostoru v hali B bomo prikazali dejavnosti zadrug s sloganom »145 let zadružništva na Slovenskem«. Zadruge članice Zadružne zveze Slovenije bodo na ogled in v pokušino ponudile mlečne in mesne izdelke, zelenjavo in sadje ter vino zadružnih vinskih kleti. V hali B bodo razstavljali tudi Deželna banka Slovenije, Časopisno-založniška družba Kmečki glas, Semenarna Ljubljana in drugi. V sredo, 30. avgusta 2017, bo tradicionalni dan slovenskih zadružnikov s svečano podelitvijo priznanj. Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete na zadružnem razstavnem prostoru v hali B.

 

AGRA, SVEŽA ŽE PETINPETDESETIČ!

E-pošta Natisni

Jubilejni sejem AGRA, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Srednji Evropi, bo postregel s številnimi novostmi na področju kmetijstva in živilstva, z atraktivnimi razstavami kmetijskih živali in z vzorčnimi rastlinskimi nasadi. Od sobote, 26. avgusta, do četrtka, 31. avgusta 2017, se bo v Gornji Radgoni predstavilo več kakor 1800 razstavljavcev iz 36 držav na skupaj 71.300 m2 razstavnih površin. Država partnerica sejma bo Kitajska.

Več ...
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij