Finančni nasveti

STE PRIDOBILI NEPOVRATNA SREDSTVA, NIMATE PA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA IZPELJAVO NALOŽBE?

E-pošta Natisni

Dostop do finančnih virov je eden od glavnih izzivov za nadaljnji razvoj podeželja in posamezne kmetije. Nepovratna sredstva predstavljajo eno od možnosti za delno povračilo investiranih sredstev, tovrstni viri pa so na voljo preko raznih razpisov.


V primeru, da ste pridobili odločbo o pravici do sredstev iz naslova javnih razpisov, lahko najamete kratkoročni kredit za izpeljavo naložbe. Prejemnike sredstev financiramo v času od začetka investicije pa vse do izpolnitve pogojev črpanja pridobljenih sredstev. Največja prednost je v čim hitrejšem začetku in uspešnem zaključku investicije. V osnovo za določanje kreditne sposobnosti se šteje znesek odobrenih nepovratnih sredstev, razviden iz odločbe o pravici do sredstev, specifikacije prijavljenih stroškov in odobrenih sredstev po namenih ter odločbe za plačilne pravice oziroma odločbe za kmetijske površine. Praviloma so to kratkoročni krediti do enega leta, višina zneska pa je odvisna od ocene tveganja, ki jo izdela finančna institucija. Največkrat je mogoče pridobiti od 90 do 95 odstotkov nepovratnih sredstev. Kredite je mogoče porabiti zgolj za namene, določene z odločbo. Oblike zavarovanja tovrstnih kreditov predstavljajo: menično zavarovanje, odstop terjatev iz naslova nepovratnih sredstev ter vpis zastavne pravice na nepremičnine v ustreznem vrednostnem razmerju, glede na odobren kredit.

Dokumentacija za pridobitev kredita zajema vlogo, potrdilo o statusu kmeta, izpis iz registra kmetijskih gospodarstev KMG-MID, dokumentacijo o dosedanjem poslovanju ter drugo dokumentacijo, potrebno za odobritev kredita. Izkušnje koristnikov premostitvenih kreditov v preteklosti so več kot pozitivne, saj so skupaj s finančno institucijo, ki jih je spremljala ves čas izpeljave projekta, uspeli uspešno zaključiti številne projekte in s tem ustvarili nove pogoje za nadaljnji razvoj podeželja. Za več informacij smo vam z veseljem na voljo na telefonski številki 01 4727 431 ali v 83 poslovalnicah banke.

Jana Vehovec,
Sektor podpore poslovni mreži Deželne banke Slovenije

 

KAKŠNE PRIHODKE POZNAMO

E-pošta Natisni

Prihodke organizacije v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi SRS 2016 delimo na: poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki vključujejo prihodke od prodaje proizvodov, blaga in materiala ter storitev, prevrednotovalne poslovne prihodke in druge poslovne prihodke (dotacije, subvencije premije …). Finančni prihodki so tisti prihodki, ki so povezani z investiranjem v finančne naložbe in terjatve. Sestavljajo jih prihodki iz deležev v dobičku, prihodki iz obresti in pa prevrednotovalni finančni prihodki. Drugi prihodki vključujejo postavke, ki niso povezane s poslovanjem organizacije in niso redne (odškodnine, kazni, parske izravnave ...).
B. F.

VEČJA VARNOST PRIDELKOV PRED VREMENSKIM TVEGANJEM

E-pošta Natisni

Kmetovanje ob neugodnih podnebnih spremembah je velik izziv. Kmetijstvo je tovarna pod milim nebom in je od vseh gospodarskih panog najbolj izpostavljena vremenskim tveganjem. Specializirana kmetijska zavarovanja prilagajajo vsebino kritja za potrebe kmetovalcev v skrbi za čim varnejšo pridelavo.

Leto 2016 je bilo z vidika škodnega dogajanja zelo pestro in veliko kmetovalcev je utrpelo škodo zaradi različnih vremenskih neprilik. Že konec aprila je spomladanska pozeba povzročila veliko škodo na sadju in grozdju, teža snega na protitočnih konstrukcijah v trajnih nasadih pa je sadjarjem povzročila delno ali velikansko škodo. V letu 2017 si vsi skupaj želimo boljše vremensko pogojene pridelovalne razmere, v skrbi za finančno preživetje kmetij pa so zavarovalnice pripravile ponudbo zavarovalnih produktov, ki z vključitvijo različnih vremenskih tveganj nudijo kmetovalcev večjo varnost. Po izkušnjah iz preteklosti vam pri DBS d.d. svetujemo, da se v letu 2017 zavarujete predvsem za tveganje spomladanske pozebe pri trajnih kulturah, saj vam zavarovalnica v primeru nastanka škode nudi višje odškodnine. Pridelovalci poljščin in vrtnin lahko izbirate med obširno paleto zavarovaljivih vremenskih tveganj, ki jih lahko dodatno vključijo k osnovnemu zavarovanju proti toči. Pri zavarovanju pridelka sadja in grozdja so vključena kritja za vremenska tveganja, ki omogočajo višje odškodnine zaradi izgube količine pridelka in pri sadju še dodatne odškodnine zaradi izgube kakovosti. Pridelovalci hmelja bodo lahko svoj pridelek »zelenega zlata« zavarovali po ugodnih pogojih po svojih zahtevah, željah in potrebah. Rejci živali govejega mesa in mleka pa lahko svoje živali zavarujejo po enostavnem zavarovalnem produktu, ki omogoča kritje najpogostejših tveganj, ki vplivajo na varnost pridelave. Novost v letu 2017 je namenjena pridelovalcem krompirja, za katere so pri Zavarovalnici Agra pripravili posebno ponudbo.

Stanko zupančič,
Sektor podpore poslovni mreži deželne banke Slovenije

 

KAJ JE EFEKTIVNA OBRESTNA MERA?

E-pošta Natisni

Efektivna obrestna mera (EOM) je odstotna stopnja, ki na letni ravni odraža polno ceno posojila, to je dejansko ceno posojila, in poleg obrestne mere vsebuje vse z zakonom opredeljene stroške, povezane s posojilom. Njen izračun je odvisen od: zneska kredita, roka vračila kredita, roka črpanja kredita, števila mesečnih obveznosti, stroškov odobritve kredita, realne obrestne mere in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec (npr. cenitev). EOM je tako kazalec vseh stroškov, ki kreditojemalcu zagotovi jasno sliko o celotni vrednosti kredita in mu omogoči primerjavo med ponudniki kreditov. Če ni stroškov posojila, je efektivna obrestna mera enaka obrestni meri. Efektivna obrestna mera se izračuna v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. B. F.

ŠTEVILNE NOVOSTI NA PODROČJU PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA

E-pošta Natisni

Z 19. novembrom 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki prinaša omejitev gotovinskega poslovanja, vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, znižuje mejne vrednosti za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah ter uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb.

Zakon je razširil omejitev gotovinskega poslovanja oseb, ki prodajajo blago, tudi na tiste, ki opravljajo storitve. Gotovinsko plačilo za prodano blago ali opravljeno storitev po novem ne sme presegati 5.000 EUR. Register dejanskih lastnikov (fizičnih oseb), ki so končni lastniki podjetja, bo konec prihodnjega leta vzpostavil in vodil Ajpes. Podjetja, razen samostojnih podjetnikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter proračunski uporabniki, bodo dolžna v register vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe. Z zakonom so se s 30.000 EUR na 15.000 EUR znižale tudi mejne vrednosti, nad katerimi morajo banke in drugi zavezanci Uradu za preprečevanje pranja denarja sporočati podatke o gotovinskih transakcijah. Zakon uvaja poseben nadzor politično izpostavljenih oseb in z njimi povezanih oseb. To so tiste fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem položaju v Sloveniji ali tujini, vključno z ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. V primeru, da poslovno razmerje sklepa politično izpostavljena oseba, mora banka pridobiti tudi podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja. Na DBS d.d. podatke o politični izpostavljenosti strank pridobivamo na podlagi pripravljenega obrazca, ki ga stranke izpolnijo ob sklenitvi poslovnega razmerja. Dodatna obveznost banke je tudi pregled strank, ki nakazujejo ali zamenjujejo tujo gotovino v znesku, večjem od 1.000 EUR. Banka vse pridobljene podatke hrani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pri tem skrbi za vse standarde skrbnega ravnanja z osebnimi podatki.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij