Novice in napovednik

Nevarnosti širjenja bolezni vinske trte

Tradicionalni Lombergarjevi dnevi, ki so potekali v decembru na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, so združili strokovnjake s področja vinogradništva, zelenjadarstva in sadjarstva. Na vinogradniškem posvetu so strokovnjaki predstavili izkušnje z zatiranjem ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ki jo povzroča vrsta fitoplazme. Za preprečitev izbruha te nevarne bolezni vinske trte moramo izvajati preventivne in kurativne ukrepe, ki vključujejo upo­rabo zdra­ve­ga sa­dil­ne­ga in ma­tič­ne­ga ma­te­ria­la v tr­sni­čars­tvu, od­stra­nje­va­nje oku­že­nih trt ter za­ti­ra­nje plevel­nih rast­lin in pre­na­šal­cev. V Sloveniji je bil naključno na grozdju izabele najden nov škodljivec – plodova vinska mušica. Izvedbo vinogradniškega in zelenjadarskega posveta je omogočila Zadružna zveza Slovenije skupaj s Kapitalsko zadrugo in Deželno banko Slovenije.
 
 

Šesta licitacija vrednejših sortimentov v Sloveniji

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije organizirata že šesto licitacijo vrednejših sortimentov, ki bo potekala na letališču v Slovenj Gradcu. Za javnost bo ogled sortimentov 9. februarja 2012. V začetku januarja je treba les posekati in skrojiti glede na kakovost sortimentov. Prevoz lesa bo potekal od začetka do sredine januarja. Pri izbiri dreves za posek in prevzemanju hlodov bodo lastnikom pomagali revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Besedilo in fotografija Jošt JAKŠA, ZGS
 
 

Sprejeta novela Zakona o vinu

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu, ki je bil sprejet 2. septembra 2011 v Državnem zboru RS, omogoča, da se lahko fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki, pod pogoji, ki jih določa zakon, ukvarjajo s pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov tudi iz določene količine grozdja, ki ni njihov lastni pridelek, če je bil njihov lastni pridelek pomembno zmanjšan zaradi naravne nesreče, kar pomeni, da je pridelek najmanj 60-odstotno manjši od triletnega povprečja, kot je vpisan v Register pridelovalcev grozdja in vina. Grozdje mora biti pridelano v vinorodnem okolišu oškodovanega pridelovalca grozdja. A

 
 

Anketa o stališču kmetov do vključevanja v zadruge

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije izvaja ciljni raziskovalni projekt z naslovom Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje, v okviru katerega želimo natančneje preučiti, kateri ključni socio-ekonomski dejavniki vplivajo na dinamiko povezovanja v organizirane oblike skupinskega trženja. Ker je zadružni način povezovanja v Sloveniji najpogostejša in zgodovinsko najstarejša oblika skupinskega delovanja kmetov, smo za pridobitev čim širšega in neposrednega anonimnega mnenja o različnih vidikih delovanja zadrug v Sloveniji izdelali posebno spletno anketo. Vljudno vas naprošamo, da na spletnem naslovu Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (www.bf.uni-lj.si) ali neposredno na spletnem naslovu (http://www.1ka.si/a/9426) izpolnite pripravljeno anketo. Če bi želeli, da vam posredujemo tiskano verzijo ankete, nas pokličite na telefon 01/320 32 56 ali nam pišite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Dr. Andrej Udovč, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani
 
 

Urejen status zagotavlja dobro gospodarjenje

V Sloveniji je v skladu z Zakonom o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter po vrnitvi njihovega premoženja in pravic treba urediti lastništvo oziroma solastništvo v 660 agrarnih in pašnih skupnostih. Postopki za ureditev lastništva ali solastništva članov agrarnih skupnosti so dolgotrajni in v najboljšem primeru trajajo tri leta. Problem so neurejena zemljišča, preko katerih poteka infrastruktura, kot so ceste, elektrovodi, kabelski sistemi, vodovodi in drugo. S trdno voljo je uspelo urediti pravni status Agrarni skupnosti Gabrče. Uspešnost končanega dela jim omogoča urejanje služnosti za zemljišča, preko katerih potekajo elektrovodi, prodajo in nakup zemljišč ter izvajanje vseh del, za katera so potrebna soglasja vseh članov agrarne skupnosti. V načrtu imajo povezati vse agrarne skupnosti tako v upravni enoti Sežana kot na slovenski ravni v tako obliko združenja, ki bo pomagala pri urejanju položaja agrarnih skupnosti, njihovemu delu in dobremu gospodarjenju.
Pripravil Anton Može, predsednik upravnega odbora AS Gabrče
 
 

Zelena knjiga o promociji

Komisija Evropske unije je v sredini julija 2011 objavila tako imenovano »Zeleno knjigo o promociji kmetijskih proizvodov in informiranja o njih: strategija z veliko dodano vrednostjo za promocijo evropskih specialitet«, s čimer se je začelo osemtedensko javno posvetovanje. Na podlagi prispevkov in odzivov zainteresiranih strani bo Komisija v sredini leta 2012 pripravila sporočilo, čemur bodo konec leta 2012 sledili zakonodajni predlogi. Namen zelene knjige je nova opredelitev strategije za spodbujanje ter ciljno usmerjeno in ambiciozno informiranje v okviru strategije Evropa 2020 ter reforme skupne kmetijske politike po letu 2013. Politika informiranja in promocije kmetijskih proizvodov je eden od instrumentov skupne kmetijske politike. V središču posvetovanja so naslednje teme: cilji in obseg ukrepov, skladnost med različnimi režimi, omemba blagovnih znamk in izvora porekla, vzpostavitev večletnih programov ter izbirni postopek. Več na http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/consultation/index_en.htm.

 
 

COPA-COGECA o prihodnosti skupne kmetijske politike

Evropsko združenje kmetov (COPA) in Evropsko združenje kmetijskih zadrug (COGECA) sta 6. in 7. oktobra 2011 v Bruslju organizirala pomemben seminar o prihodnosti skupne kmetijske politike, tik pred objavo novih smernic skupne kmetijske politike po letu 2013. Seminarja so se udeležili številni visoki uradniki Evropske komisije, med njimi Peter Pascher predsednik svetovalne skupine DG Agri za razvoj podeželja, Eugenia Pommaret, predsednica svetovalne skupine DG Agri za okojevarstvo, in vodilni evropski poslanci, med njimi Paolo De Castro, predsednik odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta, poslanci Evropskega parlamenta Luis Manuel Santos Capoulos, Michel Dantin in Giovanni La Via, predsedniki panožnih združenj ter predstavniki vseh držav članic EU. Osrednji poudarek je bil namenjen pregledu dosedanje skupne kmetijske politike in pogledom na prihodnjo reformo skupne kmetijske politike. Okrepiti je treba vlogo kmetov pri proizvodnji hrane, kmetijstvo pa mora postati bolj dinamično, inovativno in donosno. Ohraniti je treba neposredna plačila kmetom tudi v prihodnje, skrbi pa zahteva po okolju prijaznejši skupni kmetijski politiki, ki predvideva 30 % neposrednih plačil pogojenih z okoljskimi pogoji, kar nalaga dodatna bremena kmetom in lahko ogrozi njihovo konkurenčnost. Slednja bi morala biti stvar prostovoljne odločitve.
 
Na njem je aktivno sodelovala tudi Zadružna zveza Slovenije, saj je njen predsednik Peter Vrisk, ki je tudi prvi podpredsednik COGECA, vodil sekcijo o razvoju podeželja in podpori konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Izpostavil je potrebo po učinkovitih in prilagodljivih ukrepih za upravljanje trgov, ki bodo zagotovili večjo stabilnost, ureditev razmerij v prehranski verigi in okrepitev pogodbenega sodelovanja med kmeti in predelovalci. Poudaril je izjemno pomembno vlogo zadrug pri razvoju kmetijstva in podeželja danes in v novi skupni kmetijski politiki. Pri razvoju podeželja je potrebno upoštevati različnost držav članic in zagotoviti ustrezna sredstva za izvajanje programov razvoja podeželja tudi v prihodnje, zlasti pri učinkoviti rabi obnovljivih virov, upravljanja z vodami in ohranjanja zemlje ter zagotavljanja konkurenčnosti podeželja. Poseben poudarek je treba nameniti tudi učinkovitemu mehanizmu zavarovanj, ki bo prostovoljna izbira države članice.
 

Komisija je 12. oktobra 2011 objavila predlog zakonodajnih dokumentov skupne kmetijske politike za obdobje do 2020, ki so dosegljivi na spletni strani Komisije.

 
 

Izkušnje in znanje so temelj skrbnega dela z gozdom

Zavod za gozdove Slovenije je 30. novembra že trinajstič podelil priznanja 14 najbolj skrbnim lastnikom gozdov iz vse Slovenije. Slavnostna podelitev priznanj je potekala v bližini Novega mesta. Priznanja so iz rok kmetijskega ministra mag. Dejana Židana in direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Jošta Jakše prejeli Srečko Ipaveciz Tolmina, Jože Soklič z Bleda, Janez Vrhunciz Kranja, Franc Mrčun iz Ljubljane, Lidija Žužek Šajniz Postojne, Miran Perhaj iz Kočevja, Gregor Gešelj iz Novega mesta, Anton Krajnciz Brežic, Franc Pertinač - Branko iz Celja, Martin Lenko iz Nazarij, Maksimiljan Sušekiz Slovenj Gradca, Srečko Šarh st. iz Maribora, Jože in Jožica Bovha iz Murske Sobote ter AljošaFranetič iz Sežane. Prejemniki s svojim delom in odnosom do gozda izkazujejo vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom, tesno življenjsko povezanost z gozdom, vsestransko skrb zanj ter prizadevanje za varno delo in usposobljenost za delo v gozdu. Odlikujeta jih vsestranska dejavnost v družbenem okolju ter nesebično prenašanje znanja in pozitivnega odnosa do gozda na druge lastnike gozdov, svoje družinske člane pa tudi na obiskovalce gozdov. Damjan Oražem, ZGS
Fotografija Robert Kruh
 
 

Zelenjadarji se povezujejo

Za povečanje samooskrbe z zelenjavo se v Sloveniji izvajajo številne aktivnosti in ustanavljajo različne delovne skupine in verige. Zadružna zveza Slovenije je na skupnem sestanku strokovnih odborov in delovnih skupin v začetku decembra predlagala ustanovitev zadruge drugega reda za področje zelenjave, v katero bodo povabljeni vsi, ki si prizadevajo za povečanje pridelave slovenske zelenjave in so danes združeni v raznovrstna združenja. Zadruga drugega reda bo specializirana zadruga za področje zelenjave, ki bi lahko pridobila tudi status organizacije proizvajalcev in s tem kandidirala za evropska sredstva. Na enem mestu bi se zbirali vsi potrebni podatki ter načrtovali pridelava, terminski plani, distribucija, pogovori z dobavitelji, ekološka in integrirana pridelava.

 
 

Kam vodi kmetijska politika

V Varšavi je od 24. do 26. oktobra 2011 potekala 35. Kmetijska konferenca Severne Amerike in Evropske unije z naslovom »Kam vodi kmetijska politika?«. Na njej so sodelovali vsi pomembnejši evropski in severnoameriški predstavniki kmetijstva, med njimi poljski kmetijski minister Marek Sawicki in podpredsednik poljske vlade Waldemar Pawlak. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije in podpredsednik COGECA je aktivno sodeloval pri vodenju konference. Na konferenci so predstavili globalno sliko kmetijstva, vplive nihanja cen na kmetijsko politiko, prehransko verigo in z njo povezane težave, predvsem, kako zagotoviti večje dohodke kmetom, ter poudarili pomen inovacij v kmetijstvu. K. K. H. in A. J.
 
Fotografija: Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije in podpredsednik COGECA pri vodenju konference
 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij