Finančni nasveti

VEZANA KNJIGA RAČUNOV

E-pošta Natisni

V skladu s spremembo Zakona o davčnem potrjevanju računov se vsem zavezancem, ki se za to odločijo, omogoča trajna uporaba vezane knjige računov. Za ta način izdajanja računov se bodo odločili predvsem tisti davčni zavezanci, ki izdajo malo računov in davčnih blagajn ne potrebujejo. Zavezanec, ki se odloči za izdajanje računov z uporabo vezane knjige računov, ne sme v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov. Način izdajanja računov zavezanec določi z internim aktom. V samem zakonu pa se je spremenil rok za posredovanje podatkov o izdanih računih. Po novem velja, da mora zavezanec od 1. januarja 2018 dalje davčnemu organu poslati podatke o računih iz vezane knjige prek elektronske povezave (mini blagajne) do 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. Zavezanci tako Finančni upravi RS poročajo enkrat na mesec. Zavezanec mora izdati račun kupcu najpozneje po dobavi oziroma opravljeni storitvi in prejetem plačilu.
B. F.

 

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

E-pošta Natisni

Poslovni subjekti morajo do 19. januarja 2018 v Register dejanskih lastnikov vpisati podatke o svojih dejanskih lastnikih.
Register dejanskih lastnikov vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z namenom zagotavljati transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov. Med poslovne subjekte, ki morajo biti vpisani v navedeni register, spadajo gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, ustanove, politične stranke, verske skupnosti, sindikati ali druge pravne osebe ter pravni subjekti tujega prava. Podatkov o dejanskih lastnikih ni treba zagotoviti poslovnim subjektom, ki so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom. Kako poteka vpis dejanskih lastnikov? Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v register ali iz njega opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba prek spletne aplikacije. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil AJPES.
Več pojasnil je na voljo na spletni AJPES (https://www.ajpes.si/Registri).

Nataša Cedilnik Taradi, pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja v DBS d.d.

VZPOSTAVLJENA REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV IN REGISTER ETURIZEM

E-pošta Natisni

S 1. decembrom 2017 je Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vzpostavila in začela upravljati tudi Register nastanitvenih obratov in register eTurizem.
V Register nastanitvenih obratov izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate. Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so gostinci, sobodajalci, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu. Po pojasnilu AJPES morajo poročati tudi gospodarski subjekti, ki oddajajo nastanitvene obrate zgolj zaposlenim in njihovim družinskim članom ter plačujejo turistično takso. Zavezanci morajo »obstoječe« nastanitvene obrate obvezno vpisati v Register nastanitvenih obratov v prehodnem obdobju, in sicer najpozneje do 28. februarja 2018.

S 1. decembrom 2017 pa je AJPES vzpostavil tudi nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za namene vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam. Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov. Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo. Od 1. marca 2018 bo prijava gostov mogoča samo še prek spletne aplikacije eTurizem na portalu AJPES.
Po AJPES povzela Barbara Fekonja, Zadružna zveza Slovenije

 

OTROŠKI IN MLADINSKI TRANSAKCIJSKI RAČUNI

E-pošta Natisni

Pod budnim očesom staršev se lahko naši najmlajši družinski člani naučijo skrbnega ravnanja z denarjem že od malih nog. Otroški transakcijski račun, na katerega se polagajo prihranki iz hranilnika in žepnina, lahko starši oziroma skrbniki otroka odprejo že ob njegovem rojstvu, vodenje računa pa je praviloma brezplačno.


Z dopolnjenim šestim letom starosti si naši otroci lahko že uresničijo kakšno željo in opravijo prve nakupe z bančnimi karticami ali pa imajo vpogled v stanje na računu preko bančnega avtomata ter tako pridobijo prve izkušnje na področju plačevanja blaga in storitev. Pred vrati je novo šolsko oziroma študijsko leto, ob oddaji vloge za pridobitev štipendije mladostnik potrebuje tudi bančni račun. Odprtje transakcijskega računa za mlade omogoča enostaven dostop do denarja, preverjanje stanja na računu in plačevanje računov preko spletne in mobilne banke ter hkrati tudi možnost oblikovanja prvega varčevanja. Dvigi gotovine in vpogledi v stanje na mladinskih računih na bankomatih vseh bank v Sloveniji in v evroobmočju so brezplačni. Ko pa se zgodi, da denarja na računu zmanjka, pa tudi že mladostniki lahko zaprosijo za odobritev limita. Uporaba računov za mlade je mogoča do dopolnjenega 27. leta starosti. Ob otvoritvi računa je treba predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko uporabnika računa ter morebitnega skrbnika oziroma zakonitega zastopnika, rojstni list v primeru odpiranja mladinskega računa oziroma potrdilo o šolanju, veljaven indeks ali veljavno študentsko izkaznico v primeru odpiranja študentskega računa. Za več informacij smo vam z veseljem na voljo na telefonski številki 01 47 27 100 in v 83 poslovalnicah banke ter na spletnih straneh www.dbs.si.

Jana Vehovec, Sektor podpore poslovni mreži Deželne banke Slovenije

ODHODKI

E-pošta Natisni

Odhodki organizacije se v skladu s SRS 2016 delijo na: poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki vključujejo odhodke, ki so vezani na prodajo proizvodov, blaga in materiala ter storitev, prevrednotovalne poslovne odhodke (odtujitev opredmetenih, neopredmetenih in obratnih sredstev za manjšo vrednost) in druge poslovne odhodke (subvencije, dotacije …).


Finančni odhodki so odhodki iz financiranja in odhodki iz investiranja. Prve sestavljajo predvsem obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov (slabitve in odtujitve finančnih naložb in drugi). Drugi odhodki vključujejo postavke, ki niso povezane s poslovanjem organizacije in niso redne (odškodnine, denarne kazni, donacije, negativne parske izravnave in podobno). B. F.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij