BODIMO POŠTENI DO SEBE IN POGLEJMO V SVOJE SRCE

BODIMO POŠTENI DO SEBE...

INTERVJU S KMETICO LETA 2017 KAROLINO DRAGICO...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 

Kmetijstvo in gozdarstvo

Načelo kratkih verig v javnem naročanju

Kotiček Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Temeljna naloga kmetijstva je zagotavljati zadostno preskrbo z varno hrano in s tem zadovoljevati eno od osnovnih potreb človeštva. Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane postajata vse pomembnejši lokalna oskrba z živili ter čim višja stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano.
 
V prehrani populacije prebivalstva, ki v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 spada v tako imenovano ogroženo populacijo in se prehranjuje v javnih zavodih, uporabljajo le malo proizvodov, pridelanih v neposredni bližini potrošnika. Zato je bila pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovana Medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov sedmih ministrstev, ki je dobila nalogo pripraviti podlago in pogoje za uveljavitev »načela kratkih verig« pri oskrbi te populacije potrošnikov in tudi drugih naročnikov javnega sektorja s hrano in živili.
 
Z uveljavitvijo »načela kratkih verig« bodo ustvarjeni realni pogoji za oskrbo t. i. ogroženih skupin prebivalstva z lokalno pridelano hrano višje kakovosti, niso pa zanemarljivi tudi drugi pozitivni učinki, kot so porast stopnje samooskrbe s hrano, zagotavljanje trajnostne rabe površin, namenjenih pridelavi hrane, in zmanjševanje »ogljičnega odtisa« oziroma zmanjševanje sproščanja toplogrednih plinov zaradi prevoza hrane iz tujih držav ali celo drugih kontinentov. Medresorska delovna skupina meni, da enega od glavnih vzrokov za usihanje lokalne oskrbe predstavljajo nekatera določila Zakona o javnem naročanju, ki urejajo nabavo prehranskih surovin in živilskih izdelkov v javnih zavodih. Poleg tega na javnih razpisih največkrat uspejo velike trgovske verige, ki ponudijo veliko izbiro raznovrstnih, večinoma uvoženih kmetijskih proizvodov, lokalni pridelovalci pa jim s svojimi kakovostnimi pridelki ne morejo konkurirati. Aktivnosti delovne skupine so usmerjene v pripravo ustreznega priročnika, ki bo javnim zavodom omogočal lažjo in poenoteno pripravo javnih naročil za nakup kakovostne lokalno pridelane hrane.
Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
 

Nadzor mleka v mlekomatih

Kotiček Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – logo MKGP
 

Pristojnosti nadzora mleka na mlekomatih je 14. aprila 2010 prevzela Veterinarska uprava RS. Pred tem je to področje sodilo v pristojnost Zdravstvenega inšpektorata RS. Lani so se na VURS odločili za vzorčenje surovega mleka na gospodarstvih za proizvodnjo surovega mleka, ki oddajajo surovo mleko v promet tudi preko mlekomatov. Pri izboru teh gospodarstev so uradni veterinarji upoštevali informacijo, ali nosilec živilske dejavnosti na mlekomatih označuje, da je mleko namenjeno za neposredno uživanje (delno ali v celoti). Upoštevali so tudi poročila o preteklosti nosilcev živilske dejavnosti na področju živil glede skladnosti z zakonodajo o živilih ter pravili o zdravstvenem varstvu živali in vse druge razpoložljive informacije.

V letošnjem letu bo VURS skladno s programom svojega dela odvzel uradne vzorce surovega mleka iz vseh mlekomatov po Sloveniji.

 
Analize uradnih vzorcev surovega mleka opravijo v akreditiranem laboratoriju in trajajo različno dolgo, odvisno od mikrobioloških parametrov. V letošnjem letu so mikrobiološki parametri, ki jih določajo v laboratorijih, naslednji: bakterije Listeria monocytogenes, Salmonella, Bacillus cereus, Coxiella burnetii, verotoksična Escherichia coli, ugotavljajo pa tudi prisotnost stafilokoknega enterotoksina. Ob neskladnih rezultatih laboratorij takoj obvesti VURS, ki odvisno od analize tveganja izvede nadaljnje ukrepe za odpravo ugotovljenih neskladij.
 
Poleg spremljanja povzročiteljev zoonoz VURS v surovem mleku izvaja tudi monitoring na rezidue, to je ostanke antibiotikov in drugih nedovoljenih substanc. V letošnjem letu je predviden odvzem 310 uradnih vzorcev kravjega mleka, 16 uradnih vzorcev ovčjega mleka ter 10 uradnih vzorcev kozjega mleka. Po do zdaj znanih rezultatih analiz že odvzetih vzorcev v letošnjem letu, kar se tiče reziduov v surovem mleku, neskladnosti še niso bile ugotovljene.
Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 
 

Zlata trsna rumenica

Fitosanitarne službe so v letu 2011 pri pregledih vinogradov odkrile večje izbruhe zlate trsne rumenice v okolici Izole ter na lokaciji Grintovec v slovenski Istri in na Krasu v Danah pri Sežani, nove okužbe pa so bile ugotovljene tudi v že obstoječih žariščih na Goriškem in v okolici Novega mesta. Zato je Fitosanitarna uprava 2. septembra 2011 izdala novo odločbo, s katero so bila določena nova žarišča okužbe v slovenski Istri in na Krasu ter razširjena obstoječa žarišča v okolici Izole, na Goriškem ter v okolici Novega mesta.
 
Zlata trsna rumenica, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée, zmanjšuje količino in kakovost pridelka, okužene trte pa po nekaj letih propadejo. S pomočjo prenašalca ameriškega škržatka se okužba v vinogradu hitro širi.
 
Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni vinske trte je pomembno, da vinogradniki v žariščih okužbe še pred naslednjo rastno dobo uničijo okužene trte v skladu z odločbami fitosanitarne inšpekcije, v letu 2012 pa bo potrebno dosledno zatiranje ameriškega škržatka po napovedi javne službe za varstvo rastlin.
 
Zaradi nevarnosti širjenja zlate trsne rumenice Fitosanitarna uprava poziva vse vinogradnike, da redno pregledujejo vinograde in v primeru, da najdejo simptomatične trte, takoj pokličejo lokalnega fitosanitarnega inšpektorja, službo za varstvo rastlin na lokalnem kmetijsko-gozdarskem zavodu ali inštitutu ali Fitosanitarno upravo. Še posebno je treba biti pozoren, če se število simptomatičnih trt v vinogradu povečuje. Samo s pravočasnim odkrivanjem bolezni in z zgodnjim ukrepanjem lahko preprečimo veliko gospodarsko škodo.
 
Več informacij o razmejitvah in ukrepih je na spletni strani Fitosanitarne uprave:
 
Pripravila:
mag. Erika Orešek, Fitosanitarna uprava RS
 
 

Ekološko kmetovanje

Potrošniki se dandanes vse bolj zavedamo pomena ekološkega kmetovanja in ekoloških živil. Toda, kaj pa sploh pomeni ekološko kmetijstvo? Preprosto povedano je to način kmetovanja, ki spoštuje sistem naravnih življenjskih ciklov, ob tem pa potrošnike preskrbuje s svežimi in okusnimi živili.
Ekološka živila so pridelana oziroma predelana brez uporabe lahkotopnih mineralnih gnojil, brez uporabe rastnih regulatorjev in hormonov, brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, brez uporabe ionizirnega sevanja, z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov, z upoštevanjem bioloških in etoloških zahtev živali, z omejeno uporabo veterinarskih medicinskih izdelkov in z gojenjem rastlin in živali, ki so prilagojene našim rastnim razmeram.
Nadzor nad pridelavo oziroma predelavo ekoloških živil
Ekološki kmetje, predelovalci in uvozniki morajo izpolnjevati stroge predpise, če hočejo svoja živila označevati kot ekološka. Da bi zagotovili izpolnjevanje teh predpisov, obstaja strog sistem nadzora. Ta nadzor mora potekati na vsaki stopnji preskrbovalne verige z ekološkimi živili, kar potrošnikom zagotavlja, da kupujemo ekološka živila, ki so bila pridelana in predelana skladno s strogimi evropskimi predpisi, katerih cilj je spoštovanje okolja in dobrega počutja živali. V Sloveniji nadzor izvajajo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki jih je za opravljanje teh nalog pooblastilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nadzor se opravi najmanj enkrat na leto. Če ekološki kmet, predelovalec ali uvoznik uspešno opravi nadzor, mu organizacija za kontrolo in certificiranje izda certifikat za ekološka živila. Šele na podlagi tega certifikata se šteje, da je neko živilo res ekološko.
Kako prepoznati ekološko živilo?
Ko se kot potrošnik odločimo za nakup ekološkega živila, moramo biti prepričani, da smo dobili natanko to, kar smo plačali. Ekološko živilo, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, je v Sloveniji dovoljeno označiti z označbo »ekološki«, dovoljene pa so tudi okrajšave oziroma izpeljanke, kot sta »eko« in »bio«. Od 1. julija 2010 morajo biti vsa ekološka živila označena tudi z novim logotipom EU za ekološko kmetovanje. V Sloveniji pa so lahko ekološka živila označena tudi z nacionalnim zaščitnim znakom. Dodatne informacije o ekološkem kmetovanju lahko najdete na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl.
 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 17. avgusta potekala predstavitev projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije (ČZS).

Pri projektu sodelujejo tudi MKGP, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Inštitut za varovanje zdravja RS.

 
V projekt je vključenih 825 osnovnih šol in 162.000 otrok v osnovnih šolah ter 891 vrtcev in 76.000 otrok v vrtcih. Vsi ti bodo 18. novembra 2011 imeli tradicionalni slovenski zajtrk.
 
Minister mag. Dejan Židan je na predstavitvi povedal, da je projekt usklajen z videnjem razvoja prehrane v Sloveniji, s stališča kmetijstva pa je pomemben predvsem zaradi seznanjanja otrok s pridelavo in predelavo hrane ter s pomenom hrane iz lokalnega okolja. Poleg tega je minister poudaril tudi pomembnost sodelovanja celotnega sektorja, tako politike kot tudi pridelovalcev, predelovalcev in strokovnih institucij. Projekt v veliki meri sloni na prostovoljnih prispevkih kmetov in živilskopredelovalne industrije. Ti bodo tako prispevali skoraj 13 ton črnega kruha, malo manj kot 2 toni surovega masla, 2,2 tone cvetličnega medu, 28 ton jabolk in 43.000 litrov mleka. Tradicionalni slovenski zajtrk naj bi tako v naslednjih letih potekal vsak tretji petek v novembru.
 
Glavni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v prehranjevalnih navadah, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in o pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širše okolje. Posebej bodo izpostavljene posamezne kmetijske panoge: čebelarstvo, prireja mleka, sadjarstvo, pridelava žit. Pomemben poudarek bo tudi na splošnem ozaveščanju mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

 

 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij